DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach” 

Dofinansowania w ramach:  środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość dofinansowania: 75.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 187.150,47 zł

Okres realizacji: 2020

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Spacerowej w Bobrowcach na długości 738 m, o szerokości nawierzchni 3,50 m, pobocza 2 x 0,75 m. Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 267,28 m3 , poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 146,5 m2 wykonanie nawierzchnia metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 2599,00 m2, utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1107,00 m2, oznakowanie pionowe – 13 szt., przepust pod jezdnia długości 10 m o średnicy 40 cm, reprofilacja rowu na długości 738 m. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Bobrowce w kwocie 27.237,92 zł. 

 

wstecz