PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

  • Logotyp

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

Dofinansowanie w ramach: Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów numer 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Wartość dofinansowania: 2 346 478,98 zł

Całkowita wartość projektu: 2.907.834,74 zł

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wartość projektu: 2 599 569,95 zł
Wydatki kwalifikowane: 2 105 871,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 789 990,77 zł, co stanowi 85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 809 579,18 zł
Beneficjent: Gmina Mszczonów
Okres realizacji: do dnia 31.12.2022 r.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020