REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

Nazwa projektu: Szkoła w działaniu

Wartość dofinansowania: 343 854,54 zł

Całkowita wartość projektu: 362 492,54 zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 18 638,00 zł

Okres realizacji: 2018-2021

Umowa: Nr RPMA.10.01.01-14-a452/18 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Beneficjent projektu: Gmina Mszczonów

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie.

Obsługa finansowo-księgowa: Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,
  • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu,
  • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
  • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów,
  • realizacja zajęć organizowanych poza szkołą,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
  • Logotypy

wstecz