Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Przewodniczący Łukasz Koperski

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 25 listopada 2020 roku, odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie. Pierwszy raz w historii miała ona charakter spotkania online. W jego trakcie wysłuchano informacji dotyczących oświaty w gminie Mszczonów a także podjęto uchwały m.in. w sprawie nadania tytułów „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo.

Edukacja w gminie Mszczonów

Złożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Mszczonów za rok szkolny 2019/20 przed organem stanowiącym jest obowiązkiem, który Centrum Usług Wspólnych musi spełnić do 31 października. Dokument ten został przedstawiony w przewidzianym ustawowo terminie a bardziej szczegółowo w trakcie listopadowej sesji omówiła go dyrektor jednostki Ewa Zielińska.

W roku szkolnym 2019/20 gminna sieć placówek edukacyjnych obejmowała miejskie przedszkole (256 podopiecznych), cztery punkty przedszkolne (łącznie 65 wychowanków) i sześć szkół podstawowych (w sumie 1 206 uczniów). Na terenie Ziemi Mszczonowskiej funkcjonowały także Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” (96 osób) oraz Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” (77 maluchów). Ogólna liczba oddziałów w wymienionych placówkach prezentowała się w roku szkolnym 2019/20 następująco: SP Mszczonów – 37, SP Wręcza – 7, SP Bobrowce – 5, SP Piekary – 10, SP Lutkówka – 9, SP Osuchów – 11, Miejskie Przedszkole – 11.

Łącznie kształciło się w nich 66 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Podstawowa we Wręczy wyspecjalizowała się w pracy z dziećmi o indywidualnych potrzebach pedagogicznych. Dzięki nielicznym klasom, dobrze przygotowanej kadrze nauczycielskiej i niepedagogicznej oraz odpowiedniemu wyposażeniu, stworzono tam szczególne warunki do pracy z dziećmi autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera. O jakości edukacji oferowanej przez tą szkołę świadczy m.in. fakt, że również rodzice dzieci mieszkających w innych gminach zabiegają o dostanie się do tej szkoły. Codziennie dowożą tu swoje dzieci z miejscowości odległych o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt kilometrów, aby dzieci mogły kształcić się w szkole ogólnodostępnej.

W gminnych szkołach stworzono warunki nowoczesnego nauczania, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Pracownie szkolne, gabinety pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sale integracji sensorycznej i inne służące celom edukacyjnym są dobrze wyposażone. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzonych zajęć. Przeważającą część kadry stanowią nauczyciele dyplomowani. Pedagodzy są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taki stan osiągnięto dzięki dużym nakładom na wyposażenie placówek oświatowych, które jest niezbędne do udzielania skutecznej pomocy, zgodnej ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z oczekiwaniami rodziców. Duży nacisk położono też na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz na pracowników obsługi.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, podziękowała dyrektor Zielińskiej za przedstawione, szczegółowe informacje dotyczące lokalnej edukacji. Odniosła się również do egzaminów ósmoklasisty, które wypadły poniżej oczekiwań. Radna podkreślała, że wyniki nie będą co roku identyczne, ponieważ zależą od wielu czynników – w tym roku m.in. od warunków wprowadzonej nagle zdalnej nauki. Przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała również wszystkim osobom związanym z lokalną oświatą – dyrektorom, nauczycielom i pracownikom edukacyjnym.

Radny Andrzej Osiński pytał o termin rozbudowy i termomodernizacji szkoły w Lutkówce. W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował o tym, że złożono wniosek o dofinansowanie unijne i trwa oczekiwanie na jego rozpatrzenie. W przypadku pozytywnej decyzji inwestycja zostanie rozpoczęta natychmiast, a jeżeli nie uda się otrzymać wsparcia, wtedy będzie ona rozłożona na etapy.

Zatwierdzone uchwały

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie Łukasz Kłopotowski omówił uchwałę dotyczącą zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. Zgodnie z jej zapisami, o tym, jaki procent świadczenia należy oddać, decyduje kryterium dochodowe.

Z uwagi na zbliżającą się zimę radna Katarzyna Ciećwierska pytała o aktualny etap remontu pomieszczeń dla wdowy z pięciorgiem dzieci. Łukasz Kłopotowski poinformował, że rodzina ta przeprowadzi się do nowego lokum do końca listopada. Przewodniczący Koperski pytał o to, czy cały budynek gminny będzie zajmowany przez wspomnianą kobietę i jej dzieci a także o jego stan właścicielski. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek odpowiedział, że do wyremontowania i zagospodarowania w obiekcie tym pozostał jeszcze tylko strych. Dwa pozostałe mieszkania od kolei wykupili ich dotychczasowi lokatorzy. Reszta, łącznie z działką, została przekazana gminie.

Radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, złożyła życzenia wszystkim pracownikom socjalnym z uwagi na ich święto, które przypadało 21 listopada.

Małgorzata Kaczorowska z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiła uchwałę dotyczącą zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt dokumentu był szczegółowo omówiony w trakcie obrad połączonych Komisji Rady Miejskiej stąd też referując zagadnienie przypomniała tylko o konieczności uchwalenia nowego regulaminu, która wynika ze zmian w prawie budowlanym.

Reprezentantka Zakładu omówiła również plan rozwój i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na kolejne lata. Wśród inwestycji, które będą zrealizowane, znalazły się m.in. wymiany wodociągów oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek wyraził zadowolenie z wymiany ostatniego odcinka rurociągu wodnego w Osuchowie oraz wprowadzenia do planu zakupów agregatów prądotwórczych.

Zastępca dyrektora Gminnego Centrum Informacji Magdalena Podsiadły przedstawiła następną z uchwał włączonych do porządku obrad. Dotyczyła ona powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji GCI i pozostałych usług o charakterze odpłatnym. Dotychczas cennik instytucji był zatwierdzany uchwałą Rady Miejskiej.

Korzystając z okazji przewodniczący Łukasz Koperski pytał o przygotowywanie materiałów dotyczących procedury heraldycznej, której efektem było powstanie nowego herbu Mszczonowa. W odpowiedzi został poinformowany, że trwają prace nad zebraniem dokumentów, ale z uwagi na sytuację pandemiczną kontakt z Komisją Heraldyczną jest utrudniony, co opóźnia ich gromadzenie. Zastępca dyrektora GCI powiedziała, że ma nadzieję, iż komplet materiałów przedstawi w trakcie grudniowej sesji Rady Miejskiej.

Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” dotyczyła kolejna uchwała, zaprezentowana przez przewodniczącego Łukasza Koperskiego, który osobiście zgłosił wszystkich obecnie nominowanych: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie, Orkiestrę Dętą OSP Mszczonów, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” oraz firmę FM Logistics Polska. Przewodniczący Łukasz Koperski krótko omówił także dorobek zgłoszonych przez siebie organizacji i znaczenie ich działalności dla całej Ziemi Mszczonowskiej. Na zakończenie tego punktu obrad podziękował za wspomnienia i słowa poparcia dla kandydatur, które radni wygłaszali w trakcie wspólnych obrad Komisji Rady.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej Marta Strzelecka omówiła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. W zapisach tego dokumentu znalazły się m.in. cele i zasady tego współdziałania a także formy wsparcia lokalnych NGO.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, zaprezentowała zgromadzonym online radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo (Obszar III). Dokument ten zawiera zapisy dotyczące m.in. przeznaczenia terenów, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz scalań i podziałów nieruchomości.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2021, dotyczył kolejny projekt uchwały, który omówiła skarbnik Jadwiga Barbulant.  W związku z obniżeniem wspomnianej ceny zmniejszeniu ulegnie wartość podatku rolnego - z 58,55 zł za 1 dt na 56,00 zł za 1 dt. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślał, że ta uchwała jest formą pomocy lokalnym rolnikom w trudnych czasach pandemii.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, przedstawiła szczegóły uchwały zmieniającej taki sam dokument w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działanie to jest związane z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”. Kierująca Wydziałem Urzędu Miejskiego omówiła również uchwały dotyczące zmian w bieżącym budżecie oraz wynikających z nich korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Działalność burmistrza i wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz Kurek wydał sześć zarządzeń dotyczących m.in. zmian w bieżącym budżecie, regulaminu funkcjonowania monitoringu na terenie gminy oraz planu finansowego na 2021 r.

Włodarz gminy poinformował, że istnieje szansa na zagospodarowanie obiektu magazynowego grupy producenckiej „Owocowo” w Nosach-Poniatki. Być może powstanie tam bardzo duża piekarnia, która stworzy nowe miejsca pracy w mieście oraz przyniesie dodatkowe wpływy z podatków.

Zgromadzeni podczas obrad dowiedzieli się również o nowo powstających magazynach firm Maersk o wielkości 1,5 ha oraz P3 o powierzchni 3 ha. Burmistrz poinformował także o otwarciu Deepspotu – najgłębszego basenu dla nurków na świecie. Obecnie trwa realizacja inwestycji gminnej – budowa skateparku, który najprawdopodobniej będzie gotowy w grudniu.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o regulamin funkcjonowania monitoringu na terenie gminy. Burmistrz poinformował, że na razie obejmie on park przykościelny.

W ramach wolnych wniosków kierujący obradami oznajmił, że wysłał pismo do prezesa Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego dotyczące strzelnicy a także oczytał jego treść. Radny Mirosław Wirowski pytał o działania antysmogowe realizowane przez gminę oraz inicjatywy rządowe wspierające samorządy w tym zakresie. Burmistrz wyjaśnił, że do końca grudnia prowadzone będzie zbieranie informacji dotyczących ilości i rodzajów pieców grzewczych na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Na ten cel gmina otrzymała dodatkowe środki. Rząd przygotował program „Czyste powietrze”, który miał wesprzeć walkę ze smogiem, jednak nie spełnia on oczekiwań, ponieważ pomoc jest uzależniona od dochodów starających się o wsparcie mieszkańców.

Radna Barbara Gryglewska zaprosiła zgromadzonych na okolicznościową wystawę i mszę świętą w kościele farnym z okazji 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wiceprzewodniczący Marek Zientek w imieniu mieszkańców Osuchowa i okolic apelował o umieszczenie przy znakach ograniczających wjazd pojazdów wysokotonażowych tabliczek, że nie dotyczą one dojazdów do posesji. Burmistrz zauważył, że problem jest bardziej złożony. Właściciele pojazdów wysokotonażowych, którzy mieszkają w okolicy muszą się zwrócić o specjalne zezwolenie, które będą okazywać podczas kontroli drogowej.

 Radny Piotr Chyła przedstawił prośbę od mieszkańców ul. Ziemowita w sprawie zarośniętej działki ze słupami elektrycznymi, która powoduje częste awarie w dostawach prądu. Apel ten poparł także przewodniczący Łukasz Koperski.

Radny Robert Głąbiński zgłosił problem z ważnością karnetów na Termy, które nabyli mieszkańcy. Apelował, by przedłużyć możliwość wykorzystania zgromadzonych na nich środków. Podziękował również za plan zakupu nowoczesnego sprzętu do mszczonowskiego punktu rehabilitacyjnego. Burmistrz obiecał zająć się zgłoszonym problemem z karnetami.

Radny Andrzej Osiński podziękował pozostałym członkom RM za podjęcie uchwały obniżającej podatek rolny, która będzie dużą ulgą. Pytał także o wysokotonażowe pojazdy, które przyjeżdżają do sadowników po plony i potencjalne ograniczenia. Poruszył także temat ulgi w podatku dla osób, które założyły kolektory słoneczne na swoich zabudowaniach. Burmistrz obiecał przyjrzeć się zgłoszonym kwestiom.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o kwestię zabezpieczenia przejścia przy ujściu wody, tzw. „zdroju”. Apelował o montaż furtki w tym miejscu. Podziękował również za interwencje w różnych sprawach, zgłaszanych w trakcie wcześniejszych obrad. Przewodniczący poinformował także o kontakcie strażaków z OSP Zbiroża z prośbą o znalezienie środków na prace początkowe związane z ich remizą a także wyraził wdzięczność za przychylenie się burmistrza do tego wniosku. Kierujący obradami przypomniał również o temacie zakupu drabiny dla jednostki OSP Mszczonów, na który środki również zabezpieczono w kolejnym budżecie.

Radny Andrzej Osiński pytał także o sprawę skrzyżowania w Chudolipiu i podjętego w tym temacie działania. Burmistrz poinformował o skierowaniu pisma do Generalnej Inspekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza wspomnianym ciągiem komunikacyjnym. NA tym zakończono pierwszą w historii sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie, która odbyła się w trybie online.

Dagmara Bednarek, GCI

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556159

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat