Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

2020

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis

1.

„Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie”

Inwestycja zrealizowana w okresie 11.08.2020r. do 30.09.2020r.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Mostowej w Dwórznie i Zimnej Wodzie na długości 1083,00 m, o szerokości nawierzchni 3,00 m, pobocza 2 x 0,50 m. Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 335,73 m3 , poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 716,1 m2. Nawierzchnia wykonana metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 3249,00 m2, utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,50 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1083,00 m2, oznakowanie pionowe – 14 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Zbiroża i Zimna Woda w łącznej kwocie 22.846,58 zł.

Koszt: 231.200,65 zł

2.

„Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach”

Inwestycja zrealizowana w okresie 11.08.2020r. do 30.09.2020r.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę ulicy Spacerowej w Bobrowcach na długości 738 m, o szerokości nawierzchni 3,50 m, pobocza 2 x 0,75 m. Zakres robót obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej podbudowy o grubości 10 cm w ilości 267,28 m3 , poszerzenia podbudowy drogi na warstwie odcinającej z piasku z kruszyw łamanych gr 10 cm na pow. 146,5 m2 wykonanie nawierzchnia metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o frakcjach : 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm na powierzchni 2599,00 m2, utwardzenie poboczy z tłuczniem sortowanym szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na powierzchni 1107,00 m2, oznakowanie pionowe – 13 szt., przepust pod jezdnia długości 10 m o średnicy 40 cm, reprofilacja rowu na długości 738 m. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 przez sołectwo Bobrowce w kwocie 27.237,92 zł. Inwestycja uzyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 75.000,00 zł.

Koszt:  187.150,47 zł

3.

„Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie”

Inwestycja zrealizowana w okresie 04.08.2020r. do 23.10.2020r

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie na długości 188 m drogi gminnej – ul. Białogórskiej i skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Piekarską na odcinku 137 m. Jezdnia bitumiczna ul. Białogórskiej szer. 5,5 m o pow. 1066 m2, jezdnia bitumiczna drogi powiatowej szer. 6,0 m o pow. 1124 m2, chodniki z kostki betonowej – 1196,0 m2, nawierzchnie z płytek z wypustkami – 40,42 m2, powierzchnie azyli z kostki betonowej – 22,00 m2, zjazdy z kostki betonowej – 259,5 m2, zatoki postojowe z kostki betonowej – 1157,5 m2, wykonanie przepustów pod zjazdami i pod jezdnią – 52 mb, oświetlenie uliczne: 18 słupów oświetleniowych , 18 opraw oświetleniowych, oznakowanie drogi: znaki pionowe - 59 szt. w tym 6 znaków aktywnych i słupki przeszkodowe, oznakowanie poziome – 242,62 m2, wykonanie trawników na pow. 2400 m2. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 413.344,39 zł.

Koszt:  1.026.015,14 zł

4.

„Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie”

Inwestycja zrealizowana w okresie 06.07.2020r. do 22.09.2020r .

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej, Nowy Rynek na długości 211 m z przebudową skrzyżowania na rondo. Jezdnia bitumiczna szer. 7,0 m ( 3,5 m szerokość pasa ruchu) pow. 3036,00 m2, chodniki strona lewa i prawa na długości 211 m pow.1661,00 m2 z kostki starobruk i 77,07 m2 z płyt z wypustkami, zjazdy, miejsca postojowe i wyspy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 641,85 m2, wykonano zabruk z kostki kamiennej gr 15 cm na pow. 129,99 m2, budowę ścieżki rowerowej z kostki bezfazowej na długości 132m pow. 282,00 m2, przebudowę 2 skrzyżowań w tym jedno typu rondo, budowę przejść dla pieszych z azylami 4 szt., budowę przejść dla pieszych bez azyli – 3 szt. kanalizację deszczową: 6 szt. nowych studzienek ściekowych wraz z przykanalikami o długości 31,1 m , oświetlenie uliczne: 9 słupów oświetleniowych , 24 oprawy oświetleniowe, oznakowanie drogi: znaki pionowe z tablicami drogowymi i nazwami ulic - 102 szt., oznakowanie poziome – 220 m2, zagospodarowanie terenów zielonych wokół ronda. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 738.974,61 zł.

Koszt: 1.126.962,84 zł

5.

„Budowa sieci wodociągowej w Gminie MSZCZONÓW, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin”

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie MSZCZONÓW, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin - Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Zasłona, Michalin, Podlindowo, Lindów, Gąba w gminie Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. 
Projektowana sieć wodociągowa została zaprojektowana w drogach gminnych – ulicy Kubusia Puchatka, Lipowa, Brzozowa, drodze powiatowej – ul. Skierniewicka oraz w drogach wewnętrznych i działkach prywatnych.
Długość projektowanej sieci wodociągowej to ok. 2876 m.  

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”. Dofinansowanie obejmuje 4 odrebne zadania inwestycyjne. Wartość umowy 311 190,00 zł.

6.

„Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie”

Przedmiotem niniejszego zadania była wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. budynku przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie.
Zakres wykonanych robót:
· Układanie instalacji elektrycznych,
• Montaż tablic rozdzielczych,
• Montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
• Montaż instalacji gniazd wtykowych,
• Montaż instalacji oświetlenia,
• Montaż kabli pomiędzy poszczególnymi elementami systemów,
· Montaż instalacji teletechnicznych,
• Wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia,
• Roboty odtworzeniowe polegające na uzupełnieniu tynków i malowaniu wszystkich ścian pomieszczeń.

Brak dofinansowania. Wartość umowy 306 384,61zł.

7.

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego (rok produkcji 2020) do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Marków Towarzystwo

Zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy na Stacji Uzdatniania Wody w Marków Towarzystwo

Dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy Mszczonów”. Dofinansowanie obejmuje 4 odrębne zadania inwestycyjne. Wartość umowy 49 077,00 zł

8.

„Remont pomieszczeń w celu utworzenia Klubu Seniora”

Klub Seniora jest zlokalizowane na terenie plebanii parafii pw. Ojca Pio w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 54/62.

Zadanie polegało na utworzeniu Klubu Senior + na terenie gminy Mszczonów. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstało miejsce dla osób w wieku 60+, które będzie spełniało wiele funkcji takich jak aktywizacja społeczna i integracja seniorów, w tym rozwijanie ich aktywności ruchowej oraz wspomaganie rozwoju edukacyjnego i kulturalnego osób starszych. Celem Klubu Seniora jest aktywowanie najstarszych mieszkańców w działania społeczności lokalnej.
Placówka jest usytuowana w miejscu dostępnym dla seniorów oraz zostanie przystosowana do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych. Działająca placówka jest pozbawiona barier funkcjonalnych. Klub Seniora ma do dyspozycji 1 ogólnodostępne duże pomieszczenie wyposażone w stół i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań, a także stanowiące pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV i kanapę. Ponadto, w klubie znajdzie się aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, miejsce pełniące funkcję szatni oraz 2 łazienki – łazienka dla mężczyzn oraz łazienka dla kobiet i osób niepełnosprawnych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach  Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Wartość umowy 196796,51 zł.

9.

Budowa Skateparku przy ul. Szkolnej w Mszczonowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot umowy obejmował:
1) demontaż i przewiezienie istniejącego placu zabaw w miejsce wskazane przez Zamawiającego(bez montażu),
2) wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa,
3) obsługę geodezyjną,
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wykonalnego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót objętych dokumentacją,
5) wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
6) sprawowanie nadzoru autorskiego,
7) zakup dostawę i montaż nowych urządzeń skateparku:
a) Quarter pipe 300/244/120
b) Platforma 610/349/25
c) Bank ramp 360/60/120
d) Ławka 286/60/35
e) Poręcz prosta 40/5/35
f) Ławka parkowa – 2 sztuki
g) Kosz na śmieci – 1 sztuka
8) bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji i rękojmi.
9) Wykonanie i montaż regulaminu  skateparku z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne

Brak dofinansowania. Wartość umowy 158 980,00zł

10.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP I” 

• Kanalizacja sanitarna
Projektowana kanalizacja swoim zasięgiem obejmuje następujące ulice w miejscowości Mszczonów:
- ulica Generała Sikorskiego – droga gminna, 
- ulica Wschodnia – droga gminna,
Projekt budowlany dotyczy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Od sieci grawitacyjnej odchodzą przyłącza do pierwszej studzienki zarówno na działkach zabudowanych oraz do niezabudowanej nieruchomości. W zakres projektu wchodzi kolektor główny oraz przyłącza do pierwszej studzienki na nieruchomości.
Projektowana sieć kanalizacji stanowi Etap I inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska.
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna została zaprojektowana w pasach drogowych dróg gminnych. W wyniku prowadzonej inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu utrzyma dotychczasowy charakter.  Nawierzchnia dróg gminnych zostanie odtworzona zgodnie z decyzją Zarządcy Dróg Gminnych.  Nawierzchnia nieruchomości prywatnych jest gruntowa.
W zakresie kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano: 942,62 m
• Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja swoim zasięgiem obejmuje następujące ulice w miejscowości Mszczonów:
- ulica Generała Sikorskiego – droga gminna.

Zadanie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki.

Wartość umowy 1 943 357,00 zł. 

11.

Zagospodarowanie terenu zieleni przy skwerze przy Osiedlu Dworcowa W ramach inwestycji przebudowano ciągi piesze, zagospodarowano teren zielenią oraz wykonano instalację nawadniania. Skwer został wyposażony w ławki i kosze na śmieci. Brak dofinansowania. Wartość umowy 305 247,88 zł.

12.

Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – I etap 

Ogólny zakres wykonanych prac obejmuje:
1) dokończenie budowy alejek parkowych,
2) budowę amfiteatru z widownią i  budynkiem zaplecza wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
3) budowę fontanny kulowej,
4) budowę 2 małych altan,
5) dokończenie budowy ogrodzenia zewnętrznego,
6) oświetlenie terenu,
7) budowę i montaż małej architektury (z wyjątkiem koszy i ławek),
8) montaż ławek i koszy dostarczonych przez zamawiającego,
9) dostawę i montaż monitoringu,
10) zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem nawodnienia,
11) budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do kościoła.

Brak dofinansowania. Wartość umowy 2 689 270,50 zł. 

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556316

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat