Deklaracja Dostępności

Raport o stanie dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-05.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej
 • 9 - wywołanie strony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Podsiadły, magda.podisadly@gci.mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 869 094. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Mszczonowie usytuowany jest pomiędzy ulicami Nowy Rynek i Rawską. Bezpośrednio sąsiaduje ze strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z tyłu Urzędu, po drugiej stronie ulicy Rawskiej znajduje się park miejski. Pomieszczenia Urzędu są przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, słabo widzą lub są niewidome. Do Urzędu można dotrzeć własnym środkiem lokomocji lub komunikacją publiczną. Przystanek znajduje się vis a vis Urzędu, ok. 50 m. od wejścia głównego do budynku.

Przed frontem budynku, na całej jego długości i sąsiadującej strażnicy znajduje się parking. Z jego prawej strony (patrząc na front budynku Urzędu) wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce to  znajduje się na wprost podjazdu dla osób na wózkach, w jego bezpośredniej bliskości. Podjazd i miejsce parkingowe dzieli kilka metrów chodnika.

Podjazd dla wózków usytuowany jest przy bocznym wejściu, wzdłuż ściany szczytowej budynku Urzędu i prowadzi wprost na parking. Podjazd wyposażony jest w poręcz, oznakowaną tabliczkami informującymi o kierunku poruszania się, zapisanymi również   w alfabecie Braille’a.

Budynek Urzędu wyposażono w schodołaz umożliwiający osobie na wózku dotarcie bezpośrednio z parkingu do pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku. Schodołaz obsługiwany jest przez pracownika Urzędu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 46 858 28 20.

Wejście główne do Urzędu usytuowane jest na froncie budynku, od strony parkingu.
Z poziomu gruntu  do drzwi wejściowych prowadzą schody (4 stopnie) wyposażone w poręcz. Wejście boczne usytuowane jest na szczycie budynku z jego prawej strony (patrząc na front budynku). Do wejścia bocznego prowadzą 3 stopnie schodów
i podjazd dla wózków.

Po wejściu do budynku głównym wejściem jesteśmy w holu. Po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze, którego pracownicy udzielają wszelkich niezbędnych informacji. W celu dogodnej komunikacji w Biurze Podawczym zainstalowano interkom. Po wyjściu z holu w prawo, po prawej stronie korytarza znajduje się winda. Po wyjściu z holu w lewo, po prawej stronie korytarza znajduje się toaleta dla osób
z niepełnosprawnościami.

Na wprost holu znajdują się schody prowadzące na piętra budynku. Krawędzie schodów oznakowano taśmą kontrastową dla poprawy bezpieczeństwa. Poręcze przy schodach wyposażono w tabliczki informujące o kierunku poruszania się z informacjami zapisanymi również alfabetem Braille’a.

Do budynku Urzędu miejskiego w Mszczonowie można wejść i swobodnie poruszać się wewnątrz wraz z psem asystującym.

W Urzędzie Miejskim w Mszczonowie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, jednak wszelkie sprawy można załatwić drogą mailową lub pisemną.