KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

 • Grafika - ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie meteo – burze, ulewy, silny wiatr, grad

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed burzami z gradem, silnym wiatrem i ulewnymi opadami deszczu. Strzeżenie obowiązuje do dn. 21.05.2022 r. do godz. 18:00.

 • Grafika, niebieskie koło z literką i

Spotkanie informacyjne

dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w  Mszczonowskim Ośrodku Kultury w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej 33, odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Firmy Scheissel Polska Sp. z o.o., w trakcie którego zaprezentowane zostaną nowoczesne urządzenia grzewcze w postaci pomp ciepła powietrze woda oraz przedstawione zostaną możliwości pozyskania dofinansowania na ich zakup i montaż.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 17.05.2022 r.  do dnia 07.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w MszczonowiePl. Piłsudskiego 1

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 4 maja 2022 r.

Burmistrz Mszczonowa informuje. że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących Oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci  Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie złożonej w trybie art. 19a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn: „ Organizacja Wycieczki krajoznawczo — turystycznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

 • Grafika: zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na dzień 3 maja 2022r. (wtorek), odpady komunalne z poniższych ulic odebrane zostaną w dniu 4 maja 2022r. (środa).

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcnm ofertę Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Diecka” w Mszczonowie złożoną w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Piekarach w gminie Mszczonów, przeznaczonej do zbycia na rzecz dzierżawcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 12.04.2022 r. do dnia 04.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl

 • Komunikat urzędu

Ważny komunikat

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 15 kwietnia 2022 r. Urząd Miejski czynny jest do godziny 13:00.

 • Ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie METEO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Miejscami burze. Alert obowiązuje od godz. 23:00 dnia 07.04.2022 do godz. 18:00 dnia 08.04.2022.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 05.04.2022 r. do dnia 26.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

 • Herb Starostwa

Ogłoszenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Ogłoszenia o wyłożeniu projektu operatu opisowo kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 dla obrębów ewidencyjnych Grabce Towarzystwo, Świnice, Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Osuchowie w gminie Mszczonów, przeznaczonej do zbycia na rzecz dzierżawcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 29.03.2022 r. do dnia 19.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Osuchowie, oznaczonej jako działka ew. nr 39/2, przeznaczonej do zbycia na rzecz dzierżawcy w drodze bezprzetargowej.

 

 • Grafika zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje od godz. 9.00 dnia 22.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 22.03.2022 r. 

 • Grafika zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje od godz. 9.00 dnia 22.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 22.03.2022 r. 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej w części do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 22.03.2022 r.  do dnia 13.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem gruntów”, 

 • Logotyp

Zakończenie pierwszego etapu projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”

Gmina Mszczonów, Beneficjent projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” nr POIS.02.02.00-00-0029/19 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II informuje, iż zakończony został pierwszy etap realizacji Projektu związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie należne firmie MKL-BUD sp. z o.o. wykonane za prace projektowe wynosi 184 500,00 zł brutto,  przy czym kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 127 500,00 zł. Kolejny etap realizacji projektu to roboty budowlane, montażowe i dostawa wyposażenia.

 • Ulotka dotycząca wścieklizny

Szczepienia przeciwko wściekliźnie

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów.

 • Ważny Komunikat

Stanowisko Pracowni Urbanistyczno-Projektowej ZM „Mazowsze Zachodnie”

Pracownia Urbanistyczno-Projektowa ZM „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Wiskitkach, której jestem kierownikiem, od 18 lat zajmuje się kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej Gminy Mszczonów. Od wielu lat pracujemy nad kształtowaniem gminnej przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami lokalnymi, jednocześnie szanując wartości kulturowe i środowiskowe.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  nr 157/1 o pow. 0,0528 ha położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  nr 157/1 o pow. 0,0528 ha położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz.  14:00  w Sali konferencyjnej tut. Urzędu.

 • Herb Mszczonowa

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2022 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.   

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie w sprawie naboru do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), podaję do publicznej wiadomości: 

 • Grafika ważny komunikat z herbem gminy

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

W związku z kolejnymi obostrzeniami w zakresie COVID-19, Urząd Miejski w Mszczonowie ogranicza bezpośredni kontakt z urzędnikiem do wykonywania zadań niezbędnych do pomocy obywatelom z zakresu spraw:

 • Grafika: Zebranie Wiejskie w sołectwie Bronisławka

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejski w sołectwie Bronisławka

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek informuje, że dnia 27 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Lutkówce odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Bronisławka dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej kadencji 2018-2023

 • Herb Mszczonowa

Gminne podatki i opłaty w 2022 r.

Początek nowego roku oznacza konieczność określenia wysokości gminnych opłat i podatków do zapłacenia w bieżących dwunastu miesiącach. Dla ułatwienia przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich.

 • Grafika ważny komunikat z herbem gminy

Ważny komunikat

informuję, iż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, niższe wysokości stawek podatku od środków transportowych na mocy podjętej w dniu 1 grudnia 2021 r. Uchwały Nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2021 r. poz. 11409). Uchwała dostępna jest na stronie www.bip.mszczonow.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne /Rok 2022/ Podatek od środków transportowych.

 • Grafika z napisem terminy ślubów w 2022 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie z herbem gminy Mszczonów

Terminy ślubów w 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie

W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie wyznaczono następujące terminy ślubów:

 

 • Grafika z napisem Ważny Komunikat z Herbem Gminy

Ważny komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się konornawirusam zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie. 

W miarę możliwości pilne sprawy wymagające kontaktu z pracownikami samorządowymi prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.