PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Od dnia 02 stycznia 2020r. mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, mogą (dodatkowo poza funkcjonującym na terenie Gminy systemem zbiórki) przekazywać odpady komunalne do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz na
składowisku „Słabomierz- Krzyżówka”


PSZOK w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 czynny jest od wtorku do soboty w następujących godzinach:

Wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00
Środa w godzinach od 10:00 do 18:00
Czwartek w godzinach od 800 do 1600
Piątek w godzinach od 10:00 do 18:00
Sobota w godzinach od 8:00 do 16:00


PSZOK na ,,Słabomierzu–Krzyżówce” czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek w godzinach od 7:00 do 15:00
Wtorek w godzinach od 7:00 do 15:00
Środa w godzinach od 7:00 do 1500
Czwartek w godzinach od 700 do 15:00
Piątek w godzinach od 7:00 do 15:00

Lista odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK

Zgodnie z obowiązującym regulaminem PSZOK do punktów są przyjmowane niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych,zlokalizowanych na terenie Gminy Mszczonów:

 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
  g15 01 07 Opakowania ze szkła
  h) 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  i) 16 01 03 Zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów
  jednośladowych - 4 szt. na nieruchomość na rok (nie dotyczy opon z
  samochodów ciężarowych oraz powstałych w związku z prowadzoną
  działalnością rolniczą);
  j) 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02
  Gruz ceglany, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
  odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
  wymienione w 17 01 06 - 400 kg na nieruchomość/rok,
  k) 20 01 01 Papier i tektura
  l) 20 01 02 Szkło
  m) 20 01 10 Odzież
  n) 20 01 11 Tekstylia
  o) 20 01 39 Tworzywa sztuczne
  p) 20 01 40 Metale
  q) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe


PSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów,
wszystkie odpady wymienione w pkt 5 lit. od a) do lit. q) oraz dodatkowo następujące
odpady:
a) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek;
b) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
c) 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
d) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Za odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony w ilości przekraczającej limit wskazany
w punkcie f) i g), pobierana będzie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęcia
odpadów do Punktu Selektywnego Zbierana Odpadów Komunalnych.
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a. Materiały zawierające azbest.
b. Części samochodowe np. reflektory, elementy karoserii itp.
c. Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla
których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego.
d. Odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek
substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.
e. Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.
f. Wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa
domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole,
chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy
fotograficznych).
g. Zmieszane odpady komunalne.
h. Niekompletny sprzęt elektryczny np. lodówki bez agregatu.
i. Wełna mineralna.
j. Opony z samochodów ciężarowych i ciągników.
k. Popiół.
1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK celem
weryfikacji dostarczanych odpadów.
2. Obsługa PSZOK ma prawo zażądać od osoby dostarczającej odpady dokumentu
potwierdzającego miejsce zamieszkania ( dowód osobisty, umowa najmu lokalu mieszkalnego,
dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz Gminy Mszczonów).
3. Jednorazowo do PSZOK można dostarczyć 1m3 odpadu z danej frakcji, istnieje możliwość
dostarczenia większych ilości po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
4. Do PSZOK odpady mogą być dostarczane wyłącznie samochodami osobowymi,
samochodami osobowymi z przyczepką lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony.
5. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli nie spełniają one wymogów
określonych w regulaminie, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami praw oraz mogłoby zagrażać
życiu i zdrowiu ludzi.
6. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument
potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
a. Adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
b. Rodzaj i wagę dostarczonych odpadów,
c. Datę dostarczenia odpadów.