CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK

Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”


Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego — dalej: Kpa, w z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK" Marszałek Województwa Mazowieckiego, działając w trybie art _ 80 ust. 5 w związku z art. 9 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pismem z dnia 20 października 2022 r.
wystąpił do Wójta Gminy Baranów, Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Wójta Gminy Jaktorów, Wójta Gminy Nowa Sucha, Wójta Gminy Sochaczew, Wójta Gminy Teresin, Burmistrza Błonia, Wójta Gminy Kampinos, Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Puszcza Mariańska, Wójta Gminy Radziejowice, Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki oraz Prezydenta Miasta Żyrardowa o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.


Jednocześnie zawiadamiam, iż przedmiotowe postępowanie nie może zakończone w terminie określonym w zawiadomieniu z dnia 4 lipca 2022 r. (tj. do dnia 30 września 2022 r.), a zgodnie z art. 36 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia, Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Niezałatwienie przedmiotowej sprawy w ww. terminie wynika z faktu, iż ostatnie poprawki do projektu robót geologicznych (odpowiedź na zawiadomienie z dnia 17 sierpnia 2022 r.) wnioskodawca przekazał do tut. organu w dniu 5 października 2022 r, , natomiast ostatnia informacja o podaniu do publicznej wiadomości obwieszczenia o wszczęciu postępowania wpłynęła w dniu 13 października 2022 roku.
Biorąc pod uwagę także, iż w toku prowadzonego postępowania organ administracji geologicznej zobligowany jest do uzyskania ww. opinii właściwych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta, a przed wydaniem decyzji jest zobowiązany do umożliwienia Stronom zapoznanie się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań i do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy (wydania decyzji) zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2022 roku.


Pouczenie

Zgodnie z art. 37 S 1 i 3 Kpa w toku postępowania Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jeżeli:

  1.  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 S 1 (bezczynność),
  2.  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

wstecz