Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Przewodniczący Łukasz Koperski

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 18 listopada 2020 r.

Podczas listopadowych obrad Rady Miejskiej w Mszczonowie zgromadzili się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego głównym tematem był stan gminnej oświaty. W trakcie obrad zaopiniowano również materiały na sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Oświata w gminie Mszczonów

Sprawozdanie dotyczące lokalnej edukacji przedstawiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. Podobnie jak w latach poprzednich w gminie działa miejskie przedszkole oraz sześć szkół podstawowych – w Mszczonowie, Osuchowie, Lutkówce, Piekarach, Borowcach i we Wręczy. Zarządzająca CUW omówiła również wydatki oświatowe, które były jednym z tematów obrad. Koszty edukacji najmłodszych mieszkańców gminy były związane m.in. z utrzymaniem szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dowozem uczniów, dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, funkcjonowaniem świetlic a także pomocą materialną o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Bieżące wydatki oświatowe w omawianym okresie od stycznia do końca października wyniosły niewiele ponad 16 mln zł z zakładanych prawie 20,5 mln zł.

Dyrektor Ewa Zielińska przypomniała również, że dwie z gminnych szkół, w Mszczonowie i Osuchowie, realizują projekty edukacyjne z dofinansowaniem. Przeprowadzenie obydwu rozciągnęło się w czasie w wyniku wprowadzonych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Projekty „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” (SP Mszczonów) oraz „Szkoła w działaniu” (SP Osuchów) zostaną zakończone wraz z rokiem kalendarzowym a nie szkolnym, jak było to wcześniej zakładane.

W trakcie swojego wystąpienia kierująca CUW przedstawiła również dane dotyczące rozliczeń pomiędzy gminami, spowodowanych uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych a także oddziałów i punktów przedszkolnych. Z porównania zaprezentowanych wartości wynika, że liczba najmłodszych spoza terenu gminy uczących się na jej terenie jest wyższa niż tych młodych mszczonowian, którzy korzystają z edukacji poza swoim rejonem.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślił, że jest pod wrażeniem szczegółowości i staranności materiałów przygotowanych przez dyrektor Ewę Zielińską. Pytał również o ilość wolnych miejsc w przedszkolach na terenie gminy. W odpowiedzi kierująca CUW poinformowała, że możliwe jest jeszcze zapisanie dziecka do którejś z lokalnych placówek, w miejskiej prowadzonej przez gminę. Dyrektor Zielińska zauważyła, że sytuacja jest dynamiczna, ponieważ rodzice czasem, z różnych powodów, rezygnują z uczęszczania swoich pociech do przedszkola.

Radny Mirosław Wirowski pytał o różnice w wysokości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” oraz Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”. Ewa Zielińska w odpowiedzi powiedziała, że wartość dopłaty gminy do pobytu jednego dziecka jest uzależniona od formy prawnej placówki. Wyższe dotacje otrzymują przedszkola publiczne.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o techniczną i organizacyjną stronę prowadzonej obecnie przez szkoły nauki zdalnej. Dyrektor Zielińska powiedziała, że część nauczycieli prowadzi zajęcia online z budynków szkolnych. Mówiła także o problemach ze zdalną edukacją oraz wyeliminowaniu wielu z nich dzięki zakupom sprzętu komputerowego w ramach rządowych programów.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, podkreślała, że cieszy ją stan oświaty w gminie oraz zaprezentowane w sprawozdaniu dane. Następnie podziękowała dyrektor Ewie Zielińskiej za jej wystąpienie oraz pracę jej, Centrum Usług Wspólnych oraz wszystkich pracowników oświatowych na terenie Ziemi Mszczonowskiej.  Radna Barbara Gryglewska pytała także o zachorowania na koronawirusa w środowiskach uczniowskich i nauczycielskich. W odpowiedzi usłyszała, że takie przypadki zdarzały się we wszystkich placówkach, jednak nie wymuszały konieczności ich zamykania przez inspektora sanitarnego.

Przewodniczący Łukasz Koperski poruszył tematy wyników egzaminów ósmoklasistów, które wypadły poniżej oczekiwanego, zwykłego poziomu oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Dyrektor Ewa Zielińska krótko omówiła dokument, który szerzej będzie przedstawiony w trakcie sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Zaopiniowane projekty uchwał

Pierwszy z omawianych dokumentów przedstawił Łukasz Kłopotowski, reprezentant Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Projekt uchwały dotyczył zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami o tym, jaki procent świadczenia należy oddać, decyduje kryterium dochodowe.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek pytał o moment złożenia dokumentów dochodowych przez klienta MOPS a także o ilość osób, które spełniają najniższe kryterium dotyczące zarobków. W odpowiedzi został poinformowany, że dane ekonomiczne są weryfikowane już na etapie składania wniosku. Łukasz Kłopotowski powiedział również, że jest grupa mieszkańców, którzy co miesiąc korzystają ze wsparcia, ale także i ci, którzy uzyskują je w wyniku zdarzenia losowego. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek udzielił dodatkowych wyjaśnień w kwestii osób, które próbują wyłudzać świadczenia w ramach pomocy społecznej.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczyła kolejna uchwała, której projekt przedstawiono w trakcie obrad połączonych komisji.  Omówiła go Małgorzata Kaczorowska, reprezentująca lokalny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powodem opracowania projektu uchwały były zmiany w przepisach prawa budowlanego. Przedstawicielka ZGKiM zaprezentowała także kolejny dokument, dotyczący uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który obejmuje m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji w różnych punkach na terenie gminy a także wymiany wodociągów.

Radny Krzysztof Krawczyk zgłosił postulat dotyczący modernizacji ujęcia Tysiąclecia 2. Małgorzata Kaczorowska poinformowała, że zadanie to zgodnie z planem zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za złożoną informację oraz dopytywał o inwestycję wodociągową w Osuchowie. Pełna odpowiedź w tym temacie będzie przygotowana na sesję.

Radny Robert Głąbiński pytał o zmniejszenie ciśnienia wody na osiedlu przy ul. Północnej w związku z napełnianiem basenu w Deepspocie. Małgorzata Kaczorowska poinformowała, że mogło wystąpić takie chwilowe zjawisko, ale akwen ten jest już gotowy, więc były to tylko ewentualne komplikacje przejściowe. Obecne problemy, jeżeli występują, nie są powiązane z funkcjonowaniem basenu dla nurków. Małgorzata Kaczorowska podkreślała, że nie miała zgłoszeń w temacie mniejszego ciśnienia wody na wspomnianym osiedlu.

Radny Dariusz Olesiński pytał, czy na 2021 rok planowana jest inwestycja łącząca miejscowości Powązki i Gurbę. Małgorzata Kaczorowska poinformowała, że krótkie odcinki są realizowane na bieżąco, w miarę potrzeb, więc trudno wskazać datę ich powstania.

Zastępca burmistrza Halina Wawruch pytała o koszty netto pierwszych dwóch zadań inwestycyjnych w projekcie uchwały. Małgorzata Kaczorowska potwierdziła, że kwoty powinny być podane w milionach a nie w tysiącach złotych, zostały więc wpisane omyłkowo.

Magdalena Podsiadły, zastępca dyrektora Gminnego Centrum Informacji, przedstawiła projekt uchwały dotyczący powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji GCI i pozostałych usług o charakterze odpłatnym. Dotychczas cennik instytucji był zatwierdzany uchwałą Rady Miejskiej.

Przewodniczący Łukasz Koperski, który kieruje także pracami kapituły opiniującej wnioski w sprawie lokalnych wyróżnień, przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”. W swoim wystąpieniu podkreślał, że wprowadzenie za pomocą statutu nowych wyróżnień jest związane z rocznicą 30-lecia restytucji samorządu terytorialnego. Projekt uchwały dotyczy czterech organizacji oraz jednej firmy. Wszystkie wnioski złożył sam przewodniczący Łukasz Koperski, który do tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” nominował Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie, Orkiestrę Dętą OSP Mszczonów, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” oraz firmę FM Logistics Polska. Kierujący Radą Miejską krótko uzasadnił każdy ze swoich wniosków.

Radny Mirosław Wirowski uzupełnił informację dotyczącą zachęcenia wspomnianego przedsiębiorstwa logistycznego do zbudowania w Mszczonowie swojej siedziby i magazynów. Podkreślał, że część ówczesnych radnych była przeciwna, ale zadecydowała determinacja samorządowców związanych z Cechem – radnych i burmistrza.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za te nominacje, które uznał za bardzo słuszne. Podkreślał także zasługi wszystkich kandydatów do honorowych tytułów. Radna Barbara Gryglewska także przyłączyła się do podziękowań i przedstawiła kilka faktów, celem uzasadnienia nominacji. Radny Robert Głąbiński zwrócił uwagę na precedens związany z obecnością FM Logistics w Polsce, ponieważ jego pierwszy oddział w naszym kraju powstał właśnie w Mszczonowie.

Radny Andrzej Osiński postulował, by w przyszłości nie zapomnieć o pozostałych, gminnych jednostkach OSP. Przewodniczący Łukasz Koperski przypomniał, że mszczonowscy strażacy w tym roku obchodzą 140-lecie istnienia swojej organizacji, co miało ogromny wpływ na nominację do tytułu honorowego.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej Marta Strzelecka omówiła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. W zapisach tego dokumentu znalazły się m.in. cele i zasady tego współdziałania a także formy wsparcia lokalnych NGO.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, zaprezentowała zgromadzonym online radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo (Obszar III). Dokument ten zawiera zapisy dotyczące m.in. przeznaczenia terenów, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz scalań i podziałów nieruchomości. Kolejny przedstawiony przez naczelnik Taidę Sochańską projekt uchwały dotyczył ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, która jest związana ze zwiększeniem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury  technicznej lub podziałem działki. Radny Andrzej Osiński złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad w celu zapewnienia zgromadzonym możliwości pozyskania większej ilości informacji w tym temacie.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2021, dotyczył kolejny projekt uchwały, który omówiła skarbnik Jadwiga Barbulant.  W związku z obniżeniem wspomnianej ceny zmniejszeniu ulegnie wartość podatku rolnego.

Sprawy różne

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska poinformowała, że na kolejną sesję przygotowywane są trzy uchwały, które będą wprowadzane do porządku obrad.

Przewodniczący Łukasz Koperski proponował, żeby uruchomić dodatkowy kanał kontaktu pomiędzy samorządem a mieszkańcami na czas pandemii. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek sugerował, by zaczekać do zakończenia ograniczeń a następnie zorganizować doroczne spotkania z obywatelami, podczas których będą oni mogli zgłaszać swoje problemy i sugestie. Radni Robert Głąbiński, Marek Zientek i Dorota Kaźmierczak także przedstawili swoje spostrzeżenia w przedmiocie dyskusji.

Radna Barbara Gryglewska zwróciła uwagę na zbliżającą się kolejną rocznicę wybuchu stanu wojennego, którą warto upamiętnić, by przypomnieć młodym to wydarzenie. Radny Krzysztof Krawczyk poinformował, że w listopadzie zaplanowana była kontrola Komisji Rewizyjnej w siedzibie MOPS. Wnioskował o przełożenie terminu obrad organu z uwagi na obostrzenia i niemożność przeprowadzenia pełnej analizy w trakcie spotkania online z przedstawicielami Ośrodka. Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557744

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat