2023

 • Herb Mszczonowa

Informacja – terminy wyborów sołeckich

Przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2023-2028. W poniższych plikach zawarto szczegółowe informacje dotyczące terminów poszczególnych zebrań.

 • Grafika informująca o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w związku przypadającym  dniem wolnym od pracy w 26 grudnia 2023 r. (wtorek), odpady komunalne z poniższych ulic zostaną odebrane w dniu 27 grudnia  2023 r. tj. (środę) 

 • Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów grafika ozdobna

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatek oraz kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów. Nabór trwa od 6 grudnia 2023 roku do 27 grudnia 2023 roku. Jego celem jest wyłonienie przedstawicieli różnych środowisk do Komitetu Rewitalizacji Gminy Mszczonów. Komitet stanowił będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Mszczonów w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnił będzie funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Mszczonowa.

 • Herb Mszczonowa

Burmistrz Mszczonowa ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej

Burmistrz Mszczonowa zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatem" na członka komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • Herb Mszczonowa

Burmistrza Mszczonowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2024r. zadania publicznego zakresu wspierania i upowszechniania kultury  fizycznej 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania  realizacji zadań publicznych w zakresie sportu, kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno–ekonomicznego Gminy Mszczonów, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne w załączniku do zarządzenia.

 • Logo Wojewody Mazowieckiego

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego

W poniższym pliku prezentujemy treść Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

 • Herb Mszczonowa

Ankieta – badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Mszczonowie co roku prowadzi badania satysfakcji swoich klientów za rok 2023, które będzie trwało do 31 stycznia 2024 r. Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej, która jest dostępna pod poniższym linkiem: https://www.bip.mszczonow.pl/346,ankieta oraz w wersji papierowej dostępnej w holu na parterze Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Wypełnioną ankietę proszę wrzucić do przygotowanej do tego celu urny.

 • Herb Mszczonowa

Ważny Komunikat

Szanowni mieszkańcy,

W związku z coraz częstszymi zjawiskami podrzucania odpadów głównie pochodzących z demontażu samochodów na terenie gminy Mszczonów, informuję iż utrzymanie czystości i porządku w gminie jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminy jak i mieszkańców.

 • Plakat informacyjny

Zapraszamy do kontaktu osoby i rodziny osób represjonowanych w latach 1944-1989

Stowarzyszenie Pamięć Zasłużonym zaprasza do uczestnictwa w akcji prowadzonej na terenie całej Polski. Ma ona na celu dotarcie do osób i rodzin osób represjonowanych w latach 1944-1989, a więc bohaterów narodowych.

 • Zdjęcie: Grafika informująca o zmianie daty odbioru bioodpadów

Ważny Komunikat

Bioodpady z 11 listopada 2023r. zostaną odebrane w następną sobotę tj. 18 listopada 2023r.

 • Herb Mszczonowa

Informacja dotycząca transportu zbiorowego w gminie Mszczonów

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy wyjaśnić kilka nieścisłości w kwestii transportu zbiorowego, które pojawiły się ostatnio w mediach społecznościowych. Gmina może być organizatorem wyłącznie transportu zbiorowego w granicach swojego obszaru. Obecnie funkcjonuje 17 takich linii komunikacyjnych, które przebiegają przez teren gminy Mszczonów. Od roku 2022 na ich funkcjonowanie gmina pozyskuje dotację z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W poprzednich dwunastu miesiącach była to kwota 408 118,37 zł. Łączny koszt prowadzenia 17 linii to kwota 470 364,72 zł, co oznacza ponad 60 tys. zł wkładu własnego z budżetu gminy w 2022 r.

 • Ważna komunikat z herbem Mszczonowa

Informacja o odwołaniu konkursu

Na podstawie §12 ust. 4 pkt 1, 5 i 7 oraz ust. 5 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 17 sierpnia 2023r., niniejszym odwołuję konkurs na powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę Mszczonów na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

 • Plakat promocyjny

Rządowe akcje profrekwencyjne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o akcjach profrekwencyjnych związanych z udziałem mieszkańców w wyborach w dniu 15 października.

 • Grafika: zdjęcie kontenerów na odpady z informacją o nieczynnym PSZOK

Komunikat w sprawie PSZOK

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje, że w dniu 16 października 2023r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wymysłowie będzie nieczynny.

 • Rozkład jazdy linii dowożących do lokali wyborczych

Bezpłatny transport na wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r.

W dniu 15 października 2023 r. kursowały będą specjalne, bezpłatne pojazdy transportujące do lokali wyborczych. Poniżej prezentujemy trasy i rozkład linii komunikacyjnych w tym dniu.

 • Herb Mszczonowa

Informacja dla podatników podatków od osób fizycznych

Burmistrz Mszczonowa informuje, że istnieje możliwość zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych opłat w kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, gotówką lub kartą płatniczą, z zastrzeżeniem, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowana jest wyłącznie w formie gotówkowej.

 • Plakat promujący wydarzenie

Jesienna zbiórka elektroodpadów

Gmina Mszczonów i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zapraszają na zbiórkę elektroodpadów7 października (sobota) w godz. 9:00-14:00 na Placu Piłsudskiego przed Urzędem Miejskim. W zamian za zużyty sprzęt i baterie można otrzymać rośliny ozdobne i krzewy owocowe.

 • Grafika Ważny Komunikat z herbem gminy

Ważny komunikat/ Важливе оголошення

Szanowni Państwo,
Burmistrz Mszczonowa informuje, że w dniach 4-5 października 2023 r. Starosta Powiatu Żyrardowskiego przeprowadzi cykliczne ĆWICZENIE obronne, w tym roku 
o nazwie OSNOWA 23. 

Шановні громадяни,
мер м. Мщонова повідомляє, що з 4 по 5 жовтня 2023 року староста Жирардівського повіту проведе планові оборонні НАВЧАННЯ з цивільного захисту, які цього року називаються  ОСНОВА 23.

 • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie dotyczące wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów. W tym przypadku w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Żyrardowskiego

 • Grafika naboru

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

Uwaga! Szczepienia lisów!

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 9-20 września 2023 r. planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów poprzez rozrzucenie szczepionek. Szczególną ostrożność zaleca się właścicielom czworonogów. Szczegółowe wytyczne w ulotce informacyjnej poniżej.

 • Grafika: Ważny komunikat

Ważny Komunikat

W związku z pojawieniem się na terenie Gminy Mszczonowa firm oferujących doradztwo energetyczne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania (pompy ciepła) oraz ulg i dofinansowań z programu „Czyste Powietrze”, Burmistrz Mszczonowa informuje, iż powyższe podmioty nie działają w imieniu Gminy Mszczonów.

 • Grafika przedstawiająca traktor z napisem zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Mszczonowa, informuje wszystkich producentów rolnych, że zgodnie z komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego.

 • Herb Mszczonowa

Zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023r. 

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023r. Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

 • Grafika: urząd poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne na stronie:

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Burmistrz Mszczonowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie ul. Warszawska 27 96-320 Mszczonów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

 • Grafika informująca o konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mszczonów na lata 2023-2032.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - oferta Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie złożona w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • GRAFIKA: spotkanie informacyjne odwołane

Spotkanie informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zostało odwołane

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odwołuje spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.  Więcej informacji dotyczących przyczyny odwołania spotkań dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/zawieszamy-spotkania-informacyjne-ws-oaw-dziekujemy-za-dotychczasowe-glosy

 • Grafika funduszu szerokopasmowego

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Internetu Szerokopasmowego realizowanych zgodnie z projektem „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mszczonów”

Gmina Mszczonów, w dniach 25.01.2023 r. – 25.02.2023 r, przeprowadziła  konsultacje społeczne dotyczące obszarów białych NGA w ramach dostępności do usług sieciowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, na terenie Gminy Mszczonów. 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Osuchów, gmina Mszczonów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 28.02.2023 r. do dnia 22.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl

 • Grafika nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej – ½ etatu.

Link do ogłoszenia: https://www.bip.mszczonow.pl/65,ogloszenia-o-naborze?tresc=7601

 • Herb Mszczonowa

Odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na wnioski Posła Arkadiusza Iwaniaka

W załączeniu przekazujemy Państwu odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na wnioski Posła Arkadiusza Iwaniaka

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 07.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”,

 • Herb Mszczonowa

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2023 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.   

 • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych     (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej w części do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 31.01.2023 r.  do dnia 22.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu”,

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie rekrutacji do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), podaję do publicznej wiadomości:

 1. Terminy   przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie nr 5/23
 • Grafika nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Podatków i Opłat. Termin składania aplikacji upływa w dniu 02 lutego 2023 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje dot. rekrutacji dostępne są na stronie https://www.bip.mszczonow.pl/65,ogloszenia-o-naborze?tresc=7562

 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Suszeniec w gminie Mszczonów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 17.01.2023 r. do dnia 08.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych