Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej

Marta Strzelecka

Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 60

email: mstrzelecka@mszczonow.pl

Joanna Pływaczewska

Zastępca Naczelnika

tel. 46 858 28 60

email: plywaczewska@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pracami Rady
 • Obsługa kancelaryjno – biurowa Przewodniczącego,
 • Sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady,
 • Zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady,
 • Kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego,
 • Sporządzanie listy wypłat diet dla radnych,
 • Prowadzenie zbioru uchwał Rady, rejestru wniosków i interpelacji radnych,
 • Przekazywanie wniosków z posiedzeń Komisji do adresata,
 • Organizowanie, wg ustaleń Przewodniczącego, udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.,
 • Zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń, aktualizacja BIP w dziale „Rada Miejska”,
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych i referendów

Zakres zadań wydziału:

Zadania z zakresu spraw gospodarczych:

 • Prowadzenie inwestycji, remontów, konserwacja i bieżące utrzymanie /w tym czystości/ siedziby urzędu,
 • Prowadzenie książki obiektu budynku – budynek ratusza,
 • Nadzorowanie pracy ekip remontowych i innych po godzinach pracy urzędu,
 • Dokonywanie rozliczeń z dostawcami oraz wykonawcami robót,
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych na stanowisku pracy,
 • Przestrzeganie ustawy – prawo zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami wydziału,
 • Prowadzenie rejestru wydatków do kwoty 30 euro dokonywanych przez Wydział Or.,
 • Nadzorowanie pracy pracowników gospodarczych w Urzędzie Miejskim, w tym wydawanie poleceń służbowych na pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Sprawowanie nadzoru nad czystością pomieszczeń,
 • Sporządzanie harmonogramu otwierania budynku urzędu przez pracowników gospodarczych oraz nadzorowanie jego przestrzegania,
 • Zaopatrzenie materiałowe urzędu tj. zakup i gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, pieczęciami , tablicami i artykułami biurowymi, prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
 • Nadzorowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie,
 • Dekorowanie obiektu flagami,
 • Organizacja ochrony budynku i mienia urzędu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego siedziby urzędu.

Zadania z zakresu obsługi BIP:

 • Wprowadzanie informacji:
  • w dziale jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze,
  • w dziale urząd (Burmistrz i zastępca, , Wydział Or, oświadczenia majątkowe, udostępnianie informacji publicznej),
  • w dziale Rada (oświadczenia majątkowe radnych),

Kadry:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu,
 • Nadzorowanie przestrzegania czasu pracy /listy obecności, urlopy, zwolnienia, wyjścia prywatne i służbowe,
 • Prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • Nadzorowanie wykorzystania funduszu płac i funduszu przeznaczonego na szkolenia pracowników,
 • Koordynacja praktyk uczniów i staży absolwentów,
 • Przygotowywanie zakresów czynności oraz upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników,
 • Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Realizacja obowiązków pracodawcy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Realizacja szczególnych obowiązków pracodawców wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Sprawy socjalne pracowników.

Sprawy organizacyjne:

 • Opracowywanie, aktualizacja i przechowywanie statutów, regulaminów, instrukcji i innych aktów regulujących funkcjonowanie gminy, urzędu, i jednostek pomocniczych,
 • Gromadzenie i przechowywanie statutów i regulaminów regulujących funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzorowanie trybu ich załatwiania,
 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem ochrony danych osobowych,
 • Organizowanie narad sołtysów i zebrań wiejskich w sołectwach, w celu wyboru organów sołectwa,
 • Zabezpieczenie organizacyjne dla kontroli zewnętrznych, prowadzenie książki kontroli oraz koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • Koordynacja działań komórek urzędu i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu programu.

Prowadzenie archiwum zakładowego w tym:

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,
 • Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • Przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt, porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych,
 • Udostępnienie akt co celów służbowych i innych,
 • Prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął,
 • Dbałość o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym oraz prowadzenie, w razie konieczności, niezbędnych prac konserwatorskich,
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
 • Utrzymanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowego
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego,
 • Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
 • Przyjmowanie dokumentów z wyborów od obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum,
 • Dokonywanie zniszczenia przechowywanych dokumentów z wyborów i referendum w sposób uzgodniony z krajowym biurem wyborczym i kierownikiem właściwego archiwum zakładowego.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia:

 • Współdziałanie z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy,
 • Zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zachorowania i podejrzenia o zachorowaniu na choroby zakaźne,
 • Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcjonowania punktów rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie,

Prowadzenie Sekretariatu Burmistrza:

 • Udzielanie interesantom informacji o możliwości załatwiania ich spraw w urzędzie (kierowanie do pracownika merytorycznie załatwiającego sprawę),
 • Wydawanie formularzy, zgodnie z obowiązującymi procedurami dla spraw realizowanych przez komórki merytoryczne urzędu,
 • Przyjmowanie , rejestrowanie i przekazywanie do komórek organizacyjnych dokumentów wpływających do urzędu,
 • Przyjmowanie ofert do organizowanych przetargów,
 • Przygotowywanie i przekazywanie na pocztę korespondencji,
 • Obsługiwanie wewnętrznej centrali telefonicznej.

Obsługa informatyczna