OD 2020

2020 rok

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie”

Wartość projektu:  231.200,65 zł

Okres realizacji: Inwestycja zrealizowana w okresie 11.08.2020r. do 30.09.2020r.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Mostowej w Dwórznie i Zimnej Wodzie na długości 1083,00 m, o szerokości nawierzchni 3,00 m, pobocza 2 x 0,50 m. Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 335,73 m3 , poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 716,1 m2. Nawierzchnia wykonana metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 3249,00 m2, utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,50 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1083,00 m2, oznakowanie pionowe – 14 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Zbiroża i Zimna Woda w łącznej kwocie 22.846,58 zł.

Nazwa projektu: „Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie”

Wartość projektu:  306 384,61zł.

Przedmiotem niniejszego zadania była wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. budynku przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie.

Zakres wykonanych robót:

 • Układanie instalacji elektrycznych,
 • Montaż tablic rozdzielczych,
 • Montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
 • Montaż instalacji gniazd wtykowych,
 • Montaż instalacji oświetlenia,
 • Montaż kabli pomiędzy poszczególnymi elementami systemów,
 • Montaż instalacji teletechnicznych,
 • Wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia,
 • Roboty odtworzeniowe polegające na uzupełnieniu tynków i malowaniu wszystkich ścian pomieszczeń.

Nazwa projektu: Budowa Skateparku przy ul. Szkolnej w Mszczonowie w formule zaprojektuj i wybuduj"

Wartość projektu:  158 980,00zł

Przedmiot umowy obejmował:

 • demontaż i przewiezienie istniejącego placu zabaw w miejsce wskazane przez Zamawiającego(bez montażu),
 • wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,
 • obsługę geodezyjną,
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego wykonalnego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót objętych dokumentacją,
 • wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • zakup dostawę i montaż nowych urządzeń skateparku:
  • Quarter pipe 300/244/120
  • Platforma 610/349/25
  • Bank ramp 360/60/120
  • Ławka 286/60/35
  • Poręcz prosta 40/5/35
  • Ławka parkowa – 2 sztuki
  • Kosz na śmieci – 1 sztuka
 • bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i rękojmi.
 • Wykonanie i montaż regulaminu skateparku z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu zieleni przy skwerze przy Osiedlu Dworcowa"

Wartość projektu:  313 900,00 zł

W ramach inwestycji przebudowano ciągi piesze, zagospodarowano teren zielenią oraz wykonano instalację nawadniania. Skwer został wyposażony w ławki i kosze na śmieci. Brak dofinansowania.

Nazwa projektu: Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi "

Wartość projektu: 7 700 000,00 zł.

Ogólny zakres wykonanych prac obejmuje:

 • budowę alejek parkowych,
 • budowę amfiteatru z widownią i  budynkiem zaplecza wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • budowę fontanny kulowej,
 • budowę 2 małych altan,
 • budowę ogrodzenia zewnętrznego,
 • oświetlenie terenu,
 • budowę i montaż małej architektury
 • dostawę i montaż monitoringu,
 • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem nawodnienia,
 • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do kościoła,
 • budowę placu zabaw o powierzchni poliuretanowej,
 • budowę placu zabaw naturalistycznego o powierzchni trawiastej,
 • budowę siłowni zewnętrznej z miejscem do wypoczynku,
 • budowę pump trucku,
 • dostawę i montaż toalety miejskiej,
 • budowę alejek parkowych oraz schodów terenowych,
 • budowę fontanny dyszowej,
 • budowę dużej altany,
 • budowę mostku drewnianego nad rzeką Okrzeszą,
 • budowę ogrodzenia panelowego zewnętrznego oraz ogrodzenia placu zabaw,
 • budowę parkingu,
 • budowę oświetlenia terenu,
 • montaż małej architektury,
 • wykonanie monitoringu i wpięcie go do istniejącego systemu,
 • zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem nawodnienia,
 • wykonanie oświetlenia wieży kościoła.

drukuj całą stronę