2022

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Grabcach Józefpolskich, przeznaczonej w części do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 13.12.2022 r. do dnia 03.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Grabcach Józefpolskich, oznaczonej jako działki ew. nr 57/2, 58/2 i 59/8, przeznaczonej w części do najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

wstecz