2014-2019

2019 rok

Nazwa projektu: „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie”

Wartość projektu:  921.644,50 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana do 20.11.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej jezdni bitumicznej gr 3 cm na pow. 1810,0 m2 i długości 206 mb, ustawienie krawężników łącznie 653,60 mb, ustawienie obrzeży – 549 mb, wykonanie zjazdów z kostki betonowej – 201,70 m2, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej – 988,50 m2, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 1105 m2, wykonanie chodnika z płytek z wypustkami na przejściach 16,80 m2, wykonanie progu z kostki betonowej jako wyniesionego przejścia dla pieszych – 85,20 m2 , wykonanie oznakowania drogi: znaki drogowe łącznie 69 szt., oznakowanie poziome 75,85 m2 , oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą niebieską – 55,29 m2 . Ponadto wykonane zostały elementy małej architektury: słupki wygrodzeniowe – 56 m.b., ławki i kosze na śmieci – po 18 szt. W ramach robót dodatkowych wykonano: remont jezdni poprzez frezowanie i ułożenie warstwy ścieralnej gr 4 cm na odcinku 160 m.b., i pow. 1223,6 m2 , nastąpiło ułożenie ścieków ulicznych z kostki betonowej - 327,7 m.b. Dokonano regulacji pionowej urządzeń w jezdni: studzienek dla kratek ściekowych – 3 szt., regulacji zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt., regulacji włazów kanałowych – 1 szt. Nastąpiła wymiana krawężników betonowych – 28,4 m2 , wymiana obrzeży- 20,1 mb, rozbiórka i ponowne ułożenie chodników, azyli, przejść dla pieszych – 131,47 m2 . Regulacja pionowa urządzeń w chodnikach: studzienek i zaworów wodociągowych – 6 szt. , studzienek telefonicznych – 1 szt

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach”

Wartość projektu: 212.701,49 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach w Gminie Mszczonów na długości 646,50 mb szer. 4,5 m pow. 3315,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. oraz poszerzenia jezdni, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 20 szt.

Nazwa projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance

Wartość projektu: 85.763,86 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance Gminie Mszczonów na długości 584,00 mb szer. 3,0m pow. 1884,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 5 cm, wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,50 m po obydwu stronach jezdni. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 16.055,21 zł

Nazwa projektu:Przebudowa ulicy Jeżynowej”

Wartość projektu: 931.948,23 zł

Okres realizacji: Inwestycja realizowana była w latach 2017-2019.

Inwestycja została zakończona do 16.04.2019r. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi na długości 370 mb, w tym szerokości jezdni 5,5 -7 m, budowę miejsc postojowych 203 szt. w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych, chodniki obustronne szer. 2-7m rozwiązanie uspokajające ruch - 3 progi.

Nazwa projektu: Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie"

Wartość projektu: 70.377,50 zł.

Wybudowano kanalizację deszczową dn. 315mm i   dn 200mm o łącznej długości 64,61mb oraz 5 szt. studni dn. 425 mm, separator i osadnik oraz odwodnienie liniowe długości 10,0 mb z piaskownikiem. Brak dofinansowania.

Nazwa projektu: Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

Wartość projektu:  86 478,35 zł.

Przedmiotem zamówienia było zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz wykonanie zadaszenia schodów do budynku gminnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie.

Nazwa projektu: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach"

Wartość projektu: 127 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji była jest wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach przy ul. Piekarskiej 47, na działce nr ewid. 99, gmina Mszczonów. W ramach inwestycji wykonano właz,  nowe tablice rozdzielcze, instalacje elektryczne i  gniazda wtykowe

Nazwa projektu: „Budowa placu zabaw przy ul. Warszawskiej"

Wartość projektu:  467 280,00 zł

Przedmiotem niniejszego zamówienia była budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne typu „Zamek” (1 szt.); wieża zamkowa (1 szt.); kareta (1 szt.); huśtawka na 2 siedziska (1 szt.); huśtawka typu „Orle gniazdo” (1 szt.); „Chłopski wóz” (1 szt.); bujaki sprężynowe typu „Konik” (2 szt.); „Kolejka górska” (1 szt.); „Kręciołek” (1 szt.); Karuzela (1 szt.) i hamak plenerowy (1 szt.). Plac został ogrodzony od strony ul. Warszawskiej ogrodzeniem wraz z furtką i bramą. Ponadto zamontowano następujące elementy małej architektury: 8 szt. ławek z oparciem, 3 szt. koszy na odpady, tablicę z regulaminem oraz tablicę z informacją jak karmić ptaki. Plac został oświetlony 2 latarniami LED. W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu polegające na budowie alejek  z kostki betonowej oraz dokonano nasadzeń i ułożono trawę z rolki.

2018 rok

Nazwa projektu: „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie”

Wartość projektu: 107.349,31 zł

Okres realizacji: Inwestycja została wykonana w terminie do 15.06.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 450 m2 na warstwie odsączającej gr. 5 cm, podbudowie ze stabilizacji 5 MPa gr. 10cm; ustawienie opornika 12x25x100 na ławie betonowej z oporem 280 m.b.; ustawienie 3 szt. słupków typu U-12C; przełożenie chodnika na pow. 40 m2; wymiana obrzeży 8 x 30x100 na długości 25 m.b.; wymiana krawężnika 15x30 na długości 18 m.b.; wykonanie linii kablowej na długości 115 m.b., układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm2 długości 125 m.b., montaż opraw oświetleniowych LED 35W na słupach wysokości 6 m – 2 szt.

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie”

Wartość projektu:  181.361,44 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Zachodniej w Zdzieszynie w Gminie Mszczonów na długości 570,00 m.b. szer. 3,5m pow. 2095 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 209,3 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 251 m3; wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 855 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 1 szt. o łącznej długości 8 m.b., znaki drogowe 8 szt., oczyszczenie rowów na długości 570 m.b.

Nazwa projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach”

Wartość projektu:  81.438,66 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Jodłowej w Badowo – Dańkach w Gminie Mszczonów na długości 273,00 m.b. szer. 3,5m pow. 1199,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 119,9 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 98 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 436,5 m2, znaki drogowe 8 szt.

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie”

Wartość projektu: 164.876,30 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Polnej w Osuchowie w Gminie Mszczonów na długości 622,00 m.b., szer. 3,5m pow. 2269,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 233,12 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 373,2 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 933 m2, wykonanie przepustów fi 50 - 1 szt. o łącznej długości 8 m.b., znaki drogowe 6 szt.

Nazwa projektu:  „Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo”

Wartość projektu:  80.344,31 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo w Gminie Mszczonów na długości 430,00 m.b. szer. 3,0m pow. 1308 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. na pow. 1308 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 3 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 13.783,73 zł

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach”

Wartość projektu: 74.704,30 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Brzozowej w Kowiesach w Gminie Mszczonów na długości 255,00 m.b. szer. 3,5m pow. 1018,20 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 101,82 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 171,7 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 5 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 14.321,45 zł

Nazwa projektu: „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy”

Wartość projektu:  77.314,02 zł

Okres realizacji: Inwestycją została zrealizowana w terminie do 11.06.2018r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy odsączającej gr. 25 cm na pow. 464,5 m2, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm na pow. 442 m2, ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem 90 mb, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 442 m2, ustawienie 1 szt. znaku drogowego, wykonanie oznakowania poziomego na pow. 18 m2. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 18.140,50 zł

Nazwa projektu: „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”

Wartość projektu: 93.621,45 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zakończona i rozliczona do 25.06.2018r.

W ramach poniesionych środków została wykonana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych z kruszonego betonu.

Nazwa projektu: „Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności”

Wartość projektu:  147.720,84 zł.

Wykonano prace budowlane związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie. Wydatek dotyczył również wykonania usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru podczas prac.

Nazwa projektu: „Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie”

Wartość projektu:  25.000,00 zł.

Wykonano ogrodzenie boiska w Osuchowie.

2017 rok

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie”

Wartość projektu:  349.089,65 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Spokojnej w Dwórznie w gminie Mszczonów na długości 2182 m.b., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych.

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie”

Wartość projektu:  66.374,84 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Leśnej w Osuchowie w gminie Mszczonów na długości 240 mb., wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz wykonanie poboczy gruntowych, ustawienie 3 znaków drogowych.

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach"

Wartość projektu: 94.833,22 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie 25.08.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach w gminie Mszczonów na długości 352 mb., wykonanie wlotu w drogę powiatową i sięgacza, wykonanie uzupełnienia podbudowy oraz poboczy gruntowych.

Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie"

Wartość projektu: 414 090,00 zł

Okres realizacji: 2017

Efektem realizacji tej inwestycji było połączenie łącznikiem ulicy Szkolnej i ul. Sportowej w Mszczonowie oraz wygospodarowanie dodatkowych 42 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych)

Nazwa projektu:  „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabach Towarzystwo”

Wartość projektu: 152.732,67 zł

Okres realizacji: Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 25.07.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy profilującej wyrównawczej na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ustawienie ścieków przy krawężnikowych, montaż barier stalowych, montaż osłon przeciwporażeniowych, wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic syntetycznych, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, umocnienie skarpy za pomocą geosiatki komórkowej.

Nazwa projektu: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”

Wartość projektu:  684.549,74

Okres realizacji: Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017 i zakończona w terminie do 31.10.2017r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy nadbetonu klasy C 30/37 na płycie pomostu, wykonanie kap chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, zabezpieczenie antykorozyjne i montaż zdemontowanych balustrad i osłon przeciwporażeniowych, wykonanie nawierzchni na kapach z żywic syntetycznych, wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej dyspersjami polimerowymi, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na wiadukcie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na wiadukcie, wykonanie konserwacji łożysk stalowych, wykonanie przerwy dylatacyjnej, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojeździe, ustawienie barier ochronnych stalowych ocynkowanych, uzupełnienie ubytków stożka nasypu, ułożenie prefabrykowanych korytek ściekowych.

Nazwa projektu: Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej"

Wartość projektu:  2.058.225,88 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie 31.05.2017 r.

Zrealizowano roboty budowlane w zakresie wykonania dachu, nadbudowy ścian, budowy szybu windowego, wymiany okien, wykonania instalacji wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej oraz prac w zakresie ścian i posadzek wewnątrz budynku, instalacji video – domofonu oraz wykonania dokumentacji p.poż, a także wydatki związane z wyposażeniem adoptowanego piętra Szkoły Podstawowej.

2016 rok

Nazwa projektu: „Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej

Wartość projektu: 49.003,19 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do dnia 12.12.2016r.

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, podbudowę z kruszyw łamanych, ustawiono krawężniki, obrzeża, wykonano przepusty i studzienkę ściekową.

Nazwa projektu: „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie”

Wartość projektu:  79.438,95 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych gr. 20 cm, długości 158 mb, ustawiono krawężnik wtopiony na ławie 39 mb, wykonano pobocza z mieszanki piaszczysto – gliniastej.

Nazwa projektu: „Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich”

Wartość projektu:  38.271,95 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana do 31.08.2016r.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kruszyw łamanych gr. 20 cm, długości 67 mb, wykonano pobocza z mieszanki piaszczysto – gliniastej.

Nazwa projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu”

Wartość projektu:  47.709,63 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r.

Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Działkowej na długości 550 mb, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

Nazwa projektu: „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo”

Wartość projektu:  156.962,05 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r.

Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 1420 mb, wykonano uzupełniania podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach”

Wartość projektu: 112.156,24 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r.

Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworku”

Wartość projektu: 35.039,11 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r.

Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

Nazwa projektu:  „Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie”

Wartość projektu: 413.817,00 zł

Na wykonanie robót została podpisana w dniu 09.12.2016r. umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2017r. w ramach wydatków niewygasających.

Nazwa projektu:  „Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie”

Wartość projektu: 141.058,95 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.09.2016r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano podbudowę z tłucznia betonowego, górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego, ustawiono krawężniki.

Nazwa projektu:  „Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie”

Wartość projektu:  85.546,70 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2016r. Wykonano nawierzchnię metodą powierzchniowego utrwalenia, wykonano uzupełnienia podbudowy, wykonano pobocza gruntowe.

Nazwa projektu: „Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej”

Wartość projektu: 12.074,00 zł

Okres realizacji: 2016

Na realizację zadania zostały zaplanowane środki w kwocie 12.074,00 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego. Z uwagi na fakt, iż chodnik w Badowo-Dańkach był budowany w pasie drogi powiatowej nr 4725W, zadanie nie mogło być zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Zgodnie z podpisanym ze Starostwem Powiatowym umowy użyczenia na wykonanie chodnika w drodze powiatowej, zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych w ramach Rozdziału 60014.

Nazwa projektu: „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna”

Wartość projektu: 250.567,48 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana do 30.11.2016r.

W ramach inwestycji wykonano rurociąg z rur polietylenowych, przepust, studnie rewizyjne, umocniono skarpy – materace gabionowe, nastąpiło umocnienie rowu płytami ażurowymi na geowłókninie.

Nazwa projektu: „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo”

Wartość projektu: 301.475,86 zł

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. W dniu 22.12.2016r została podpisana umowa na wykonanie robót. Termin realizacji środków zaplanowanych na rok 2016 do 30.06.2017 w ramach wydatków niewygasających.

2015 rok

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów”

Wartość projektu: 36.768,39 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 02.07.2015.

Zakres robót obejmował: wykonanie poszerzenia jezdni z destruktu i podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego obustronnie.

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo”

Wartość projektu:  271.342,38 zł 

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 09.10.2015.

Zakres obejmował: wyrównanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach, wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy masą mineralno-bitumiczną, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna, wykonanie poboczy tłuczniowych, ustawienie znaków drogowych.

Nazwa projektu:  „Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce”

Wartość projektu:  155.236,88 zł

Okres realizacji: Inwestycja zrealizowana w terminie do 14.10.2015r.

Zakres obejmował: wyrównanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna, wykonanie poboczy gruntowych, rowu jednostronnego.

Nazwa projektu: „Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych”

Wartość projektu: 199.348,00 zł

Okres realizacji: Umowa z wykonawcą podpisana została pod koniec grudnia 2015r – z terminem realizacji do 30.06.2016r. Środki na ten cel zabezpieczone zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2015.

W roku sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja inwestycji polegała na budowie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku gminnym przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie.

Nazwa projektu: „Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2”

Wartość projektu: 37.000,00 zł.

Okres realizacji: 2015 rok

Poniesiony wydatek dotyczył wykonania instalacji klimatyzacji w sali spotkań.

2014 rok

Nazwa projektu: „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej”

Wartość projektu: 88.444,65 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 22.05.2014r.

Zakres robót obejmował wykonanie chodników z kostki betonowej, wykonanie wjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, regulacja studzienek, ustawienie obrzeży, ustawienie opornika.

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Bronisławka”

Wartość projektu: 204.352,20 zł

Okres realizacji: Inwestycja ta została zrealizowana w terminie do 17.07.2014r.

Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie poboczy tłuczniem.

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska”

Wartość projektu: 260.459,70 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r.

Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie poboczy tłuczniem

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów”

Wartość projektu: 76.234,91 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 21.07.2014r.

Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie poboczy tłuczniem.

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie”

Wartość projektu: 266.894,76 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 26.09.2014r.

Zakres robót obejmował: budowa chodnika z kostki, nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie zatok postojowych, nawierzchnie bitumiczne, oznakowanie poziome i pionowe, regulacja urządzeń.

Nazwa projektu: „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej”

Wartość projektu: 117.345,18 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 23.06.2014r.

W ramach zadania wykonano chodnik jednostronny z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej, wykonanie regulacji studni i zasuw.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce”

Wartość projektu: 89.741,38 zł

Okres realizacji: Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r.

Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych.

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów”

Wartość projektu: 193.752,00 zł

Okres realizacji: Umowa na przebudowę drogi podpisana została w dniu 22.10.2014r. zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających do 31.05.2015r.

drukuj całą stronę