Wydział Rozwoju Gospodarczego

Taida Sochańska

Naczelnik Wydziału

tel. 46 858 28 58

email: taida.sochanska@mszczonow.pl

Małgorzata Krześniak

Zastępca Naczelnika

tel. 46 858 28 54

email: malgorzata.krzesniak@mszczonow.pl

Zakres zadań Naczelnika Wydziału:

 • Koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w celu opracowania, aktualizacji i wdrożenia strategii rozwoju gminy,
 • Opracowywanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz ich obsługa,
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących tereny inwestycyjne,
 • Udział w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
 • Nadzór nad realizacją budżetu Gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału RG,
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez wydział RG,
 • Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
 • Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg i wniosków oraz petycji obywateli, z zakresu zadań wydziału RG.

Zakres zadań wydziału w zakresie:

Promocji i rozwoju  

 • koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w celu opracowania, aktualizacji i wdrożenia strategii rozwoju gminy; 
 • prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora (POI); 
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących tereny inwestycyjne; 
 • udział w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych; 
 • koordynacja działań komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu raportu o stanie gminy, o którym mowa w ustawie o samorządzie gminnym. 

Realizacji inwestycji  

 • opracowywanie planów wydatków inwestycyjnych; 
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej i załatwianie spraw związanych uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych; 
 • nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z wykonawstwem inwestycji; 
 • zapewnienie należytego wykonania przedmiotu umowy; 
 • zapewnienie właściwego odbioru inwestycji; 
 • organizowanie przeglądów gwarancyjnych. 

Planowania przestrzennego  

 • dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 • dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych; 
 • koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem planów miejscowych oraz zmian studium; 
 • prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę; 
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie rejestru tych decyzji; 
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
 • prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym; 
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych oraz zaświadczeń o braku planu zagospodarowania przestrzennego; 
 • opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości; 
 • wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie miasta; 
 • prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, z wyłączeniem pasa drogowego, w tym sporządzanie umów; 
 • współdziałanie w opracowywaniu ofert inwestycyjnych; 
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów, studiów gmin sąsiednich; 
 • naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 • sporządzanie interpretacji zapisów planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby     wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
 • uzgadnianie projektów decyzji na udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bez zbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów dwutlenku węgla pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy; 
 • opiniowanie projektów robót geologicznych pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Gospodarki gruntami i mienia komunalnego  

 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą; 
 • sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych; 
 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy; 
 • sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych; 
 • przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym; 
 • organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości gminnych; 
 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości; 
 • zatwierdzanie podziałów geodezyjnych; 
 • wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu; 
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych budynków i gruntów; 
 • prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów na rzecz gminy w celu realizacji celów publicznych; 
 • opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy; 
 • regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości; 
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości; 
 • znoszenie współwłasności nieruchomości; 
 • ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz opłat adiacenckich; 
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu; 
 • występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; 
 • opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez Burmistrza prawa pierwokupu; 
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatnym nabywaniem prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych; 
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości gminy oraz sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego jako części załącznika do projektu budżetu; 
 • sporządzanie w terminie do końca marca każdego roku, sprawozdań dla Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego; 
 • wydawanie opinii co do przebiegu sieci infrastruktury technicznej przez tereny gminne; 24) przygotowywanie ofert inwestycyjnych nieruchomości sprzedawanych przez gminę; 
 • prowadzenie spraw dotyczących nabycia przez gminę prawa własności. 

Dróg publicznych  

 • zarząd drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: 
  • utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających, 
  • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przeprowadzanie przetargów na prowadzenie robót remontowych, 
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
  • przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego, 
  • sporządzanie projektów cenników za korzystanie z parkingów, 
  • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych, 
  • sporządzanie projektów cenników za zajęcie pasa drogowego, 
  • wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, 
  • naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, 
  • wyrażanie zgody na organizowanie pielgrzymek, procesji na drogach gminnych, 
  • umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów, 
  • wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych, 
  • zaliczanie dróg do kategorii dróg publicznych, 
  • opracowywanie planów remontów i napraw dróg miejskich, 
  • nadzorowanie robót na drogach gminnych; 
 •  współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania i rozwoju sieci tych dróg na terenie gminy; 
 • uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników obsługujących teren gminy; 
 • organizacja gminnego transportu publicznego, w tym bezpłatnego transportu publicznego w dniu wyborów, o którym mowa w art.37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy. 

Zamówień publicznych  

 • przeprowadzanie postępowań w sprawach o zamówienia publiczne, do których ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych; 
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i kontrola ich wykonania; 
 • sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych; 
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących realizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto. 
 • prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych poniżej 130.000 zł netto.