SEKRETARZ GMINY

MAŁGORZATA BADOWSKA
tel: 46 858 28 61
email: malgorzata.badowska@mszczonow.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

  • Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
  • Przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminu organizacyjnego urzędu,
  • Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników,
  • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
  • Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
  • Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania skarg i wniosków,
  • Pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
  • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Jakości, a w szczególności: nadzorowanie aktualizacji dokumentacji systemu, sporządzanie harmonogramów auditów wewnętrznych, formułowanie wniosków z przeglądów funkcjonowania Urzędu, sporządzanie planów poprawy jakości i nadzorowanie jego realizacji, wnioskowanie zmian do polityki jakości i księgi jakości,
  • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Wyborów, a w szczególności: koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzania wyborów i referendów zlecanych gminie, zapewnienie warunków technicznych, organizacyjnych, lokalowych do przeprowadzenia wyborów i referendów, wspomaganie możliwości zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego w dniu wyborów,
  • Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.