Wydział Podatków i Opłat

Edyta Fedorowicz

Zastępca Skarbnika Gminy - Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 51

email: efedorowicz@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Realizowanie kompetencji Skarbnika podczas jego nieobecności,
 • Wykonywanie zadań z zakresu planowania i rachunkowości powierzonych przez Skarbnika oraz ścisła współpraca ze Skarbnikiem w ramach wykonywania zadań służbowych,
 • Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Podatków i Opłat:
  • sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
  • sprawowanie nadzoru nad postępowaniami podatkowymi,
  • sprawowanie nadzoru nad ewidencją podatków i opłat lokalnych,
  • sprawowanie nadzoru nad ściągalnością, windykacją i egzekucją podatków i opłat lokalnych.

Zakres zadań wydziału:

 • prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 
 •  prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 
 • prowadzenie postępowań z zakresu poboru opłaty targowej, należności z tytułu czynszu najmu lokali, czynszu dzierżawnego, opłaty związanej z użytkowaniem wieczystym i z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zwolnienia w podatkach z tytułu wykonania, odtworzenia lub malowania elewacji istniejących budynków, z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego lub utworzenia nowego gospodarstwa oraz z tytułu dokonanych inwestycji w gospodarstwie;
 • prowadzenie ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania;
 • prowadzenie kontroli podatkowych u osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawach o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków stanowiących dochody gminy, a egzekwowanych przez urzędy skarbowe;
 • wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych i prawnych na podstawie danych wynikających z ewidencji podatkowej i ksiąg rachunkowych;
 • udostępnianie informacji z akt podatkowych organom i osobom do tego uprawnionym;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i monitorowaniem udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej przez gminę;
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków oraz opłat lokalnych;
 • prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o nadpłatę w podatkach;
 • przygotowywanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego na wnioski podatników;
 • potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa;
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszu najmu lokali, czynszu dzierżawnego, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • inwentaryzacja indywidualnych kont podatników; 
 • podejmowanie czynności zmierzających do likwidacji zaległości i nadpłat; 
 • podejmowanie czynności informacyjnych wobec dłużników;
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 • współpraca z organami egzekucyjnymi (administracyjnymi i sądowymi) w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem należności podatkowych;
 • rozliczanie inkasentów z pobranych należności i dokonywanych wpłat;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z zakresu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej z tytułu ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych;
 • rozliczenia odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania oraz rejestru gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.