AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Gmina Mszczonów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0029/19 z dnia 19.10.2020 r. Na mocy niniejszego Aneksu zmieniony został zakres rzeczowy  i finansowy przedsięwzięcia.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mszczonów. PSZOK zlokalizowany będzie w miejscowości Wymysłów na terenie targowiska rolno -zwierzęcego.

PSZOK będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego przewidziano plac utwardzony oraz wiatę magazynową, a także pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie socjalno-biurowe, wokół których będzie wykonana ścieżka edukacyjna. Wokół placu utwardzonego i przy ścieżce przewiduje się nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej. W ramach wyposażenia PSZOK planowany jest zakup m. in. kontenerów i pojemników do segregacji poszczególnych rodzajów odpadów, ładowarki kołowej z osprzętem (zamiatarka, podnośnik palet, łyżka, krokodyl), wagi samochodowej najazdowej z montażem i oprogramowaniem (40 t), dwóch przyczepek samochodowych lekkich, rębaka do gałęzi, agregatu prądotwórczego, tablic informacyjnych i edukacyjnych, ławek przy ścieżce edukacyjnej, wyposażenie warsztatu, wyposażenie kontenera socjalno-biurowego. 

Budowa PSZOK ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia kompleksowej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy gminy będą prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów „u źródła” celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, które będą dostarczać do odpowiednich kontenerów, pojemników i pomieszczeń stanowiących wyposażenie PSZOK. Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK będzie zmierzała do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. W PSZOK przewiduje się utworzenie Punktu zbiórki i przygotowania do ponownego użycia rzeczy używanych oraz odpadów, celem ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobiegania ich powstawaniu.
 
W ramach PSZOK odpady komunalne z gospodarstw domowych będą zbierane od mieszkańców Gminy bezpłatnie. Budowa PSZOK będzie zakończona do  końca 2022 r.

Wartość projektu: 2 599 569,95 PLN
Wydatki kwalifikowane: 2 105 871,50 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 1 789 990,77  PLN, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 809 579,18 PLN
Beneficjent:  Gmina Mszczonów
Okres realizacji: do dnia 31.12.2022 r.
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.02.00-00-0029/19
Aneks nr POIS.02.02.00-00-0029/19-01
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.10.2020 r.
Data podpisania Aneksu: 30.08.2021 r.
 


Urząd Miejski w Mszczonowie

  • Logotyp
  • Grafika informująca segregacją odpadów
  • Koncepcja Pszok

wstecz