Wydział Gospodarki Gminnej

Renata Wolak

Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 36

email: renata.wolak@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Zadania z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi:

  • opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszczonów,
  • analiza wysokości czynszów za najem lokali i przedstawianie propozycji zmian wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej,
  • przygotowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • przygotowania aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • Zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody:

  • organizowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
  • prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych i pomników przyrody.

Zakres zadań Wydziału:

 • Zadania z zakresu realizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
  • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • prowadzenie procedur związanych z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • prowadzenie procedur związanych z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organy ochrony środowiska,
  • prowadzenie postępowań dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie został stwierdzony przez organy ochrony środowiska,
 • Rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne:
  • przyjmowanie informacji w sprawie opłat za zmniejszenie  naturalnej  retencji terenowej,
  • prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie,
 • Organizowanie i nadzorowanie odbioru padłych zwierząt od właścicieli gospodarstw rolnych,
 • Zadania z zakresu realizacji spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej:
  • wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz przewozów regularnych na terenie gminy,
  • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  • prowadzenie wpisania do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mszczonów,
 • Zadania z zakresu utrzymanie czystości i porządku:
  • nadzór nad systemem usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 • Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku:
  • nadzór nad systemem usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy,
 • Ochrona środowiska,
 • Opiniowanie dokumentacji dot. eksploatacji złóż kopalin, planu ruchu zakładów górniczych, projektu prac geologicznych,
 • Zadania z zakresu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt:
  • przyjmowanie zgłoszeń w sprawach wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za niebezpieczne,
  • nadzór nad targami i spędami zwierząt,
  • prowadzenie postępowań w sprawach odebrania zwierząt w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zwierząt,
 • Zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa:
  • realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt,
  • szacowanie strat w uprawach polowych,
  • nadzorowanie upraw specjalnych,
  • realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego,
 • Zadania z zakresu usuwania drzew i krzewów:
  • przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów (w przypadkach, gdy drzewa usuwane są przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej),
  • wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów,
  • wydawanie zaświadczeń poświadczających posiadanie plantacji choinek,
 • Zadania z zakresu ochrony środowiska:
  • rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania na dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest,
 • Utrzymanie zieleni miejskiej,
 • Nadzór nad placami zabaw,
 • Organizowanie opieki nad grobami wojennymi,
 • Zadania z zakresu spraw komunalnych i lokalnych:
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynieryjnych, oczyszczania i usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w tym zakresie,
 • Zadania z zakresu ochrony środowiska:
  • rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub pompę ciepła,
 • Zadania z zakresu przestrzegania ustawy o odpadach i utrzymania czystości i porządku:
  • opiniowanie wniosków dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
  • opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Zadania w zakresie zaopatrzenia energetycznego:
  • planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz rozliczanie wydatków ponoszonych na ten cel,
  • koordynacja działań konserwatora urządzeń oświetleniowych,
  • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło.