KIEROWNICTWO URZĘDU

 • Józef Grzegorz Kurek

BURMISTRZ

JÓZEF GRZEGORZ KUREK
tel: 46 858 28 40
fax: 46 858 28 43
email: urzad.miejski@mszczonow.pl

Do zakresu zadań Burmistrza należy:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • Przedkładanie radzie projektów uchwał,
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • Koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • Upoważnianie Zastępcy Burmistrza i pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz prowadzenie oceny kadry kierowniczej Urzędu,
 • Udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • Wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, niniejszy regulamin oraz uchwały Rady,
 • Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Zdjęcie: kobieta - Wiceburmistrz Mszczonowa Halina Wawruch

ZASTĘPCA BURMISTRZA

HALINA WAWRUCH
tel: 46 858 28 40
fax: 46 858 28 43
email: halina.wawruch@mszczonow.pl

Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 • Zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji gminnych, z zakresu gospodarki komunalnej i usług komunalnych, ochrony środowiska oraz nadzorowanie sfery finansów gminy,
 • Nadzorowanie pracy podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych wymienionych w Zarządzeniu Nr 72/06 w sprawie określenia zadań prowadzonych przez Burmistrza Mszczonowa, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,
 • Realizowanie kompetencji Burmistrza Mszczonowa w czasie jego nieobecności.