REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

Nazwa projektu: Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie

Wartość dofinansowania: 2 346 478,98 zł

Całkowita wartość projektu: 2.907.834,74 zł

Okres Realizacji: 2019-2021

Data podpisania umowy o dofinansowania: 14 czerwiec 2019

Dofinansowanie w ramach: Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów numer 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

 

wstecz