RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Panie Burmistrzu, w ubiegłym roku została przeprowadzona dwukrotna podwyżka wywozu śmieci. Jest to już spore obciążenie dla 5 osobowej rodziny. Tym większe było moje zdziwienie, jak otrzymałem harmonogram odbioru śmieci w Grabcach Józefpolskich, z którego wynika, że przerwa pomiędzy odbiorem w grudniu (6.12.), a styczniem (15.01.) wynosi 40 dni!!! Naprawdę komuś zabrakło wyobraźni przy układaniu tego harmonogramu, tym bardziej, że po drodze był okres świąteczny. Nie mam możliwości magazynowania takiej ilości odpadów, ani ich palenia w domowym piecu, a na wywóz do lasu jestem za leniwy... Pytania. Kiedy w końcu mieszkańcy wsi przestaną być traktowani jako ludzie drugiej kategorii przy odbiorze śmieci? Dlaczego ponosimy takie same opłaty, a odbiór śmieci od listopada do marca ma się odbywać raz w miesiącu (tym bardziej po dwukrotnych podwyżkach)? Proszę tylko nie podawać już przytoczonego argumentu, że "z naszych 10 letnich obserwacji wynika, że w okresie zimowym na terenach wiejskich jest mniej śmieci". To co w tym magicznym czasie dzieje się ze śmieciami na wsiach? Czy z racji 40 dniowej przerwy w odbiorze śmieci otrzymamy bonifikatę w wysokości opłaty? Sądzę, że jest to uczciwe załatwienie sprawy. Będę wdzięczny za odpowiedzi! 

[2021-01-05]

ODPOWIEDŹ

Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej

Harmonogram odbioru odpadów na 2021r. został ustalony w oparciu o obowiązujące przepisy zarówno ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jak i uchwalonego na jej podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów. Art. 6r ust. 3b przywołanej powyżej ustawy wymaga, aby w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie była rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W pozostałych miesiącach odpady komunalne mogą być odbierane raz na miesiąc.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób (art. 6r ust. 2d ww. ustawy).  Zatem częścią organizowanego przez Gminę systemu odbioru odpadów komunalnych są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 oraz na Słabomierzu – Krzyżówce. Do PSZOK można oddać wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym z wyjątkiem odpadów zmieszanych. Prawidłowo prowadzona w gospodarstwie domowym segregacja odpadów oznacza, iż osoby, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, do pojemnika (lub worka) na odpady zmieszane nie wrzucają większości odpadów kuchennych, lecz zagospodarowują je we własnym zakresie na  posiadanym kompostowniku. To niewątpliwie pozwala znacznie zmniejszyć masę odpadów zwłaszcza tych, które najszybciej ulegają rozkładowi i powodują uciążliwości zapachowe. Na terenach wiejskich 52% mieszkańców zadeklarowało zamiar kompostowania bioodpadów i z tego tytułu opłaca opłatę za odpady komunalne przy zastosowaniu obniżonej stawki. Przy ustalaniu częstotliwości odbioru odpadów uwzględniono zarówno ten fakt,  jak i to że ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy, koszty odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich są większe (wyższe koszty zbierania oraz transportu odpadów).

Wzrastająca stawka za odbiór odpadów komunalnych jest spowodowana ceną jaka jest oferowana w prowadzonym przez Gminę przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, która z kolei jest uzależniona od bardzo wielu czynników w tym  m.in. od wzrastającej co rok opłaty środowiskowej za składowanie niesegregowanych (zmiesznych) odpadów komunalnych, przyjmowanego obecnie prawa, nakładającego dodatkowe wymogi na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów  w tym  w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli wizyjnej. Znaczenie ma tu także wzrastająca cena energii elektrycznej, paliwa, płaca minimalna.

Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowana przez Gminę Mszczonów, od lat pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. Podmiot odbierający odpady komunalne gwarantuje rzetelność, terminowość i dużą elastyczność w zakresie organizowanej zbiórki. Mieszkańcy mają zagwarantowany dostęp do PSZOK, do którego mogą oddawać bezpłatnie odpady w sytuacji, gdy w okresie pomiędzy planowanymi odbiorami zgromadzili ich więcej zgromadzili ich więcej przed planowanym terminem odbioru. W kontekście przytoczonych powyżej argumentów brak jest podstaw do przyznawania Panu jakiejkolwiek „bonifikaty” z jakiegokolwiek tytułu.