CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

  • Herb Mszczonowa

Jesteśmy za rozwojem, ale nie chcemy być kolejarzami!

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne dla Projektu Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla Inwestycji pn. Budowa Linii Kolejowej nr 88 na Odcinku Węzeł CPK-Grójec-Warka, które odbyło się 19 marca w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury miało burzliwy przebieg. Podczas niego reprezentanci spółki CPK po raz pierwszy zaprezentowali wszystkie warianty połączenia kolejowego, które w przyszłości na pewno będą ulegały modyfikacjom, ponieważ budowa tej linii być może będzie możliwa w latach 2035-2050. 

  • Centralny Port Komunikacyjny - Logo

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK

Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”

  • Logo

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, art. 49 oraz art. 61 S 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego — dalej: Kpa w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął na wniosek złożony w dniu 01.03.2022 r. (uzupełniony w dniach 28.03.2022 r., 25.05.2022 r. i 23.06.2022 r.) przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postępowanie administracyjne

  • Ważny komunikat

Obwieszczenie

o ogłoszeniu rozprowadzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1305);

  • Obszary inwentaryzacji

Kontynuacja badań mających na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C

W kwietniu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Prowadzone będą również badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez teren Projektu. Przewidywane zakresy badań przedstawiono w załączonych grafikach.

  • Pismo z informacjami o CPK

Informacja dotycząca prac w związku z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny informuje o planowanym rozpoczęciu kolejnego etapu badań na terenie przyszłej inwestycji.  Szczegółowe informacje dotyczące prac w związku z planowaną inwestycją w załączonym piśmie.