REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

Nazwa projektu: Zabawa uczy i doskonali

Wartość dofinansowania: 595.080,18 zł

Całkowita wartość projektu:  744.222,34 zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 149.142,16 zł

Okres realizacji: 2017-2018

Umowa: Umowa Nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-042/17-00. Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Beneficjent projektu: Gmina Mszczonów

Realizator: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie

Obsługa finansowo-księgowa: Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • utworzenie i zapewnienie w okresie 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania 100 nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami,
  • poszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dzieci,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry przedszkola w zakresie pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji związanych ze wspieraniem wyrównywania indywidualnych różnic rozwojowych oraz wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,
  • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uzupełnienie wyposażenia w zakresie nowo tworzonych miejsc przedszkolnych.
  • Logotypy

wstecz