Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Radny Rady Miejskiej Pan Waldemar Suski -screen z ekranu...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 18 marca 2021 r. 

Podczas marcowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję, które dotyczyły m.in. sprawozdania z działalności MOPS, Programu Wspierania Rodziny a także Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 r. Wspólne posiedzenie poprowadził wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski.

Działalność MOPS

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. przedstawiła dyrektor instytucji Monika Malczak. W omawianym okresie jednostka zatrudniała 27 etatowych pracowników oraz 8 osób w ramach umów cywilno-prawnych. Prowadząc działalność MOPS współpracował z licznymi podmiotami; organizacjami pozarządowymi a także instytucjami. W tej grupie dyrektor Malczak wymieniła m.in. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Mszczonowie, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS Archidiecezji Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów „Uśmiech Dziecka”.

Dział Pomocy Społecznej instytucji realizował zadania z zakresu pracy socjalnej, które polegały na wspieraniu osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Polegało ono m.in. na doradztwie, wydawaniu skierowań na leczenie i do specjalistów, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozmowach motywacyjnych. Pomoc w ramach tego zadania własnego gminy obejmowała również wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, w naturze, opiekuńczych i stałych, usługach opiekuńczych, finansowaniu pobytu w schronieniu „Monar-Markot” a także sprawienie pogrzebu.

MOPS przydzielał również wsparcie asystenta rodziny dla tych gospodarstw domowych, w których zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu domu, a także opiekę zatrudnianego w instytucji psychologa. Ośrodek opłacał także koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, Domu Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka. W ciągu 2020 r. założono 12 „Niebieskich Kart”, w tym 4 w rodzinach, w których procedura ta była już założona oraz 10 w takich, które wcześniej nie zgłaszały problemów. Od 2011 r. Ośrodek prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, a pacjenci są przyjmowani dwa razy w tygodniu.

Dyrektor Monika Malczak w swoim wystąpieniu przedstawiła także informacje dotyczące realizacji programu rządowego „Opieka 75+” (nieodpłatna pomoc dla osób samotnie gospodarujących), usług opiekuńczych i specjalistycznych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi), Karty Dużej Rodziny „3+” oraz Lokalnej Karty Dużej Rodziny, Klubów Seniora, wypłaty świadczeń rodzinnych i „500+”, „programu „Dobry Start”. Na zakończenie podała zebranym dane dotyczące ilości wydanych decyzji, odwołań i zaświadczeń.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za szczegółowe sprawozdanie i przyznał, że jest pod wrażeniem zakresu pracy Ośrodka. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska przekazała, że rozmawiała z członkami mszczonowskich Klubów Seniora, którzy wyrażali ogromne zadowolenie z powstania takich miejsc. Pytała także o dynamikę ilości „Niebieskich Kart”. W odpowiedzi dyrektor Malczak poinformowała, że liczba wszczętych procedur wzrosła, czego głównym powodem było ponowne rozpoczynanie postępowań w rodzinach, które były już nimi objęte wcześniej. Wiceprzewodniczący Waldemar Suski oraz radna Barbara Gryglewska na zakończenie podziękowali kierującej Ośrodkiem za szeroką działalność jednostki.

Zaopiniowane materiały

Sprawozdanie z realizacji trzyletniego Programu Wspierania Rodziny w 2020 r. złożyła dyrektor MOPS Monika Malczak, która przypomniała, że jej jednostka jest zobowiązana do przedstawienia go władzom samorządowym do końca marca. Kierująca Ośrodkiem podkreślała, że wdrażając omawiany dokument jej jednostka koncentruje się na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych oraz eliminowaniu czynników ryzyka nieprzystosowania społecznego wśród najmłodszych. W swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawiła zakres wspierania rodzin przez asystenta, który realizuje w ten sposób pracę socjalną w gospodarstwach z trudnościami. Oprócz tego dyrektor Malczak zaprezentowała dane dotyczące kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na zakończenie przedstawiła wnioski ze zrealizowanych działań i sugestie dotyczące zadań, które powinny zostać podjęte w przyszłości.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek pytał o różnice w kosztach pomiędzy pobytem najmłodszych w rodzinie zastępczej a w domu dziecka. Jak wyjaśniła dyrektor Malczak, w przypadku placówek kwoty te są większe, ponieważ obejmują one utrzymanie tych instytucji. W przypadku rodziny zastępczej koszty pokrywają tylko codzienne potrzeby samych dzieci. Dyrektor Ośrodka poinformowała także, że z roku na rok maleje liczba osób, które chcą pełnić taką rolę wobec pokrzywdzonych najmłodszych.

Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 przedstawiła zastępca burmistrza Halina Wawruch. Głównym celem wdrażania założeń dokumentu jest społeczno-gospodarczy i funkcjonalny wzrost znaczenia obszarów miejskich poprzez ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych i zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta ukierunkowanego na poprawę jakości życia mieszkańców Mszczonowa. Realizacja programu zmierzać będzie do poprawy jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji; rozwoju i zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców; rozwoju aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości a także poprawy stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu.

W wystąpieniu znalazło się podsumowanie wskaźników, które udało się osiągnąć w minionym roku poprzez realizację przedsięwzięć, mających na celu rewitalizację wyznaczonych uprzednio obszarów miasta. Wśród wykonanych zadań znalazły się: zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi, akcja „Lato w mieście”, przebudowa skrzyżowania ulic: Żyrardowskiej, Rawskiej, Nowy Rynek i Poniatowskiego, projekt „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” oraz promocja gminnych terenów inwestycyjnych.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski zauważył, że wzrasta poczucie odpowiedzialności mieszkańców miasta w kontekście walki o czyste powietrze, czego dowodzi zwiększenie liczby wniosków o dofinansowanie wymiany pieca. Radny Mirosław Wirowski pytał o spis pieców na terenie Mszczonowa oraz liczbę nieekologicznych sposobów ogrzewania, które powinny być jeszcze wymienione. W odpowiedzi burmistrz Wawruch powiedziała, że zgromadzone dane są niepełne, ponieważ nie wszyscy właściciele gospodarstw domowych wyrazili zgodę na udział w badaniu ankietowym, dotyczącym rodzaju posiadanego pieca grzewczego.

Zastępca burmistrza Halina Wawruch przedstawiła także raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku. W dokumencie tym pojawiły się m.in. długofalowe cele związane z rozwojem terenu jednostki samorządu terytorialnego oraz wartości wskaźników monitorowania strategii w podziale na wyznaczone obszary: nowoczesna i efektywna gospodarka; turystyka, sport i rekreacja; rozwój infrastruktury; rewitalizacja a także efektywność energetyczne i OZE. Raport zakończyły wnioski, podsumowujące uzyskane parametry. Uzyskane wyniki poszczególnych wskaźników pokazują, że możliwości rozwojowe Ziemi Mszczonowskiej ewaluują a wzrost gospodarczy na jej terenie systematycznie przyspiesza.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu jej opracowywania i konsultacji przedstawiła naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. W dokumencie tym znalazły się szczegółowe zapisy dotyczące wspomnianych procedur. Kierująca wspomnianym Wydziałem omówiła także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Planowane korekty mają na celu m.in. powiększenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej w miejscowościach Adamowice, Gurba i Powązki po to, by umożliwić budowę centrum logistycznego z magazynami wysokiego składowania. Z wymienionymi terenami związany był także kolejny projekt uchwały, zgodnie z którym gmina przystąpi do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów.

Małgorzata Kaczorowska zaprezentowała z kolei zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie gminy Mszczonów. Wprowadzane korekty dotyczą wytycznych formalnych dla wniosków o przyłączenie do sieci.

Mecenas Magdalena Łyszkowska omówiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2021 dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Zgodnie z tym dokumentem nadesłane pismo pozostaje bez rozpatrzenia z uwagi na brak spełnienia wymogów formalnych.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, w swoim wystąpieniu zaprezentowała zapisy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2021. Dokument ten dotyczy zadań takich jak odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki do czasu przekazania do schroniska, opłacenie ich pobytu w schronisku, kastracji, sterylizacji i czipowania, opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie a także zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

Naczelnik Renata Wolak przedstawiła również kolejny dokument, podejmujący temat zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Mszczonów na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Jak wyjaśniła kierująca Wydziałem Gospodarki Gminnej, na chwilę obecną na terenie jednostki samorządu terytorialnego trwają prace dotyczące opracowania listy obiektów, które kwalifikują się do uzyskania wsparcia. Spis taki jest konsultowany z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zmiany w bieżącym budżecie i wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła skarbnik gminy Aneta Ciechańska-Gołyńska.

Sprawy różne

Od propozycji nadania nazwy ulicy w Mszczonowie rozpoczęto kolejny punkt obrad. Droga ta ma charakter wewnętrzny a wnioskodawca zaproponował, by uzyskała ona miano „Magazynowa”. Ulica ta jest położona w Mszczonowie pomiędzy ul. Tarczyńską, Logistyki i Pogorzałki. W trakcie obrad radni wypowiedzieli się także w sprawie nowej nazwy innej drogi, stanowiącej dojazd do posesji właściciela nieruchomości. Wspomniana ulica ta położona jest pomiędzy ul. Tarczyńską, Ługową, Działkową i Rolniczą. W bliskim sąsiedztwie znajdują się z kolei drogi upamiętniające słynnych generałów: Maczka, Sikorskiego, Andersa i Grota Roweckiego a także organizację Szare Szeregi. W związku z tym, aby zachować spójność nazw, Mirosław Wirowski, radny z tego okręgu, zaproponował, by ulica ta zyskała nazwę „Gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”. W uzasadnieniu uchwały przedstawiono pokrótce biografię przyszłego patrona oraz jego zasługi dla kraju. Radny Mirosław Wirowski krótko uzasadnił swoją propozycję a radna Barbara Gryglewska przypomniała sylwetkę historycznego bohatera i poparła przedstawioną sugestię nazwy. Na tym zakończono wspólne obrady Komisji działających w ramach Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230554

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat