DARMOWY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

Darmowy system powiadamiania SMS

   DARMOWY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS
MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat wydarzeń w gminie dotyczących życia społeczno-gospodarczego, przedsiębiorczości, rolnictwa lub rynku pracy wpisz się do naszej bazy danych.

Wybrane kategorie:

 
 
 
 

Nr telefonu komórkowego:

*
 
 
 
 
*
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach promocji Miasta i Gminy Mszczonów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul.  Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, telefon kontaktowy:  46 857 30 71, fax.  46 857 11 99.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl.
 3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Miasta i Gminy Mszczonów.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zapisania się do newslettera i/lub Serwera SMS. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


drukuj całą stronę