PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Od dnia 15 lutego 2023 r. rozpoczęło się funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się w Wymysłowie przy ul. Kolejowej 1 (na terenie targowiska).

PSZOK czynny będzie 3 dni w tygodniu (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy):

  1. w poniedziałki od godz. 7:00 do godz. 14:00,
  2. w środy od godz. 10:00 do godz. 17:00
  3. w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00.

W PSZOK będą przyjmowane wyłącznie odpady segregowane, których rodzaje zostały określone w Regulaminie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Mszczonów.

Możliwość oddania odpadów do PSZOK będą mieli wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy wnoszą do Gminy opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Pracownik obsługujący PSZOK będzie uprawniony do zweryfikowania uprawnienia do korzystania z PSZOK przez osobę dostarczającą odpady i w tym celu może poprosić np. o kopię złożonej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie deklaracji, dowód uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, potwierdzenie zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym na terenie gminy itp.

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady rolnicze i powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odpady ulegające biodegradacji na PSZOK będą przyjmowane tylko z nieruchomości, których właściciele nie zadeklarowali zamiaru ich kompostowania w przydomowym kompostowniku i co się z tym wiąże – nie korzystają z obniżonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie PSZOK znajduje się Punkt napraw i ponownego użycia, w którym mieszkańcy Gminy uprawnieni do korzystania z PSZOK, będą mogli pozostawiać używane, ale wciąż działające lub wymagające drobnej naprawy meble, zabawki, książki, itp. Pozostawione rzeczy muszą być czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Ostateczną decyzję o przydatności danego przedmiotu do ponownego wykorzystania podejmuje pracownik PSZOK. Zasady funkcjonowania Punktu napraw i ponownego użycia, określa odrębny regulamin.

Regulaminy dot. funkcjonowania PSZOK można znaleźć pod adresem:

https://www.bip.mszczonow.pl/244,gminny-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi

w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).