Wydział Rozwoju Gospodarczego

Taida Sochańska

Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 58

email: taida.sochanska@mszczonow.pl

Małgorzata Krześniak

Zastępca Naczelnika

tel. 46 858 28 54

email: malgorzata.krzesniak@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w celu opracowania, aktualizacji i wdrożenia strategii rozwoju gminy,
 • Opracowywanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz ich obsługa,
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących tereny inwestycyjne,
 • Udział w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
 • Nadzór nad realizacją budżetu Gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału RG,
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez wydział RG,
 • Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
 • Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg i wniosków oraz petycji obywateli, z zakresu zadań wydziału RG.

Zakres zadań wydziału:

 • Nadzór i współdziałanie w przygotowywaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu dróg,
 • Przygotowywanie i koordynacja czynności związanych z odbiorem dokumentacji technicznej oraz jej zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę – dot. dróg,
 • Ustalanie stron procesu inwestycyjnego oraz przygotowywanie projektów umów z odpowiednimi jednostkami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym,
 • Organizowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów oraz zgodności z założeniami określonymi, w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i z wymogami prawa,
 • Nadzór nad właściwym wykonaniem umów dot. realizacji inwestycji, kontrola merytoryczna faktur oraz rozliczanie inwestycji,
 • Realizacja budżetu Gminy w zakresie inwestycji drogowych,
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Wydział RG,
 • Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
 • Nadzór nad zarządzaniem drogami i mostami.
 • Przygotowanie projektów umów z wykonawcami,
 • Udział w sporządzaniu planów zamówień publicznych i ich aktualizacja,
 • Udzielanie informacji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy,
 • Realizacja inwestycji,
 • Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie rozliczeń uzyskanych funduszy,
 • Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej,
 • Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • Organizowanie i współudział w czynnościach przygotowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów inwestycyjnych.
 • Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • Organizowanie i współudział w czynnościach przygotowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów inwestycyjnych,
 • Przygotowanie, realizacja i nadzór inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kubaturowych,
 • Przegląd wykonanych inwestycji z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
 • Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie rozliczeń uzyskanych funduszy,
 • Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
 • Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
 • Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
 • Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
 • Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
 • Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
 • Realizacja budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów.
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Wydział RG.
 • Prowadzenie procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian planów, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego lub ze studium,
 • Ustalanie opłat adiacenckich spowodowanych wzrostem wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości lub wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
 • Udzielanie ogólnych informacji z zakresu planowania przestrzennego,
 • Wydawanie postanowień o zgodności projektowanego podziału z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów,
 • Zarządzanie drogami i mostami gminnymi,
 • Współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie ich utrzymania oraz rozwoju,
 • Uzgadnianie korzystania z przystanków i rozkładów jazdy przewoźników obsługujących teren gminy,
 • Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie rejestru tych decyzji,
 • Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Przygotowywanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
 • Sprawy związane z rozgraniczeniami nieruchomości,
 • Ewidencja mienia komunalnego gminy Mszczonów,
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustalania cen, opłat i rozliczenia za nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw z zakresu: nabycia, zbycia, zmiany, użyczenia, wydzierżawienia nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości w trwały zarząd i na cele szczególne (przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów negocjacji, przetargów),
 • Opiniowanie projektów podziału oraz wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości,
 • Numeracja porządkowa nieruchomości,
 • Obsługa portalu internetowego – biuletyn informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości,
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Wydawanie decyzji o zezwolenie na działanie obiektów wielkopowierzchniowych,
 • Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta,
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta lub zaświadczeń w sprawie ustalenia linii ogrodzenia od strony drogi publicznej,
 • Prowadzenie procedur uchwalania zmian mpzp terenu miasta,
 • Wydawanie postanowień o zgodności projektowanego podziału z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów,
 • Ustalanie opłat adiacenckich oraz przygotowanie umów związanych ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
 • Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
 • Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
 • Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
 • Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
 • Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych,
 • Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
 • Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
 • Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
 • Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
 • Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.