Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.5.2021

Imieniny

Eryka, Feliksa, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Screen z komisji, która odbyła się za pośrednictwem MS Teams

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 24 lutego 2021 r.  

Podczas lutowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem były informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Usług Społecznych oraz zaopiniowanie materiałów na kolejną sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Obrady połączonych Komisji rozpoczęła informacja dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na budowie Centrum Usług Społecznych. Przedstawili ją reprezentanci kancelarii radcy prawnego, Przemysław Kocielski i Marcin Domanowski. Jak wyjaśnili, partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi (w tym przypadku samorządem) a sektorem prywatnym. W ten sposób realizując inwestycje dzielą one ryzyko. Dla samorządu oznacza to możliwość skorzystania ze specjalistycznej wiedzy przedsiębiorstw a także dodatkowego kapitału. W trakcie swoich wystąpień zaproszeni goście przedstawili warunki współpracy przy realizacji budowy Centrum Usług Wspólnych. Przedłożone zgromadzonym informacje uzupełnili Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska oraz Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Włodarz gminy opowiedział, dlaczego samorząd chce zrealizować budowę CUS w partnerstwie publiczno-prywatnym. Wyjaśnił, że przypomina ono branie kredytu hipotecznego na budowę domu. Inwestycja będzie spłacana przez samorząd w ratach po odbiorze gotowego obiektu Centrum Usług Społecznych. Burmistrz poinformował również, że znalazł już pierwsze firmy, w tym jedną lokalną, które są zainteresowane omawianym partnerstwem z gminą.

Przewodniczący Łukasz Koperski, odnosząc się do omawianego tematu, wykazał zainteresowanie informacjami, które można by pozyskać od samorządów, które już realizują inwestycje na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pytał również, co dzieje się w momencie, gdy przedsiębiorstwo, biorące udział w projekcie, nie może go kontynuować. Przemysław Kocielski wyjaśnił, że umowa o partnerstwie przewiduje także sytuację wcześniejszego jej rozwiązania. Podkreślił, że obiekt od początku do końca jest własnością gminy. Jeżeli podmiot publiczny nie będzie w stanie zrealizować umowy, wtedy kontrakt przejmie bank, który będzie miał obowiązek zapewnić innego realizatora. Ryzyko poniesie więc nie gmina a podmiot, udzielający firmie partnerskiej kredytu na budowę.  

Zaopiniowane materiały

Jako pierwsza w tej części spotkania radnych głos zabrała mecenas współpracująca z Urzędem Miejskim w Mszczonowie.  Omówiła ona petycję Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO z siedzibą w Gliwicach, które zwróciło się do Rady, by ta podjęła decyzję o poparciu Listu otwartego do Prezydenta RP, członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”. Pismo, które wpłynęło zostało przekazane Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jej członkowie zarekomendowali, by Rada Miejska w Mszczonowie nie popierała nadesłanego listu z uwagi na oczekiwania w nim zawarte. Zawarte w nadesłanej petycji zarzuty nie są poparte naukowymi dowodami. Wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski poinformował, że omawiana petycja trafiła do wielu samorządów w Polsce. Jego zdaniem Rada Miejska może się wypowiadać tylko w zakresie powierzonych jej zadań. Temat listu nie dotyczy zaś kompetencji tego organu, stąd postulat radnego, by uznać petycję za bezzasadną.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia dokumentu dotyczącego zgody na zbycie nieruchomości omówiła naczelnik Taida Sochańska. Wymienione w nim działki nie znalazły jednego nabywcy, stąd pomysł dokonania ich podziału na mniejsze nieruchomości. Zwiększy to prawdopodobieństwo ich sprzedaży. Naczelnik omówiła również dwie uchwały dotyczące zgód na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie. 

O nowej nazwie ulicy w miejscowości Sosnowica także opowiedziała naczelnika Taida Sochańska. Przypomniała, że temat ten był omawiany podczas obrad Komisji w ubiegłym miesiącu. Wszyscy zgromadzeni opowiedzieli się za nazwą „Piaskowa”, która to znalazła się wśród propozycji mieszkańców i była rekomendowana także przez przedstawicieli lokalnej społeczności. W związku z tym pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego przygotowali dokumenty niezbędne do oficjalnego nadania wybranej nazwy.

Kolejny projekt dotyczył aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe a omówiła go Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. Dokument ten był uprzednio korygowany w 2016 r., więc konieczne było jego dostosowanie do zmian, które zaszły w okresie ostatnich pięciu lat. Plan zawiera m.in. charakterystykę gminy, analizę aktualnego stanu zaopatrzenia energetycznego Ziemi Mszczonowskiej a także prognozę zapotrzebowania mieszkańców na paliwo gazowe, ciepło i energię elektryczną do 2035 r.

Naczelnik Renata Wolak omówiła również projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszczonów na lata 2021-2025. Przewodniczący Łukasz Koperski zgłosił wątpliwości odnośnie obiektów o złym stanie technicznym. Postulował także obniżkę opłaty dla mieszkańców gminnych lokali położonych poza miastem.

Radny Andrzej Osiński poparł propozycję przewodniczącego dotyczącą czynszu i pytał o remont budynku gminnego w Lutkówce, tzw. „domu nauczyciela”. Naczelnik Renata Wolak poinformowała, że obiektem tym zarządza szkoła i to ona podejmie decyzję w tej sprawie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek postulował brak podwyżek czynszów w budynkach gminnych. Zgromadzeni przegłosowali wprowadzenie do uchwały zmian, które były omawiane w trakcie trwania Komisji.

Na zakończenie tej części obrad zmiany w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła zastępca skarbnika gminy Edyta Fedorowicz.

Sprawy różne

Kolejny punkt porządku obrad został rozpoczęty przez informacje dotyczące II i III etapu zagospodarowania miejskiego parku, położonego przy kościele farnym. Przedstawiły je naczelnik Taida Sochańska oraz Katarzyna Tomaszewska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Szczegółowe informacje dotyczące III etapu, który zostanie oddany do użytku mieszkańcom 20 marca, są przedstawione w artykule „Wiosna na mszczonowskich błoniach”. O drugiej fazie inwestycji napiszemy wkrótce, w oddzielnym tekście.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrała radny Robert Głąbiński, który prosił o wyjaśnienie kwestii III etapu rozbudowy parku. Jego wątpliwości dotyczyły braku w projekcie boiska wielofunkcyjnego, które kiedyś się w nim znajdowało. Naczelnik Taida Sochańska poinformowała, że w pierwotnej wersji faktycznie był taki zamysł, ale zostało ono usunięte przed rozpoczęciem realizacji inwestycji z uwagi na konieczność dostosowania planów do możliwości pozyskania dofinansowania prac. Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślił, że dalsza dyskusja nad tym tematem powinna się odbyć w obecności burmistrza. Radny Robert Głąbiński powiedział, że jest usatysfakcjonowany odpowiedzią otrzymaną od naczelnik Taidy Sochańskiej i dopytywał, czy z uwagi na trwałość w projekcie z dofinansowaniem w przyszłości boisko to będzie mogło zostać w parku zbudowane. Kierująca Wydziałem Rozwoju Gospodarczego poinformowała, że w okresie 5 lat od zakończenia rewitalizacji tego obszaru nie będzie można dokonywać na nim żadnych zmian. Przewodniczący Łukasz Koperski postulował z kolei, by rozważyć przyszłościowe powstanie w Mszczonowie miejsca służącego zimowym rozrywkom.

Naczelnik Taida Sochańska przedstawiła propozycję nieodpłatnego przekazania gminie nieruchomości w Mszczonowie, z którą wystąpiła jedna z dawnych mieszkanek miasta. W swoim wystąpieniu pokazała lokalizację działki oraz omówiła jej przeznaczenie zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Radny Andrzej Osiński pytał o zanieczyszczenie powietrza w Mszczonowie. Proponował poszerzenie możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca. Przewodniczący uznał, że temat ten jest bardzo poważny i warto się nim zająć odrębnie. Wiceprzewodniczący Waldemar Suski przedstawił zapisy uchwały antysmogowej, która obowiązuje w województwie mazowieckim. Radny Mirosław Wirowski przyłączył się do słów Andrzeja Osińskiego i przypomniał, że on także wielokrotnie poruszał ten temat podczas obrad.

Dagmara Bednarek, GCI

 

 

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7230551

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat