Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

5.12.2020

Imieniny

Krystyny, Sabiny, Edyty

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

LO Mszczonów

Liceum Ogólnokształcące bliskie jest sercu każde­go mieszkańca Mszczonowa. Przez 64 lata jego istnienia mury szkolne opuściło około 2000 absolwentów. Wokół tej szkoły skupia się i promieniuje na całe miasto działal­ność kulturalno-oświatowa. Można wręcz z całym prze­konaniem stwierdzić, że Mszczonowskie Liceum stało się ogniskiem życia społeczno-kulturalnego i odgrywa doniosłą rolę w życiu miasta.

Jest w Mszczonowie wielu ludzi kochających swoje miasto. Są również tacy, którzy niezależnie od obecnego miejsca zamieszkania nadal sercem i myślą pozostają wierni swym rodzinnym stronom. Do takich zaliczają się przede wszystkim absolwenci tutejszego liceum. Stąd rekrutują się wykwalifi­kowane kadry dla miejscowych zakładów i instytucji. Przed wojną nie było w mieście szkoły na poziomie średnim. Absolwenci szkoły podstawowej mogli kontynuować naukę w odległym o kilkanaście kilometrów Żyrardowie czy Grodzisku Mazowieckim.

W czasie okupacji młodzież uczyła się na tajnych kompletach prowadzonych przez miejscowych nauczycieli. Wtedy to właśnie narodziła się myśl o powoła­niu pierwszego w długiej historii miasta gimnazjum. Inicjatorami byli nauczyciele: mgr Halina Wernikowa, Jadwiga Świrska, Janina Grabowiecka, Elida Szarota- Bluthwaw, ponadto redaktor Józef Czarnecki, który zginął tragicznie w trakcie podróży do Żyrardowa po podręczniki, Burmistrz Miasta Mszczonowa Bronisław Romaszewski oraz miejscowi obywatele Karol Gajewski. Róża Czarneckaka i ksiądz Zygmunt Wądołowski. Wkrótce po wyzwoleniu wystąpili oni za zgodą władz miejskich do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie. W wyniku pozytywnej odpowiedzi w dniu 15 maja 1945 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej nowej szkoły pod nazwą "Samorządowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Mszczonowie". Z braku lokalu placówka mieściła się początkowo w budynku prywatnym przy ulicy Żyrardowskiej 20 w dawnej Kaflarni. W siedmiu niewielkich pomieszczeniach naukę rozpoczęło 110 uczniów pod opieką 5 nauczycieli. Doceniając znaczenie szkoły Miejska Rada Narodowa 8-VIII-1945 podjęła uchwałę o wzięciu w opiekę finansową placówki.
W kolejnych latach sukcesywnie przybywało uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 1945/46 uczęszczało już 158 Uczniów. Ówczesna biblioteka szkolna liczyła wtedy zaledwie 150 tomów. W roku 1947 dyrektorem szkody zostaje Janina Tymińska, dawna dyrektorka prywatnego Gimnazjum i Liceum w Warszawie. W czasie jej kadencji 1 stycznia 1950 roku szkoła została upaństwowiona, a następnie przeniesiona do nowego gmachu szkoły podstawowej przy ulicy Dzierżyńskiego 27 (obecna Warszawska). Jednocześnie zmieniła się jej nazwa na - Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Mszczonowie.
Z jakim zapałem i poświęceniem pracowała dyrektor Janina Tymińska nad utrzymaniem i rozwojem mszczonowskiego liceum i jak jej w tej trudnej sytuacji pomagało miejscowe społeczeństwo świadczą zapiski w kronice szkolnej pt.: „Głos z przeszłości". Czytamy w nich między innymi - „Gdy w roku 1947 Kuratorium powierzyło mi dyrektorstwo Samorządowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie stanęłam do pracy byle tę szkołę utrzymać, rozwinąć i rozbudować. Nigdy nie cieszyłam się tak żadną zdobyczą, nie przejmowałam każdym szczegó­łem jak tutaj. Pracowali wszyscy, pomagali wszyscy, personel nauczycielski, rodzice. Nowa szafa biblioteczna dar rodziców - radość dla każdego oddzielnie, dla ucznia i nauczyciela. Stare ławki, to samo... A społeczeństwo znów stanęło do apelu, choć właściwie nikt nie zdążył apelować o pomoc. Stanęły podwody do przewiezienia skromniutkich mebli, bez żadnych kosztów i stawiła się młodzież do dźwigania. Za wszystko jestem wdzięczna. Utrzymać - utrzymałam, ciąg dalszy w bezustannym łańcuszku pracy i wysiłków spoczął w rękach następców i oto szkoła co dzień bogatsza, większa, pełniejsza, a ja wiem, że do końca mojego życia zawodowego pracowałam w polskiej szkole". Tak pisała w kronice szkolnej będąca już na emeryturze na kilka lat przed śmiercią bojowniczka o polską szkołę, przełożo­na Gimnazjum Żeńskiego w Warszawie, organizatorka tajnego nauczania w latach okupacji, w latach powojennych 1947-1952 dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, znakomity pedagog - Janina Tymińska.

Z dniem 1 września 1952 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego powierzyło stanowisko dyrektora mgr Lucjanowi Chojnowskiemu przeniesionemu z równorzędnego stanowiska w Garwolinie. Szkoła oprócz kształcenia maturzystów, zajmowała się szkoleniem nauczycieli. W roku szkolnym 1953/54 odbyły się kursy pedagogiczne, których absolwenci otrzymywali dyplomy uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych. We wrześniu 1954 roku zapadła decyzja w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w jedną Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Państwowego i Licealnego. Z myślą o młodzieży dojeżdżającej dyrekcja, Rada Pedago­giczna, Komitet Rodzicielski organizują we wrześniu 1956 roku świetlicę z dożywianiem. Wkrótce powstał również gabinet lekarski i dentystyczny, a następnie mieszkania dla nauczycieli i lokal biblioteczny. Dzięki pomocy rodziców, a zwłaszcza - Łukasza Gładkiego, Marii Ciszewskiej, Marii Steferyńskiej, Tomasza Siekierskiego, Stanisława Mysińskiego i innych ogrodzono budynek szkolny i częściowo skanalizowano budynek licealny. Inwestycje te nie zaspokoiły jednak ambicji zarówno nauczycieli jak również rodziców. Rozwijająca się szkoła potrzebowała coraz to nowych pomieszczeń. Dlatego też w dniu 10 czerwca 1959 roku z inicjatywy dyrektora Lucjana Chojnowskiego został powołany Społeczny Komitet Budowy Szkół, któremu przewodniczył Stanisław Konc. Początkowo zamierzano jedynie rozbudować szkołę poprzez dobudowanie dodatkowego skrzydła składającego się z sali gimnastycznej i ośmiu izb lekcyjnych. Ponieważ jednak nie wyraziło na to zgody Kuratorium postanowiono przystąpić do budowy oddzielnego gmachu przy ulicy Jana Maklakiewicza. W sierpniu 1949 Miejska Rada Narodowa w Mszczonowie z jej przewodniczącym Marianem Skuzą podjęła odpowied­nie decyzje, rodzice poparli tę inicjatywę samorzutną zbiórką pieniędzy na Społeczny Komitet Budowy Szkół. W sumie zebrano 113 tysięcy. 1 września 1959 roku Decyzją Kurato­rium Okręgu Szkolnego Warszawskiego Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące uznane zostały za szkoły świeckie. Społeczeństwo Mszczonowa ostro zaprotestowało przeciwko tej decyzji. W mieście doszło do manifestacji. Do miasta przybyły wszystkimi drogami wylotowymi jednostki specjalne z Golędzinowa i brutalnie rozpędziły protestujących ludzi. Kilka osób zostało aresztowanych. 6 listopada 1959 roku odbyło się nielegalne zebranie rodziców w sprawie przywrócenia nauki religii w szkole, które niczego już nie mogło zmienić.

Mimo podjętej decyzji o budowie nowej szkoły w dalszym ciągu poświęcano wieleuwagi wyposażaniu starego obiektu. W 1962 roku dzięki pracy Konserwatora Szkolnego Zenona Rutkowskiego uruchomiono radiowęzeł i projektor do wyświetlania filmów, a Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" ufundowa­ła pianino za sumę 17 tysięcy 700 zł. Księgo­zbiór składający się w roku 1945 ze 150 książek w 1963 roku liczył już 6829 pozycji. Jest to wymowne świadectwo troski nauczycieli o rozwój czytelnictwa w szkole. Powstało Koło Przyjaciół Książki. W ślad za rozwojem czytelnictwa przychodzą pierwsze spotkania z pisarzami, poetami i aktorami. Tradycję spotkań z literatami zapoczątkowała polonistka Maria Witkowska, a później kontynuowała prof. Maria Chojnowska. W murach Mszczonowskiego Liceum gościli m.in Hanna Bielicka, Władysław Broniewski. Kazimierz Brusikiewicz, Alina i Czesław Centkiewiczowie, Stefania Grodzień­ska, Józet Hen, Czesław Janczarski, Maria Kownacka, Halina Ożogowska, Jerzy Putrament, Lucjan Rudnicki, Wojciech Żukrowski i wielu innych. Dużym powodzeniem cieszyły się cykliczne koncerty w wykonaniu artystów filharmonii Narodowej. Pomyślnie rozwijało się koło recytatorskie, którego opiekunami byli nauczyciele języka polskiego - początkowo prof. Maria Witkowska, a potem prof. Władysława Chatała. To samo można powiedzieć o chórze szkolnym kierowanym przez prof. Melanię Furmanikowską i SKS-ie prowadzonym przez prof. Marię Złotorzyńską. W czerwcu 1962 roku uczniowie: Jerzy Drozdowski, Włodzimierz Czerwiński i Jerzy Majewski zdobyli centralne miejsce w strzelaniu w Wojewódzkich Zawodach Kościuszkowskich w Ciechanowie. Odbywało się wiele wycieczek krajowych i zagranicznych do NRD i Czechosłowacji. Zamiłowanymi organizatorami tych wycieczek byli prof. Maria Chojnowska, Kazimiera Morawska, Jan Pankowski i Józef Karbowiak. Szkoła utrzymy­wała ścisły związek ze środowiskiem co wyrażało się min. w udziale młodzieży w porządkowaniu miasta i zakładaniu zieleńców. W 1962 roku uczniowie pod opieką prof. Kazimiery Morawskiej uczestniczyli w akcji sadzenia lasu w Korytowie. Zasadzono wtedy 3000 drzewek dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Wyrazem uznania dla dotychczaso­wych osiągnięć szkoły było ufundowanie sztandaru szkolnego przez społeczeństwo Mszczonowa. W dniu 25 czerwca 1963 roku na specjalną uroczystość zorganizowaną z tej okazji przybyli przedstawiciele władz powiato­wych i miejskich. Trybuna Mazowiecka z dnia 27 czerwca 1963 roku pisała „Mieszkańcy Mszczonowa, miejscowe zakłady pracy i młodzież z całym entuzjazmem poparły inicjatywę ufundowania szkole sztandaru i nadania imienia Marcelego Nowotki. Komitet Rodzicielski i młodzież zebrali 6500 zł., Spółdzielnia Inwalidów i GS przekazały po 1000 zł., a Mleczarnia i Spółdzielnia Pracy Szewców po 500 zł.

Dokonany we wrześniu 1964 roku podział na dwie oddzielne jednostki podstawo­wą i licealną spowodował pewne zmiany w gronie pedagogicznym. Kierownikiem Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w lewym skrzydle budynku został dotychczasowy wicedyrektor Stanisław Jarmiński, a zastępcą kierownika Helena Olejnikowa. Funkcję dyrektora szkoły pełnił w dalszym ciągu dotychczasowy dyrektor Lucjan Chojnowski. Zgodnie z ustawą sejmową szkoła powoli przestawiała się na 8-letni system nauczania. W październiku 1963 roku na placu budowy nowej szkoły przy ul. Maklakiewicza 18 rozpoczął się ruch. Niemal każdego dnia można było tu spotkać dyrektora Lucjana Chojnowskiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły inż. Stanisława Konca, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego Stanisława Dusia, przewodniczącego prezydium MRN Mariana Skuzę i wielu innych.

30 listopada Wojewódzki Komitet Koordynacyj­ny SFBS podjął uchwałę o zarejestrowaniu nowej szkoły jako Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. 4 marca 1964 roku nastąpiło wstępne przekazanie nowego budynku do użytku. Użytkownikiem stała się szkoła podstawowa, a nie liceum. Klucze otrzymał jej kierownik Stanisław Jarmiński. Po interwencji dyrektora Chojnowskiego, w kilka dni później zapadła decyzja zgodna z pierwotnymi planami i wysiłkami Komitetu Budowy Szkół - decyzja, że budynek stanie się siedzibą liceum. 14 kwietnia nastąpiła przeprowadzka. Jednocześnie przystąpiono do zagospodarowania terenu nowej szkoły. Życie Żyrardowa z dnia 28 X 1967 roku w artykule pt.: „Brawo młodzież Mszczonowa" pisało: „W czynie społecznym wartości 600 tysięcy złotych uporządkowano teren szkolny, pobudowano chodniki i drogę betonową, budynek gospodarczy, wykonano 500 metrowe odrodzenie, założono kwietniki, posadzono 200 drzew i 1000 krzewów. Pomoc w tych pracach zaoferowali również miejscowi rolnicy i Keramzyt. Roboty te zostały zrealizowane w okresie od kwietnia do października. Przy realizacji wymienionych prac na szczególne wyróżnienie spośród rodziców zasłużyli: Stanisław Duś, Jerzy Zgaga, Władysław Turek, Mieczysław Wiśniewski i Zenon Szustkiewicz. I oto nadszedł upragniony dzień 11 czerwca 1966, dzień oficjalnego otwarcia nowej szkoły połączony z wręczeniem absolwentom Liceum świadectw dojrzałości. Mszczonowska Tysiąclatka pisało Życie Żyrardowa wybudowana kosztem 3 milionów złotych posiadała 6 sal lekcyjnych, 2 pracownie, świetlicę i salę gimnastyczną - zaliczaną do najładniejszych w powiecie. Nowej szkole pośpieszyły z pomocą zakłady pracy. "GS "Samopomoc Chłopska" ufundowała telewizor. Zakłady Odzieżowe przekazały 5 000 złotych, rzemieślnicy wykonali 10 ławek ogrodowych. Uroczystość otwarcia szkoły odbyła się przy akompaniamęcie orkiestry II Berlińskie­go Pułku Zmechanizowanego ze Skierniewic Została przecięta tradycyjna wstęga i odsłonięta tablica pamiątkowa (Szkoła - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego). Następnie zostały rozdane świadectwa dojrzałości 47 absolwentom. Jako pierwsi otrzymali je prymusi: Agnieszka Szczepkowska, Jadwiga Konc, Eligra Kowalczyk i Elżbieta Romaszewska.

W nowej szkole zaczęło się nowe życie. Jak dawniej tak i teraz liceum było niezmiennie ośrodkiem życia kulturalno - oświatowego całego miastecz­ka. Jednak jego działalność prowadzona już była w znacznie lepszych warunkach niż poprzednio. W 1965 zaplanowano II zjazd absolwentów z okazji 20-lecia szkoły. Pierwszy odbył się w 13 rocznicę powstania Liceum 22 VI 1958 roku. Po raz drugi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego spotkali się 22 VI 1965 roku. Na II zjazd przybyło około 100 absolwen­tów, przeważnie starszych roczników.
Z dniem 31 VIII 1972 roku przeszedł na emeryturę dyrektor Lucjan Chojnowski po przepraco­waniu 40 lat w zawodzie nauczyciela /z tego 20 lat pełnił obowiązki dyrektora w naszej szkole/. 21 VI 1972 roku pożegnał się z gronem nauczycielskim . Na zakończenie powiedział - "...niech nasza szkoła, która miała w swej bogatej historii chwile górne i chmurne, rozwija się dzięki pracy ofiarnych i dzielnych pedagogów dla dobra młodzieży, naszego miasta i naszego regionu. W tej odpowiedzialnej i zaszczytnej pracy życzę Radzie Pedagogicznej na zakończenie mej dwudziestoletniej dyrektury w tej szkole, nie zawsze lekkiej i szczęśliwej, ale w sumie dającej zadowolenie i uczucie spełnionego obowiązku, jak największych i najbardziej twórczych sukcesów jak i największej radości z dobrze wykonanego dzieła". 29 sierpnia 1972 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny dyrektor Lucjan Chojnowski przedstawił nowego dyrektora mgr Marię Strupiechowską. Po latach tak wspomniała ona pierwsze dni pobytu w naszym mieście. „W sierpniu 1972 roku po raz pierwszy przyjechałam do Mszczonowa. Otoczenie szkoły mówiło o dużej trosce jej gospodarza i mieszkańców. Pamiętam dużo zieleni, aleje wysadzane lipami i topolami, świerki, jarzębiny i modrzewie zawierały drzewostan parku. Na rabatach kwitły astry i inne kwiaty. Były grządki, a przy bramie wjazdowej rosły krzewy porzeczek. Pod ścianą sali gimnastycznej zwieszały się płaczące wierzby, od strony zachodniej szkoły rósł bukszpan, a przed klombem pełnym kwiatów srebrne świerki. Ten obraz mam w pamięci do dziś i serdeczne przyjęcie przez pana Lucjana Chojnowskiego dyrektora szkoły, będącego już na emeryturze, zadecydowały o podjęciu pracy od 1 września 1972." W swojej pracy nowa pani dyrektor miała sojuszników w Radzie Pedagogicznej, Komitecie Rodzicielskim i władzach miasta. Mimo to było sporo trudności. Szczególnie uciążliwy był brak nauczycieli. Część nauczycieli już pracujących dojeżdżała z Grodziska Mazowieckiego, kilku korzystało z prowizorycznych mieszkań służbowych. Dla stabilizacji kadrowej, gwarantującej właściwy poziom pracy konieczne były mieszkania. Były również braki w wyposażeniu- ponieważ nowy budynek szkoły nie otrzymał nowych mebli. Doskwierał także brak szatni, którą zastępowały szafki ustawione wzdłuż ścian na parterze i piętrze. Biblioteka szkoły licząca 10 tysięcy pozycji nie miała swego lokalu - zajmowała część korytarza i dwie toalety. Wszystkie braki były jednak powoli usuwane. Przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego udało się zrobić ogrzewanie w budynku gospodarczym, w którym były dwie pracownie. Następnie zostały podjęte starania o podłączenie całej szkoły do kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wykonaniu tego przedsię­wzięcia powstały warunki do urządzenia szatni, natomiast ze szkolnego placu znikneły szpecące go wcześniej hałdy koksu i węgla.

Młodzież szkolna wychodziła naprzeciw wszystkim akcjom i tak dwukrotnie organizowała zbiórki pieniędzy na budowę Zamku Królewskiego w Warszawie, przekazując łącznie 2200 zł. Zorganizowa­ła również zbiórkę pieniędzy na sztandar dla miejscowego koła ZBOWiD. Kontynuowana była tradycja wyjazdów do teatrów warszawskich. Organizowano wycieczki krajoznawczo-turystyczne we wszystkie regiony kraju. Mocnym atutem szkoły był w dalszym ciągu sport. Do jego rozwoju w szkole w latach siedemdziesiątych przyczynił się prof. Jerzy Drozdowski i profesor Danuta Laskowska. Młodzież licealna w 1972 roku pod ich kierunkiem zdobyła II miejsce w powiecie w Spartakiadzie Obrony w klasyfikacji drużynowej i I miejsce w klasyfikacji indywidualnej (Halina Ceremuga) oraz I i II miejsca w turnieju siatkówki i koszykówki w eliminacjach powiatowych. Systematycznie organizowane były występy Estrady Warszawskiej, w których młodzież chętnie uczestniczyła.
Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie współczesnym często zajmując w niej wysokie miejsca. Sprawnie działało harcerstwo, które było podzielone na kluby: turystyczno-sportowy, kulturalny, fotograficzny, wiedzy społeczno-politycznej i plastyczny.

Od 1 września 1976 roku w budynku liceum rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Ta sytuacja spowodowała kłopoty lokalowe, które się powiększały wraz ze zwiększającą się liczbą oddziałów obu szkół. Dlatego też bardziej odczuwalny stał się brak szatni. Przy zwiększonej liczbie uczniów szafki na korytarzach już nie wystarczały W wakacje 1982 wybudowana została szatnia, a biblioteka została przeniesiona do sali nr 10 zajmowanej do tej pory przez szkołę rolniczą. Zagospodarowaniem nowego lokalu bibliotecznego zajęła się prof. Maria Karlińska - długoletni pracownik biblioteki. W zamian za tę salę szkole rolniczej przekazano izbę lekcyjną nr 7. Pomoce liceum z tej sali zostały przeniesione do budynku na zewnątrz, w którym została urządzona klasa.

W 1988 roku została rozpoczęta budowa ZSMR co dało nadzieje na rozwiązanie problemów liceum. Dotychczasowy dyrektor Maria Strupiechowska w roku szkolnym 1977/78 korzystała z urlopu zdrowot­nego, dlatego też w porozumieniu władz miejskich z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Skierniewicach na stanowisko dyrektora powołano nauczyciela fizyki Urszulę Adamczyk. Po urlopie zdrowotnym dyrektor Maria Strupiechowska przeszła na emeryturę, a w roku szk. 1978/79 na stanowisko dyrektora powołana została prof. Genowefa Śledź. W latach osiemdziesiątych praca szkoły przebiegała w szczególnie trudnych warunkach sytuacji społeczno-gospodarczej i politycznej. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, zajęcia lekcyjne w liceum rozpoczęły się w mroźny poniedziałek 4 stycznia 1982 roku o godzinie 8.00 apelem.
Zadaniem wychowawców było na pierwszych lekcjach wychowania obywatelskiego zapoznanie uczniów z podstawą prawną dekretu o stanie wojennym. W 1982 roku nie odbyła się tradycyjna studniówka. W tej skomplikowanej sytuacji szkoła starała się spełniać rolę, do której była powołana. W dalszym ciągu organizowane byty wyjazdy do teatru, muzeów i operetki, organizowano obozy ZHP w Spale, obozy wędrowne i OHP. Przez długoletniego nauczyciela historii mszczonowskiego liceum profesora M. Chmielewskiego zorganizowana została Izba Pamięci Narodowej. 11 V 1983 po odejściu na urlop macierzyński dyrektor Genowefy Śledź funkcję tę powierzono profesor Halinie Nowak, która sprawowała ja przez 10 lat. Podczas jej kadencji w dalszym ciągu dobrze układała się współpraca z miejscowymi zakładami pracy. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Lekkich "Keramzyt" zakupiło w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole za sumę 126 tysięcy złotych meble do dwóch pracowni /języka polskiego i biologii/, a Zakłady Odzieżowe Poldres meble do pracowni języka rosyjskiego i fizycznej. Oprócz tego, wykonano obudowy grzejników na korytarzu górnym i dolnym. Prace te zostały wykonane bezpłatnie przez miejscową jednostkę wojskową, a materiał w postaci drewna liceum otrzymało od Keramzytu. Rodzic Sylwester Chodkowski wykonał nieodpłatnie dwie gabloty wartości 35 tysięcy zł. oraz szafę do pracowni chemicznej. Jak z tego wynika szkoła zawsze mogła liczyć na ofiarną pomoc środowiska i rodziców. Dzięki takiemu wsparciu lepiej funkcjonowała i w dalszym ciągu jest w ten sposób wspierana. Należy również wspomnieć o dobrej działalności Komendy Szkolnej Ochotniczego Hufca Pracy pod kierunkiem komendanta szkolnego OHP prof. Urszuli Adamczyk. W ramach OHP młodzież wykonywa­ła wiele cennych prac. Uczniowie pracowali przy zalesianiu i organi­zowaniu imprez kulturalnych. Solidaryzując się z narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej przekazali na konto Polskiego Komitetu Solidarności z narodami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej kwotę 6400zt. Licealiści zorganizowali zbiórki pieniędzy na budowę Szpitala Pomnika Centrum Matki Polki w Łodzi.

W związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w marcu 1990 roku młodzież i Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o zmianie patrona szkoły. Później nadano jej imię Szarych Szeregów. W roku szkolnym 1990/1991 wprowadzona została religia do szkół. Możliwe też stało się organizowanie uroczystych Wigilii klasowych. Stało się tradycją, że klasy czwarte co roku spędzają Wigilię z gronem pedagogicz­nym, a gościem honorowym jest zawsze bardzo przychylny szkole ks. prałat Lucjan Świderski. Z dniem 1 września 1992 roku Kuratorium Oświaty w Skierniewicach na stanowisko dyrektora powołało długoletniego nauczyciela Szkoły Podstawowej Bogdana Laskowskiego.

Kontynuując 64-letnią tradycję szkoły uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkur­sach. Co roku organizowane są bale studniówkowe, otrzęsiny klas pierwszych i ślubowanie. Liceum bierze również regularnie udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Istniejące od lat Liceum, okrzepło i ugruntowało swoją pozycję, nabrało swoistych cech charakteru, stało się dobrze znaną, z różnych poczynań, placówką kulturalno-oświatową. Wśród absolwentów Liceum, a jest ich prawie 2000, jest wielu inżynierów, lekarzy, nauczycieli, księży i przedstawicieli innych cenionych profesji. Spotkać ich możemy prawie wszędzie. W mury szkoły coraz częściej wkraczają ich synowie i córki, a nawet wnuki - jest to już trzecie pokolenie.
Jubileusz 50-lecia szkoły, jaki odbył się w 1995 roku stał się przyczyną do zorganizowania III Zjazdu Absolwentów.

materiał LO Mszczonów

Dyrektorzy mszczonowskiego Liceum:

Halina Wernik

 • mgr filozofii i historii. Dy­rektor od 15,03.1945r. do 31.08.1947r. Nauczycielka w Warszawie, po powstaniu warszawskim jako wysiedlo­na znalazła się w Mszczonowie, gdzie zaczęła orga­nizować samorządowe gimnazjum i liceum powstałe z tajnych kompletów.

   

Janina Tymińska

 • dyplomowana nauczyciel­ka szkół średnich, przed wojną była dyrektorką własnego gim­nazjum w Warszawie. Pełniła funkcję dyrek­tora w mszczonowskim Liceum od 1.09.1947r. do 31.08.1952r. Od 1.09.1952r. do 31.12.1957r. nauczyciel -rencista. Za kadencji Janiny Tymińskiej Liceum zostało upaństwowione i przenie­sione do nowego budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy F.Dzierżyńskiego 27.

   

Lucjan Chojnowski

 • mgr filologii germańskiej, absolwent UW i Uniwersyte­tu w Poznaniu - język łaciń­ski. Po wyzwoleniu od 1.09.1945r. do 31.08.1950r. nauczyciel języka niemiec­kiego i łacińskiego w LO w Płońsku. Od 1.09.1947r. do 31.08.1950r. dyrektor Li­ceum dla Pracujących w Płońsku, od 1.09.1950r. do 31.08.1952r. dyrektor LO w Garwolinie. Od 1.09.1952r. do 31.08.1972r. dyrektor LO w Mszczonowie. Za jego kadencji rozbudowany został stary budynek liceum, a w 1966r. szkoła została prze­niesiona do nowego budyn­ku przy ulicy Maklakiewicza 18.

   

Maria Strupiechowska

 • mgr geografii UW. Od 1949r. do 1950r. nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ołdakach koło Ostrołęki, w latach 1950-1951 kierownik Szkoły Podstawowej w Wydmusach koło Myszyńca. 1951-1956 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jarnutach powiat Ostrołęka. 1956-1958 zastępca dyrek­tora Liceum Pedagogiczne­go w Otwocku. 1958-1962 wychowawca internatu Liceum Pedagogicznego w Mogielnicy powiat Grójec. 1962-1966 dyrektor Liceum Pedagogicznego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki. 1966-1972 zastępca dyrek­tora w Zespole Szkół Me­chanicznych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 1972-1979 dyrektor LO w Mszczonowie.

   

Urszula Adamczyk

 • mgr matematyki, absol­wentka Uniwersytetu Łódz­kiego. Pełniła obowiązki dyrektora w zastępstwie za dyr. Marię Strupiechowską przebywającą na urlopie zdrowotnym w roku szkol­nym 1977/78. Później pełniła funkcję dyrektora Liceum dla Pracu­jących w Skierniewicach. Genowefa Śledź - mgr filologii polskiej w Wyższej Szkoły Pedago­gicznej w Krakowie. W 1974r. rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie jako na­uczyciel języka polskiego. W latach 1979-1983 pełniła funkcję dyrektora LO. 0becnie nauczyciel języka polskiego w tymże liceum.

   

Halina Nowak

 • mgr filologii rosyjskiej. Absolwentka Studium Na­uczycielskiego w Ostródzie, które ukończyła w 1970 roku - kierunek filologia rosyjska i nauczanie początkowe oraz Uniwersytetu Łódzkiego również kierunek filologia rosyjska. Pracę rozpoczęła w 1970r. w Szkole Podsta­wowej w Żelaznej koło No­wego Miasta nad Pilicą jako nauczycielka języka rosyjskie­go oraz nauczania począt­kowego. Następnie od 1972r. pracowała w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie koło Rawy Maz., a od 1.09.1976r. zatrudniona jako nauczycielka języka rosyjskie­go w Liceum Ogólnokształ­cącym w Mszczonowie. W 1984r. ukończyła studia podyplomowe w Kijowie, a w 1986r. w Leningradzie. Od 1983 do 1992 była dyrekto­rem tegoż liceum. Obecnie nauczyciel języka rosyjskiego i bibliotekarz.

Bogdan Laskowski

 • mgr pedagogiki. Absolwent Wyższej Szkoły Pedago­gicznej w Bydgoszczy. Pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie od 1.09.1961r. do30.08.1963r„ Od 1.09.1963r. nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Li­ceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie. Przyczynił się do poprawy prowadzenia zajęć wychowania fizyczne­go: budowa boiska i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mszczono­wie. Zastępca gminnego. dyrektora szkół w Mszczo­nowie, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczono-wie. Działacz harcerski -pełnił funkcję komendanta hufca ZHP w Grodzisku Mazowieckim i w Mszczonowie, organizator obozów harcerskich. Przez półtora roku pełnił funkcję inspekto­ra oświaty w Gminie Żabia Wola. Od 1986r. do 1990r. pełnił funkcje metodyka w KOiW w Skierniewicach. Od 1.09.1992r. obecny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie.

drukuj ()

 • -

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6668810

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat