KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie

Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie z dnia 29 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu żyrardowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1.  Traci moc rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu żyrardowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6102).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu żyrardowskiego oraz gmin: Mszczonów, Radziejowice, Puszcza Mariańska.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Żyrardowie

Stanisław Tęsiorowski

wstecz