Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Treść strony

Tytuł Projektu „Budowa pełnowymiarowego boiska do siatkówki plażowej"
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 30 000, 00 zł.

W ramach projektu wybudowano pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej przy kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 w Mszczonowie. Wokół obiektu zamontowano siatkę okalającą z piłkochwytami.
 
Tytuł Projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcza/ Olszówka ul. Szkolna"
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 71 629, 00 zł.
Wykonano oświetlenie uliczne w obu miejscowościach.
 
Tytuł Projektu „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynkach remiz OSP w Bobrowcach i we Wręczy"
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 83 237, 00 zł.

W ramach inwestycji zainstalowano wentylację i klimatyzację w remizach.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce”
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 107 800, 00 zł.

Przebudowano drogę o długości 550 m, szerokość jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe utrwalenia powierzchni jezdni.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa ul. Niesiołowskiego wraz z oświetleniem”
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 299 252, 00 zł.

W ramach przebudowy wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m oraz wygospodarowano  33 miejsc parkingowych. Zmieniono ulicę Niesiołowskiego z dwukierunkowej na jednokierunkową z wjazdem od ul. Tarczyńskiej.

Tytuł Projektu „Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów”
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 77 000, 00 zł.

Przebudowano drogę o długości 450 m, szerokość jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe utrwalenia powierzchni jezdni, uzupełniono istniejącą podbudowę tłuczniem.

Tytuł Projektu „Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska”
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 267 100, 00 zł.

Przebudowano drogę o długości 2000 m, szerokość jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe utrwalenia powierzchni jezdni na uzupełnionej podbudowie tłuczniowej.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki- Bronisławka”
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 206 400, 00 zł.

Przebudowano drogę o długości 1200 m, szerokość jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe utrwalenia powierzchni jezdni na uzupełnionej podbudowie tłuczniowej.
 
Tytuł Projektu „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej”
Czas trwania projektu 2014 rok
Wartość projektu 88 450, 00 zł.

Wykonano nową nawierzchnię chodnika o długości 280 mb  z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z wjazdami z kostki gr. 8 cm.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa ul. Granicznej w Mariance”
Czas trwania projektu 2013- 2014
Wartość projektu 148 477,00 zł.

Łączna długość drogi 490 mb, szerokość jezdni 3,5 m. Wykonano uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym oraz dokonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową i grysami, wykonano rów odwadniający wraz z wjazdami.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej”
Czas trwania projektu 2013- 2014
Wartość projektu 249 911,00 zł.
Wykonano nowe chodniki na łącznym odcinku długości  693  mb z kostki betonowej gr. 6 cm, na wjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową.
 
Tytuł Projektu „Zainstalowanie pełnowymiarowej techniki cyfrowej projekcji filmów w sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”
Czas trwania projektu 2013 rok
Wartość projektu 279 612, 00 zł.

Zainstalowano pełnowymiarową technikę cyfrową projekcji filmów w sali kinowej MOK.
 
Tytuł Projektu „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Maczka”
Czas trwania projektu 2013 rok
Wartość projektu 55 519,00 zł.

Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Maczka w Mszczonowie.
 
Tytuł Projektu „Wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach, gmina Mszczonów”
Czas trwania projektu 2013 rok
Wartość projektu 159 606,00 zł.

Wykonano termomodernizację stropodachu i zmianę rodzaju pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na blachę trapezową wraz z wymianą obróbek i orynnowania budynku.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa drogi Lutkówka- Lutkówka Kolonia”
Czas trwania projektu 2013 rok
Wartość projektu 522 895,00 zł.
Łączna długość drogi 1746 mb szer. jezdni 3,5 m , wykonano podbudowę tłuczniową oraz  potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi   emulsją i grysami na pow. 6111 m2, oraz rowy odwadniające obustronne wraz z wjazdami.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa ulicy Spacerowej w Grabcach Józefpolskich”
Czas trwania projektu 2013 rok
Wartość projektu 238 900,00 zł.

Przebudowano 510 mb drogi o szer. 3,5m oraz 300 mb drogi o szerokości 3,0m, wyrównano istniejącą nawierzchnię masą bitumiczną oraz wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami na pow. 2685 m2, wykonano 357 mb rowów  oraz odtworzono i oczyszczono istniejące rowy o dł. 690 mb.
 
Tytuł Projektu „Dotacja dla osób fizycznych na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest"
Czas trwania projektu  2012,2013, 2014
Wartość projektu 61.700,12 zł.

Z dofinansowania skorzystało 51 właścicieli nieruchomości.

Tytuł Projektu „Dotacja dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"
Czas trwania projektu  2012,2013, 2014
Wartość projektu 67.653,00 zł.
Z dofinansowania skorzystało 12 właścicieli nieruchomości.

Tytuł Projektu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowiesy u. Wrzosowa, Kowiesowo ul. Spokojna, Kaczków ul. Słoneczna”
Czas trwania projektu 2012 rok
Wartość projektu 58 133,00 zł.

W ramach inwestycji rozbudowano oświetlenie uliczne na terenach wiejskich.
 
Tytuł Projektu „Termomodernizacja i adapatacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie”
Czas trwania projektu 2012 rok
Wartość projektu 145 179,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, roboty tynkarskie , malarskie, pokrycie dachowe i obróbki wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie ul. Piekarska 4 gmina Mszczonów.
 
Tytuł Projektu „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”
Czas trwania projektu 2012-2014
Wartość projektu 4 540 761,00 zł.
I etap inwestycji obejmował: roboty drogowe z nawierzchnią bitumiczną częściowo w ulicy Poniatowskiego, Dojazd i częściowo w ul. Spokojnej i Bagno, kanalizację deszczową w ulicy Bagno, Dojazd, Bocznej i częściowo Spokojnej oraz ciągi pieszo – jezdne z kostki betonowej w ulicy Bocznej i częściowo ulicy Bagno. 
II etap inwestycji obejmował: przebudowę ulicy Kościuszki, Młynarskiej, fragmentu ulicy Poniatowskiego i ul. Racławickiej w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni chodników, parkingów oraz jezdni.
III etap inwestycji obejmował ulicę Spokojną w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni chodników, parkingów oraz jezdni.
 
Tytuł Projektu „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie”
Czas trwania projektu 2012 rok
Wartość projektu 208 168,00 zł.

Przebudowa ulicy została wykonana na odcinku 212 mb. Wykonano: chodnik jednostronny szer. 2,0 m z  kostki betonowej gr 6 cm  na pow. 359,1 m2, przejście z płyt z wypustkami 9,6 m2, wykonano zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 102 m2 , ustawiono krawężniki 478 mb, ustawiono obrzeża 259 mb, wykonano nawierzchnię bitumiczną gr 4 cm wraz z wyrównaniem  na pow. 1205 m2  oraz oznakowanie pionowe i poziome.
 
Tytuł Projektu  „Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie”
Czas trwania projektu 2012 rok
Wartość projektu 39 619,00 zł.
Przedmiotem zamówienia była: przebudowa linii i przyłączy napowietrznych 0,4kV oraz oświetlenia na kablowe, instalację elektryczną i ochronną oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy, zastosowanie dodatkowej ochrony od porażeń poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy  w miejscowości  Mszczonów ul. Kościuszki 1.
 
Tytuł Projektu „Monitoring Szkoły Podstawowej w Lutkówce”
Czas trwania projektu 2012 rok
Wartość projektu
Wykonano monitoring obejmujący ochronę boiska i placu zabaw, frontu szkoły. Wykonano instalację systemu telewizji obserwacyjnej kamerami w ilości 5 sztuk.
 
Tytuł Projektu „Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów"
Czas trwania projektu  2011, 2012, 2013, 2014
Wartość projektu 80.853,04 zł.
W ramach dokonania nowych nasadzeń posadzono 27 lip przy ulicy Wschodniej, 30 akacji przy ulicy Tarczyńskiej, 27 klonów przy ulicy Warszawskiej, 6 klonów przy ulicy Szkolnej, 4 lipy przy Placu Piłsudskiego, 9 klonów przy ulicy Fabrycznej oraz wykonano nasadzenia kwiatów jednorocznych i posadzono 637 sztuk krzewów na terenie miasta.
 
Tytuł Projektu „Rozbudowa oświetlenia ulicznego  w miejsc. Sosnowica ul. Spacerowa, Małachowszczyzna  ul. Strażacka, Bobrowce ul. Ogrodowa,  Chudolipie ul. Działkowa,  Lutkówka Kolonia ul. Główna,  Małachowszczyzna ul. Strażacka”
Czas trwania projektu 2011 rok
Wartość projektu 102 504,00 zł.
W ramach inwestycji rozbudowano oświetlenie uliczne na terenach wiejskich.
 
Tytuł Projektu „Budowa oświetlenia w ulicy Andersa  oraz część ulicy Wschodniej”
Czas trwania projektu 2011 rok
Wartość projektu 66 188,00 zł.

W ramach inwestycji zamontowano 19 słupów i 25 lamp oświetlenia ulicznego.

Tytuł Projektu „Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza”
Czas trwania projektu 2011 rok
Wartość projektu 106 720,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodników na terenie parkowym, montaż zdroju i korektę słupów oświetleniowych.

 
Tytuł Projektu „Budowa chodnika w ulicy Wschodniej od  ulicy Tarczyńskiej do Biedronki”
Czas trwania projektu 2011 rok
Wartość projektu 105 061,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodnika ,wraz z ścieżką rowerową o powierzchni ok. 700 m2 ,oznakowanie  pionowe , zagospodarowanie zieleni wzdłuż chodnika, ławki i kosze.
 
Tytuł Projektu „Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji”
Czas trwania projektu 2010-2011
Wartość projektu 851 044,00 zł.

Przedmiotem niniejszej inwestycji była adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie o łącznej powierzchni użytkowej 182,30 m2.
W ramach inwestycji połączono dwa odrębne lokale, wyodrębniono  pomieszczenie socjalne, wymieniono okna, wykonano sufity podwieszone, wykonano niezbędne instalacje w tym m.in. sanitarne, c.o., elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, instalacji strukturalnej i antywłamaniowej.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556404

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat