Wydział Finansowo Budżetowy

Aneta Ciechańska-Gołyńska

Skarbnik Gminy - Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 50

email: skarbnik@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących uchwalenia budżetu, zmian w budżecie, sprawozdań finansowych oraz absolutorium,
 • Opracowywanie informacji o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.

Zakres zadań Wydziału:

 • Wystawianie faktur, not księgowych,
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży Urzędu Miejskiego usług opodatkowanym podatkiem VAT oraz rozliczanie podatku VAT całej gminy w ramach centralizacji,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia gminy, współpraca z brokerem i towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód i zawierania umów,
 • Przygotowanie sprawozdań dotyczących mienia komunalnego,
 • Przygotowywanie wniosków o płatność dla projektów unijnych i pozostałych projektów,
 • Przygotowywanie przelewów w systemie elektronicznym,
 • Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym w tym zakresie,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów Urzędu Miejskiego,
 • Prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Uzgadnianie sald kont z kontrahentami w zakresie należności,
 • Przygotowywanie sprawozdań budżetowych z dochodów Urzędu Miejskiego,
 • Prowadzenie spraw związanych ze ściągalnością należności niepodatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków Urzędu Miejskiego,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej: sumy depozytowe i wadia,
 • Prowadzenie spraw związanych lokat terminowych depozytów i wadiów,
 • Przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wydatków Urzędu Miejskiego,
 • Przygotowywanie danych z wydatków Urzędu Miejskiego do sprawozdań z wykonania budżetu gmin,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy (organu),
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej projektów unijnych i pozostałych projektów realizowanych przez gminę,
 • Zbiorcze księgowanie sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 • Sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych gminy,
 • Terminowe odprowadzanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywanych przez jednostki organizacyjne dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych,
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją.