REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

Nazwa projektu: Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj

Wartość dofinansowania: 660.203,96  zł

Całkowita wartość projektu: 696.767,67  zł

Wkład własny: z budżetu Gminy Mszczonów: 36.563,71 zł

Okres realizacji: 2018-2021

Umowa: Nr RPMA.10.01.01-14-a434/18 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Beneficjent projektu: Gmina Mszczonów

Realizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Obsługa finansowo-księgowa: Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie


Zadania realizowane w ramach projektu:

 • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów,
 • doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
 • realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn. "Młodzi eksperymentatorzy",
 • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
 • realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów,
 • realizacja zajęć organizowanych poza szkołą,
 • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i z niepełnosprawnością intelektualną,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
 • Logotypy

wstecz

baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania