RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Szanowny Panie Burmistrzu,

mieszkam w Mszczonowie na osiedlu domków jednorodzinnych i zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z uciążliwym sąsiadem, który swoją działalnością gospodarczą notorycznie zakłóca ciszę nocną poprzez całonocną pracę agregatów wysokoprężnych oraz samochodów ciężarowych będących na postoju. Mimo wielokrotnych prób komunikacji z sąsiadem i powiadomieniem policji, działania te, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Chciałabym wiedzieć co gmina może zrobić w związku z powyższymi zdarzeniami i jeżeli sprawa nie ulegnie zmianie czy można sąsiadowi odebrać pozwolenie na prowadzenie działalności pod wskazanym adresem?

Z wyrazami szacunku

[2019-06-16]

ODPOWIEDŹ

Elżbieta Szaforska Inspektor Wydział Gospodarki Gminnej

W odpowiedzi na maila w sprawie uciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez sąsiada informuję, iż organem właściwym do zbadania poziomu hałasu powstającego przy pracy agregatów wysokoprężnych jest Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska                w Płocku 09-402 Płock, ul. Kolejowa 15,  gdyż zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018 r.,  poz. 1471 ze zm.) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) którymi zgodnie z art. 3 pkt. 20 litera a, są  przedsiębiorcy  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

            Jednocześnie informuję, iż w obszarze zabudowanym samochody ciężarowe mogą zatrzymywać się tylko na oznakowanych parkingach dla tego typu pojazdów. Parkowanie w innych miejscach jest naruszeniem prawa o ruchu drogowym i powinno być egzekwowane przez stosowane służby – policję.

            Ponadto od 2011 roku Burmistrz Mszczonowa nie jest już organem ewidencyjnym w zakresie dokonywania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nowe przepisy przeniosły kompetencje      w tym zakresie z organów gmin na Ministerstwo Gospodarki (obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). W obecnej chwili, aby rozpocząć działalność gospodarczą nie trzeba uzyskiwać pozwolenia , wystarczy  dokonać zgłoszenia poprzez złożenie  wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem Burmistrz Mszczonowa nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej podmiotowi.

            Niezależnie od powyższego, może Pani skierować sprawę do sądu w trybie  powództwa cywilnego o wydanie zakazu immisji (tj. negatywnego oddziaływania na nieruchomość sąsiednią). Na podstawie art. 144 Kodeksu właściciel nieruchomości powinien bowiem przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. wystąpić z wnioskiem do tylko dlatego, że przeszkadza właścicielom posesji obok.