Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

2019

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis

1.

”Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie”

Inwestycja została zrealizowana do 20.11.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej jezdni bitumicznej gr 3 cm na pow. 1810,0 m2 i długości 206 mb, ustawienie krawężników łącznie 653,60 mb, ustawienie obrzeży – 549 mb, wykonanie zjazdów z kostki betonowej – 201,70 m2, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej – 988,50 m2, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 1105 m2, wykonanie chodnika z płytek z wypustkami na przejściach 16,80 m2, wykonanie progu z kostki betonowej jako wyniesionego przejścia dla pieszych – 85,20 m2 , wykonanie oznakowania drogi: znaki drogowe łącznie 69 szt., oznakowanie poziome 75,85 m2 , oznakowanie poziome miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą niebieską – 55,29 m2 . Ponadto wykonane zostały elementy małej architektury: słupki wygrodzeniowe – 56 mb, ławki i kosze na śmieci – po 18 szt. W ramach robót dodatkowych wykonano: remont jezdni poprzez frezowanie i ułożenie warstwy ścieralnej gr 4 cm na odcinku 160 mb, i pow. 1223,6 m2 , nastąpiło ułożenie ścieków ulicznych z kostki betonowej - 327,7 mb. Dokonano regulacji pionowej urządzeń w jezdni: studzienek dla kratek ściekowych – 3 szt., regulacji zaworów wodociągowych i gazowych - 2 szt., regulacji włazów kanałowych – 1 szt. Nastąpiła wymiana krawężników betonowych – 28,4 m2 , wymiana obrzeży- 20,1 mb, rozbiórka i ponowne ułożenie chodników, azyli, przejść dla pieszych – 131,47 m2 . Regulacja pionowa urządzeń w chodnikach: studzienek i zaworów wodociągowych – 6 szt. , studzienek telefonicznych – 1 szt

Koszt: 921.644,50 zł

2.

„Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka”

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2019r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce nr 470187 w miejscowościach: Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce w Gminie Mszczonów na długości 1612,00 mb. szer. 3,5m pow. 5663,05 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm , na poszerzeniach gr 20 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 17 szt. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020 w wysokości 243.560,00 zł.

Koszt: 384.330,32 zł

3.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej”

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej w Gminie Mszczonów na długości 1290,00 mb szer. 3,5m pow. 4515,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 5 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, wykonanie oznakowania pionowego – 10 szt., bariery ochronne 78 m. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 134.546,00 zł.

Koszt: 277.544,24 zł

4.

„Przebudowa ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach”

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r.

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Dębowej i Leśnej w Powązkach w Gminie Mszczonów na długości 646,50 mb szer. 4,5 m pow. 3315,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. oraz poszerzenia jezdni, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 20 szt.

Koszt: 212.701,49 zł

5.

„Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance”

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 10.09.2019r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance Gminie Mszczonów na długości 584,00 mb szer. 3,0m pow. 1884,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 5 cm, wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,50 m po obydwu stronach jezdni. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 w kwocie 16.055,21 zł.

Koszt: 85.763,86 zł

6.

„Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie - etap I”

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 29.11.2019r.

Etap I zadania obejmował budowę 4 odcinków dróg dostosowanych do ruchu KR3 z jezdnią bitumiczną szer. 6,0 m, poboczami z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami na działki, odwodnienia powierzchniowego do odtworzonych rowów przydrożnych, oznakowania pionowego drogi.

Odcinek nr 1 droga klasy L o długości 766 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 766 m, wybudowanie 2 skrzyżowań ( z odcinkami 2 i 4).

Odcinek nr 2 droga klasy L o długości 311 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 311 m, wybudowanie 2 skrzyżowań ( z odcinkami 1 i 3).

Odcinek nr 3 droga klasy D o długości 185 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 185 m, wybudowanie 1 skrzyżowania ( z odcinkiem 2). Odcinek nr 4 droga klasy D o długości 105 mb, jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m( pas ruchu po 3,0 m), obustronne pobocza gruntowe z kruszywa łamanego szer. 0,75 m na długości 105 m, wybudowanie 2 skrzyżowania ( z odcinkiem 1). Na realizację niniejszej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.302.628,00 zł.

Koszt: 3.290.342,94 zł

7.

„Przebudowa ulicy Jeżynowej”

Inwestycja realizowana była w latach 2017-2019. Inwestycja została zakończona do 16.04.2019r.

Inwestycja realizowana była w latach 2017-2019. Inwestycja została zakończona do 16.04.2019r. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę drogi na długości 370 mb, w tym szerokości jezdni 5,5 -7 m, budowę miejsc postojowych 203 szt. w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych, chodniki obustronne szer. 2-7m rozwiązanie uspokajające ruch - 3 progi.

Koszt: – 931.948,23 zł

8.

”Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej”

Projekt realizowany był w latach 2018-2019. Inwestycja została zrealizowana do 20.11.2019r.

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej nr 470193W - ulicy Brzoskwiniowej na długości 345 m wraz z łącznikiem do ulicy Północnej długości 74,60 m.

Ulica Brzoskwiniowa: Jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m ( 2,5 m szerokość pasa ruchu) długość 345 m, chodniki strona lewa : przy jezdni 45mb, szer. 2,0m - 6,5m, odsunięty od jezdni 91 mb szer. 2,0m, chodniki strona prawa: przy jezdni 47,5 mb, szer. 2,0 m – 6,5 m, odsunięty od jezdni 297,50 mb, szer. 2,0 m. Miejsca parkingowe w zatokach postojowych – 128 szt. w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, zatoka autobusowa: 1 szt. Kanalizacja deszczowa: 14 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. Oświetlenie uliczne: 20 słupów oświetleniowych , 25 opraw oświetleniowych. Oznakowanie drogi: znaki pionowe- 86 szt., oznakowanie poziome – 95 m2, 2 progi zwalniające. Liczba wykonanych skrzyżowań: 2

Łącznik do ulicy Północnej i parking

Jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m ( 2,5 m szerokość pasa ruchu) długość 74,60 m, chodniki strona prawa: odsunięty od jezdni 74,60 mb, szer. 2,0 m. Miejsca parkingowe w zatokach postojowych i na parkingu - 59 szt. w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Oznakowanie drogi: znaki pionowe -12 szt. Odbojnice przy słupach: 4 szt. Kanalizacja deszczowa: 3 szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. Na realizację niniejszej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 865.429,00 zł.

9.

Wykonanie odwodnienia budynku Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie Wybudowano kanalizację deszczową dn. 315mm i   dn 200mm o łącznej długości 64,61mb oraz 5 szt. studni dn. 425 mm, separator i osadnik oraz odwodnienie liniowe długości 10,0 mb z piaskownikiem. Brak dofinansowania. Wartość umowy 70.377,50 zł.

10.

Przystosowanie budynku komunalnego przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych Przedmiotem zamówienia było zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz wykonanie zadaszenia schodów do budynku gminnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie. Brak dofinansowania. Wartość umowy 86 478,35 zł. 

11.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach Przedmiotem inwestycji była jest wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach przy ul. Piekarskiej 47, na działce nr ewid. 99, gmina Mszczonów. W ramach inwestycji wykonano właz,  nowe tablice rozdzielcze, instalacje elektryczne i  gniazda wtykowe. Brak dofinansowania. Wartość umowy 127 000,00 zł.

12.

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych w Osuchowie i Lutkówce poprzez budowę Otwartych Stref Aktywności składających się z niżej wymienionych elementów dla każdej strefy:
• 8 urządzeń siłowni plenerowej mocowanych na 4 pylonach,
• 2 stolików szachowych,
• 4 ławek z oparciem,
•1 stojaka na rowery,
• 2 tablic z regulaminem i informacyjnej. 

„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” w kwocie 50000,00 zł. 

Wartość umowy 108 426,96zł. 

13.

Budowa placu zabaw przy ul. Warszawskiej

Przedmiotem niniejszego zamówienia była budowa placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią. Plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne typu „Zamek” (1 szt.); wieża zamkowa (1 szt.); kareta (1 szt.); huśtawka na 2 siedziska (1 szt.); huśtawka typu „Orle gniazdo” (1 szt.); „Chłopski wóz” (1 szt.); bujaki sprężynowe typu „Konik” (2 szt.); „Kolejka górska” (1 szt.); „Kręciołek” (1 szt.); Karuzela (1 szt.) i hamak plenerowy (1 szt.). Plac został ogrodzony od strony ul. Warszawskiej ogrodzeniem wraz z furtką i bramą. Ponadto zamontowano następujące elementy małej architektury: 8 szt. ławek z oparciem, 3 szt. koszy na odpady, tablicę z regulaminem oraz tablicę z informacją jak karmić ptaki. Plac został oświetlony 2 latarniami LED. W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu polegające na budowie alejek  z kostki betonowej oraz dokonano nasadzeń i ułożono trawę z rolki.

Brak dofinansowania. Wartość umowy 467 280,00 zł

14.

Remont pomieszczeń w celu dostosowania budynku przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie dla potrzeb klubu seniora. 

W ramach niniejszego zamówienia wykonano następujące prace:
-remont dachu obejmujący wymianę obróbek blacharskich oraz rur spustowych i rynien, dwukrotne krycie papa termozgrzewalna;
-remont elewacji w zakresie docieplenia ścian i stropu, wymiany okien i drzwi, wykonanie zadaszonego tarasu, wykonanie daszku nad wejściem, opaski wokół budynku oraz podjazdu dla niepełnosprawnych;
- remont pomieszczenia obejmujący rozebranie ścianek działowych i okładzin ścian z płyt, skucie posadzki z płytek, naprawę tynków ścian i sufitów, wykonanie nowych ścian działowych na ruszcie metalowym, montaż drzwi do WC, malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowych posadzek z płyt i paneli, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, montaż grzejników elektrycznych .  W pomieszczeniu wydzielone zostało miejsce na aneks kuchenny i szatnie.

Realizacja przy udziale środków zewnętrznych w ramach wieloletniego programu „SENIOR +” na lata 2015-2020 edycja 2019 – Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +” w kwocie 140090,88 zł.

Wartość umowy 152 081,00 zł. 

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556155

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat