2024

 • Grafika ozdobna

Komunikat

Urząd Miejski w Mszczonowie  informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 8029), mieszkańcy gminy Mszczonów zobowiązani są do gromadzenia i przechowywanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Dopiero przed terminem określonym w harmonogramie wystawiają worki /pojemniki przed posesję, ale nie wcześniej niż 12 godzin przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później niż do godz. 7:30 w dniu odbioru. W związku z powyższym, prosimy o niewystawianie odpadów przed nieruchomość z kilkudniowym wyprzedzeniem.

 • Plakat promujący półkolonie

Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Mszczonowa informuje Informuję, że wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich wybrano ofertę Mszczonowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyznana kwota na realizację zadania 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Termin realizacji zadania: 01.06.2024 r. - 31.08.2024 r.

 • Herb Mszczonowa

Oświadczenie

Władze samorządowe nie planują wprowadzenia ograniczeń czasowych w sprzedaży alkoholu na terenie gminy Mszczonów.

 • herb Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie złożonej w trybie art. 19a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn: „Organizacja wycieczki krajoznawczo – turystycznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami”.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie o wyborze oferty

Burmistrz Mszczonowa informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach  turystyki i krajoznawstwa  wybrano następujące oferty: 

 • Herb Mszczonowa

Wybory uzupełniające na ławników

o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 Prezes Sądu Okręgowego w Płocku na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023, poz. 217 z późn. zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Miejską w Mszczonowie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027 w liczbie:

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowia z dnia 9 lutego 2024

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie złożoną w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Mszczonowa, informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do 29 lutego 2024 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2024 rok.

 • Grafika przedstawiająca informację o rekrutacji

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie rekrutacji do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości: 

Terminy   przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa:

 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z herbem Mszczonowa

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

 • Uchwała antysmogowa dla Mazowsza – poradnik z najważniejszymi informacjami

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza – poradnik z najważniejszymi informacjami

Poniżej zamieszczamy broszurę z odpowiedziami na najczęstsze pytania, pojawiające się w temacie uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Zachęcamy do przeczytania!

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych w Osuchowie, Bobrowcach i we Wręczy

Poniżej publikujemy treść zarządzeń Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych w Osuchowie, Bobrowcach i we Wręczy.

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej w obszarach turystyki i krajoznawstwa.

Treść zarządzenia dostępna w załączniku.

 • Ważny komunikat z herbem gminy

Informacja – zmiana lokalizacji wyborów sołeckich w miejscowości Strzyże!

Wybory sołeckie w miejscowości Strzyże odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach. Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2023-2028.