SYSTEM INFORMACYJNY O TERMINIE ZAPŁATY LUB POWSTANIU ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w tutejszym Urzędzie istnieje SMS-owy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstania zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu w bazie programu Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, dotyczącego podatków będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms-y):

  • przypominające o terminie płatności – nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu,
  • w przypadku wystąpienia zaległości – w terminie nie później niż 7 dni po upływie terminu płatności.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie numeru telefonu komórkowego w celu powiadamiania o terminach płatności podatków. Oświadczenie – druk zgody można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP (oświadczenia przesłane za pomocą e-maila nie będą akceptowane).

  • Oświadczenie – druk zgody można pobrać:
 
Burmistrz
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek