Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.10.2021

Imieniny

Ziemowita, Jana, Pawła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Projekty Inwestycyjne

Projekty Inwestycyjne mają na celu skorygowanie dysproporcji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej (poziom rozwoju poszczególnych regionów). Funduszem, który realizuje powyższy cel jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W zakresie zadań EFRR obejmuje: inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalność średnich i małych przedsiębiorstw, rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, rozwój infrastruktury, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochronę i poprawę stanu środowiska, a także rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Zadania te realizowane są poprzez programy operacyjne:

w latach 2021-2027

Polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Fundusze te wzajemnie się uzupełniają.

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji.
  • Fundusz Spójności służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).
  • Europejski Fundusz Społeczny+ ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie rozproszone instrumenty: EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-2027/

w latach 2014-2020

W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe jest uzyskanie dofinansowania tzw. projektów twardych wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie, wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Promowane są projekty wspierające tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary o największym potencjale rozwojowym. Na Mazowszu wyróżniono cztery inteligentne specjalizacje: wysoką jakość życia, bezpieczną żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu. Wybrane dla regionu mazowieckiego inteligentne specjalizacje wynikają z Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (RIS). RIS to dokument zawierający wskazówki, na co należy kłaść nacisk, aby region mógł się rozwijać i konkurować z innymi regionami w Europie.  

Źródło: https://www.funduszedlamazowsza.eu/

w latach 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR realizuje cele poprzez trzy priorytety: wzrost atrakcyjności wszystkich regionów poprzez oddziaływanie na mocne strony regionów, głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę; aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy; zapewnienie wsparcia procesu wdrażania programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wykorzystania finansowego wkładu WE oraz środków krajowych).

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO – WKP wyznacza cele, priorytety i zadania w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw- MSP).

SPO Transport (SPOT, którego celem jest rozwój sfery transportu).

w latach 2007-2013

w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 (NSRO) realizacja zadań wdrażania i rozwoju innowacyjnej gospodarki oparta jest o Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
rozwój infrastruktury technicznej wraz z podniesieniem atrakcyjności regionów realizowany równorzędnie z zadaniem poprawy i ochrony środowiska wpisany jest w cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
w ramach polityki regionalnej projekty inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w tym dla Województwa Mazowieckiego; projekty w ramach programu mają za zadanie: poprawę konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa (RPO WM)

źródło:
www.funduszestrukturalne.pl/
www.funduszestrukturalne.gov.pl/
www.mazowia.eu/
www.minrol.gov.pl/
pl.wikipedia.org/wiki/

Zobacz także

drukuj (Projekty Inwestycyjne)

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7647980

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat