Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Główne inwestycje

  1. Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie

Inwestycja mająca na celu poprawę estetyki oraz umożliwienie zwiększenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego oraz dostosowanie pomieszczeń kuchni do wymagań HACCP.

Prace inwestycyjne w Przedszkolu obejmowały:

- rozbudowę obiektu od strony południowo-zachodniej o dodatkową powierzchnię użytkową wynoszącą 252,89 m kw., na której wydzielono szereg pomieszczeń użytkowych, m.in. salę korekcyjno-rekreacyjna, salę zajęć, szatnię. Dzięki rozbudowie możliwe było przyjęcie następnych 25 podopiecznych i utworzenie kolejnej grupy przedszkolnej,

- modernizację istniejącego budynku polegającą na dokończeniu wymiany stolarki okiennej, ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu z równoczesną wymianą pokrycia dachowego, przebudowie instalacji elektrycznej, c.o. i węzłów sanitarnych, wykonaniu posadzek i okładzin ściennych, naprawie tynków i malowaniu wszystkich pomieszczeń,

- dostosowanie pomieszczeń kuchni z zapleczem o łącznej powierzchni użytkowej 127,47 m kw. do obowiązujących norm higieniczno-sanitarnych łącznie z nowym wyposażeniem w urządzenia techniczne.

Inwestycja zrealizowana została przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RO.SA.-BUD” z Radomia.Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 28.09.2009r.

 

Wartość inwestycji ok. 2 582 927,00 zł

2. Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
 

Inwestycja obejmowała adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie o łącznej powierzchni użytkowej 138,60 m2.W ramach prac wykonano:

- Przebudowę wejścia od strony ulicy przez zlikwidowanie istniejących dwóch wejść, wykonując jedne drzwi centralnie zlokalizowane wraz z podestem i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie zlikwidowane zostało wejście zewnętrzne od strony klatek schodowych.

W ramach inwestycji uzyskano:

- 2 sale szkoleniowe , jedna z 9  , druga z 12 komputerami z dostępem do internetu.

- 3 pomieszczenia biurowe,

- 3 łazienki,

- pomieszczenia socjalne

- hall.

Inwestycja zrealizowana została przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RO.SA.-BUD” z Radomia. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 25.05.2010r. Prace zostały rozpoczęte w dniu 02.06.2010 r.

 

Wartość inwestycji to ponad 630 000,00 zł.

3. Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów

Celem inwestycji była budowa bieżni okólnej wraz z uproszczonym programem lekkoatletycznym wokół istniejącego boiska piłkarskiego.

Prace obejmują:

a) budowę bieżni okólnej 400 m,

b) budowę bieżni prostej 100 m (pokrywającą się częściowo z bieżnią okólną),

c) budowę zeskoku do skoku w dal i trójskoku,

d) budowę rzutni do pchnięcia kulą,

e) instalację piłkochwytów,

f) wymianę bramek,

g) budowę trybun dla 101 widzów.

 

Inwestycja zrealizowana przez  firmę GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 13 na podstawie umowy zawartej z Gminą Mszczonów nr RG3420/12/09 z dnia 18.11.2009 r. Wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiło w dniu 23.11.2009 r. Faktycznie roboty rozpoczęły się 16.04.2010 r. 

 

Wartość  inwestycji to ok. 1 124 656, 00 zł.

 

Gmina uzyskała na przedmiotową inwestycję dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 380 004,00 zł.

4. Wykonania elewacji budynku przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie

W 2010 r. wykonano termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 23 w Mszczonowie. Inwestycja obejmowała wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi gr 14 cm, wykończenie elewacji wyprawą cienkowarstwową akrylową, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz termorenowację pokrycia dachowego. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę - firmęBUDMAR z Tomaszowa Mazowieckiego, który za cenę 72 934,78 złbrutto wykonała w/w prace. Inwestycję zakończono 23 kwietnia 2010 roku.

 

Na w/w inwestycję Gmina Mszczonów dostała dofinansowanie w wysokości 36.295,00 złze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

5. Budowa boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum w Mszczonowie

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  15.10.2010r. Celem inwestycji było powiększenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży z terenów Mszczonowa i Gminy Mszczonów.

W ramach inwestycji wykonano:

-          boisko piłkarskie z trawy syntetycznej 30mx62m wraz z osprzętem,

-          boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej 19,1m x 32,1 m wraz z osprzętem,

-          ogrodzenie boisk wys. 4,0 m, ogrodzenie terenu wys. 2,0m,

-          piłkochwyty,

-          siedziska przy boiskach – 30 szt.,

-          kanalizacja deszczowa i drenaż wgłębny,

-          oświetlenie boisk – 14 masztów,

-          zagospodarowanie terenu .

 Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu ‘Moje boisko Orlik 2012”: z Ministerstwa Sportu i Turystyki 302000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 100000,00 zł

Wartość  inwestycji to ok. 917.030,96 zł.

6. Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 27.10.2010r. Celem inwestycji była poprawa warunków osób korzystających z Targowiska, zarówno kupujących jak i sprzedających.

Wramach inwestycji zostało wykonane:

-          nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 10 cm pow.3418 m2,

-          chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm pow. 335 m2 ,

-          jezdnia bitumiczna gr. 7 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm pow. 1604 m2,

-          kanalizacja deszczowa 130 mb,

-          5 studzienek ściekowych ze studzienkami rewizyjnymi.

Wartość  inwestycji to ok. 208.696,00 zł.

7. Budowa drogi we wsi Janówek

 

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  15.10.2010r.

W ramach inwestycji  wybudowano drogę długości 1270 mb,  szer. jezdni 3,5 m , pobocza , rowy przyrożne obustronne, przepusty zjazdowe. Nawierzchnia wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm .

Wartość  inwestycji to ok. 430.305,79 zł.

8. Budowa drogi we wsi Bobrowce

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  15.10.2010r.W ramach inwestycji wykonano łącznie 1610 mb drogi ,szer. jezdni 3,5 m , pobocza , rowy przyrożne obustronne, przepusty zjazdowe. Nawierzchnia wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm .

Gmina na tę inwestycję otrzymała dofinansowanie ze środków FOGR w wysokości 65000 zł

 

Wartość inwestycji 435.001,19 zł.

9. Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo – Wólka Wręcka

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  30.10.2010r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na długości 1418 mb ,szer. jezdni 3,5 m, pobocza , odwodnienie - rowy przyrożne na fragmencie drogi, przepusty zjazdowe. Nawierzchnia wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia po uzupełnieniu podbudowie tłuczniowej gr. 7 cm .

 

Wartość inwestycji 221.646,50 zł.

10. Budowa drogi we wsi Bobrowcach

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  15.10.2010r.W ramach inwestycji wykonano łącznie 1610 mb drogi ,szer. jezdni 3,5 m , pobocza , rowy przyrożne obustronne, przepusty zjazdowe. Nawierzchnia wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia na podbudowie tłuczniowej gr. 15 cm .

Gmina na tę inwestycję otrzymała dofinansowanie ze środków FOGR w wysokości 65000 zł

Wartość inwestycji 435.001,19 zł.

11. Przebudowa drogi we wsi Grabce Towarzystwo – Wólka Wręcka

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  30.10.2010r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na długości 1418 mb ,szer. jezdni 3,5 m, pobocza , odwodnienie - rowy przyrożne na fragmencie drogi, przepusty zjazdowe. Nawierzchnia wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia po uzupełnieniu podbudowie tłuczniowej gr. 7 cm .

Wartość inwestycji 221.646,50 zł.

12. Przebudowa chodnika w ulicy Józefpolskiej

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  04.10.2010rW ramach inwestycji wykonano: chodnik dwustronny szer. 2-2,3 m na łącznym odcinku 820 mb, wjazdy do posesji w szerokości chodnika pow. ok. 286 m2. Chodniki  z kostki betonowej gr.6 cm , wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm .

Wartość inwestycji 150.587,18

13. Przebudowa chodnika w ulicy Cmentarnej

Inwestycja została zrealizowana w terminie do  04.10.2010rW ramach inwestycji wykonano: chodnik dwustronny szer. 1,6-2,0 m na łącznym odcinku 244 mb, wjazdy do posesji w szerokości chodnika pow. ok. 142 m2. Chodniki  z kostki betonowej gr 6 cm , wjazdy z kostki betonowej gr 8 cm .

Wartość inwestycji 70.949,49 zł.

14. Budowa poczekalni autobusowej w Mszczonowie

W ramach inwestycji został zakupiony i zamontowany obiekt kontenerowy poczekalni wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniem terenu zewnętrznego. Celem inwestycji była poprawa warunków mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.

Wartość inwestycji 75.282,12 zł.

15. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie - Etap I - budowa osadnika wstępnego bez wyposażenia technologicznego”

Przedmiotem niniejszego zamówienia było wybudowanie zbiornika otwartego o konstrukcji żelbetowej monolitycznej o wymiarach 4,50m x 23,20m, głębokości 2,50m, z lejem osadowym zagłębionym 2,80m poniżej dna osadnika wraz z komorą odpływu ścieków do kanalizacji lokalnej oraz studzienki zewnętrznej ø 1200.

Wartość inwestycji ok. 350 000,00 zł.

16. Zakończono inwestycję składającą się z zadań:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościTłumy - zakres 977 mb sieci wodociągowej.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościachLutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie,Osuchów - zakres 3841 mb sieci wodociągowej.

Łączny koszt zadań 746 997,46zł.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7648028

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat