RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

proszę o infromację na jakiej podstawie możliwe jest wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków(wraz z jej dofinansowaniem) skoro sąsiednie gminy interpretują ustawę \\\\\\\"zakazując\\\\\\\" ich budowy na działce posesji osoby zainteresowanej w sytuacji posiadania przez gminę kanalizacji...? Mam plan zakupienia zbiornika 3 do 5 m3 i użytkowania jedynie w lato!

[2015-06-29]

ODPOWIEDŹ

Jolanta Jackowska Główny Specjalista, Wydział Gospodarki Gminnej

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Właściciele nieruchomości położonych na terenie, na którym w ciągu 5 lat nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Gmina Mszczonów planuje w budżecie środki finansowe na udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia dotacji celowej oraz sposób kontroli wykonywania zadania określa Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2012 r. zamieszczony w bip.mszczonow.pl w zakładce ochrona środowiska.