Wydział Podatków i Opłat

Edyta Fedorowicz

Zastępca Skarbnika Gminy - Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 51

email: efedorowicz@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Realizowanie kompetencji Skarbnika podczas jego nieobecności,
 • Wykonywanie zadań z zakresu planowania i rachunkowości powierzonych przez Skarbnika oraz ścisła współpraca ze Skarbnikiem w ramach wykonywania zadań służbowych,
 • Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Podatków i Opłat:
  • sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
  • sprawowanie nadzoru nad postępowaniami podatkowymi,
  • sprawowanie nadzoru nad ewidencją podatków i opłat lokalnych,
  • sprawowanie nadzoru nad ściągalnością, windykacją i egzekucją podatków i opłat lokalnych.

Zakres zadań wydziału:

 • Prowadzenie ewidencji analitycznej podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi podaniami w  sprawie ulg podatkowych dla osób prawnych,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od osób prawnych,
 • Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o nadpłatę w podatku od osób prawnych,
 • Wydawanie zaświadczeń dla osób prawnych na podstawie ewidencji podatkowej,
 • Dokonywanie wymiaru należnych podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu wykonanej elewacji, ogrodzenia,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ulg podatkowych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie nadpłaty w podatku, wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych z ewidencji podatkowej.
 • Dokonywanie wymiaru należnych podatków : rolnego, leśnego, od nieruchomości,
 • Wydawanie zaświadczeń dla osób fizycznych z ewidencji podatkowej,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłat,
 • Prowadzenie dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwolnień od podatku z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego lub utworzenia nowego gospodarstwa,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie  opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za zamianę użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za czynsz, dzierżawę, opłaty od posiadania psa,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ulg cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyjątkiem terenu miasta,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,
 • Rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa podatków,
 • Prowadzenie wymiaru i ewidencji analitycznej podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych,|
 • Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi w ciągu roku wnioskami w sprawie ulg podatkowych  w podatku od  środków transportu.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze składanymi podaniami w  sprawie ulg z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Rozliczanie inkasentów z tytułu inkasa opłaty targowej,
 • Rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych,
 • Prowadzenie postępowań związanych ze ściągalnością należności z tytułu opłaty od posiadania psa,
 • Wydawanie opinii w sprawie ulg w podatku od spadków i darowizn,
 • Współpraca z innymi organami egzekucyjnymi.