SKARBNIK GMINY

ANETA CIECHAŃSKA-GOŁYŃSKA
tel: 46 858-28-50
email: skarbnik@mszczonow.pl

Skarbnik Gminy odpowiada za prawidłowe wykonywanie budżetu gminy oraz za sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych.

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 • Opracowywanie projektów budżetu gminy,
 • Prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,
 • Ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
 • Parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wywołujących skutki finansowe dla gminy,
 • Zapewnienie kontroli  wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
 • Zapewnienie terminowego ściągania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń spornych,
 • Opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • Podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań własnych gminy.