Wydział Spraw Obywatelskich

Aneta Orzechowska

Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 28

email: aneta.orzechowska@mszczonow.pl

Zadania Naczelnika Wydziału z zakresu ewidencji ludności:

 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, obsługa systemu PESEL za pomocą aplikacji źródło i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
 • Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 • Wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
 • Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podziału gminy na obwody i okręgi wyborcze,
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 • Realizacja przepisów dotyczących zgromadzeń,
 • Realizacja ustawy o imprezach masowych,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
 • Przeprowadzanie powszechnych spisów ludności.

Zadania Wydziału:

Zadania z zakresu dowodów osobistych:

 • Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu tożsamości,
 • Wydawanie dowodów osobistych,
 • Unieważnianie utraconych dowodów osobistych,
 • Zawieszenie, odwieszenie certyfikatów w e-dowodach,
 • Udzielanie informacji osobowo-adresowych z bazy wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Zadania z zakresu p.poż.:

 • Opracowywanie programów ochrony p.poż. oraz potrzeb do projektu budżetu,
 • Prowadzenie spraw związanych z budową, remontami i adaptacją strażnic (sporządzanie wniosków o dotacje, organizowanie przetargów),
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań własnych ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) a także do Prezydium Zarządu Województwa ZOSP RP i Zarządu Głównego OSP,
 • Naliczanie świadczeń dla ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach,
 • Prowadzenie rejestrów terenowych OSP,
 • Rozliczanie kart drogowych pojazdów i sprzętu pożarniczego w 8 gminnych jednostkach OSP,
 • Gospodarka materiałowa wyposażenia i sprzętu p. poż.,
 • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem szkoleń BHP i badań lekarskich, ubezpieczeń członków OSP, sprzętu, mienia oraz szkoleń uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i badań kwartalnych,
 • Sporządzanie sprawozdań,
 • Współpraca z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP oraz z PPSP w Żyrardowie,
 • Zakup sprzętu i umundurowania,
 • Zawieranie umów z konserwatorami pojazdów pożarniczych,
 • Analiza operacyjnej działalności OSP,
 • Koordynacja i analiza działalności orkiestry dętej,
 • Zapobieganie pożarom w obiektach użyteczności publicznej.

Sprawy z zakresu obrony cywilnej:

 • Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej
 • Opracowywanie planu Obrony Cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych
 • Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)
 • Organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony
 • Przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań
 • Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gmin
 • Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej
 • Gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych OC
 • Podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC
 • Organizacyjno – techniczna obsługa Burmistrza i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizujących zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • Opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania zadań w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny
 • Nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej gminy oraz wydziału zarządzania kryzysowego Wojewody
 • Przygotowywanie planów akcji kurierskiej oraz organizowanie ćwiczeń w tym zakresie
 • Prowadzenie kancelarii niejawnej

Sprawy z zakresu USC:

 • Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych,
 • Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 • Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie, małżeństwa osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe oraz przyjmowanie oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy prawa o aktach stanu cywilnego.