PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

Dofinansowanie w ramach: Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów numer 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Wartość dofinansowania: 2 346 478,98 zł

Całkowita wartość projektu: 2.907.834,74 zł
baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania