Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

26.2.2021

Imieniny

Aleksandra, Mirosława, Bogumiła

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • Członkowie Komisji Oświaty

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, 21 października 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zapoznanie się z Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów oraz projektem powstania Centrum Usług Społecznych. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Monika Malczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozpoczęła tę część przedstawiając projekt uchwały w sprawie trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 2020-2022.  Głównym celem lokalnego dokumentu jest wzmocnienie pozycji dziecka i rodziny na terenie gminy. Opracowanie i realizacja takiego Programu jest obowiązkiem każdego samorządu. Przedstawiany dokument zawiera informacje dotyczące kwestii rodziny i dziecka w polityce społecznej, regulacje prawne dotyczące ich ochrony i wspierania, diagnozę sytuacji najmłodszych mieszkańców gminy Mszczonów, zasady wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, wytyczne w pracy z rodzinami przeżywającymi trudności, przedstawienie zasobów, cele i zadania Programu a także sposoby ich realizacji. W omawianym załączniku do uchwały znalazły się również zapisy o realizatorach, rezultatach, finansowaniu i ewaluacji dokumentu. Przewodnicząca Barbara Gryglewska zwróciła uwagę na ogromne znaczenie tego tematu i konieczność wspierania rodzin z terenu Ziemi Mszczonowskiej.

Kolejna propozycja uchwały dotyczyła rozpoczęcia wdrażania projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 8.2 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Sprawę przedstawiła dyrektor Monika Malczak, która opowiedziała o głównych założeniach projektu, w tym o jego najważniejszych celach. Podkreślała także, że na powstanie Centrum Usług Społecznych udało się otrzymać dofinansowanie zewnętrzne o wartości ponad 3 mln zł.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przewodniczący Łukasz Koperski, który zastanawiał się, czy samorząd na pewno będzie chciał realizować taki projekt. W związku z tym przedstawił listę swoich wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczyła możliwej centralizacji zarządzania usługami społecznymi i ich realizowaniem uzależnionym od otrzymania pieniędzy rządowych. Przewodniczący pytał także o korzyści z powstania CUS w gminie.

- Centrum Usług Społecznych, które planujemy utworzyć na kanwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie zajmowało się tylko i wyłącznie działaniami z zakresu polityki społecznej. Tym wszystkim, co realizujemy teraz w ramach Ośrodka i dodatkowo jeszcze innymi usługami społecznymi, powiązanymi z polityką społeczną. (…) Nie interesują nas zadania realizowane przez MOK, OSiR, GCI. Wszystko będzie jak do tej pory – realizowane na tej samej zasadzie współpracy pomiędzy jednostkami. (…) Nie ma mowy o przejmowaniu jakichkolwiek działań – zadeklarowała dyrektor Monika Malczak.

Zarządzająca MOPS dodała, że w 2019 r. opublikowano ustawę dotyczącą świadczenia usług społecznych przez CUS. Akt prawny określił, w jakich obszarach prowadzona będzie działalność tych instytucji. Większość z wymienionych tam zadań już jest realizowana przez lokalny MOPS. Przewodniczący Łukasz Koperski zaznaczył, że nie zgadza się na sytuację, w której CUS przejmie kompetencje lokalnych instytucji i będzie nimi zarządzał. Dyrektor Malczak podkreślała, że CUS ma obowiązek realizować dwa zakresy z wymienionych w ustawie. Zarządzająca MOPS nie planuje przejmować zadań pozostających w kompetencji innych gminnych jednostek. Chce jedynie przekształcenia Ośrodka w CUS i poszerzenia jego działalności w zakresie usług społecznych, np. o prowadzenie poradni specjalistycznej. W dalszej części wystąpienia dyrektor Malczak opowiedziała szczegółowo o planach związanych z powstaniem CUS oraz o zadaniach, które realizować będzie ta instytucja. Wymieniła także korzyści płynące z realizacji przedkładanego projektu powstania Centrum.

Przewodniczący Łukasz Koperski sugerował, by zarządzający innymi samorządowymi instytucjami brali udział w tworzeniu statutu CUS, by uniknąć niepokoju. Poddał także do dyskusji temat placówki zlokalizowanej w miejscowości Gąba.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zaznaczył, że gmina nigdy nie podjęłaby się realizacji projektu, poprzez który miałaby dobrowolnie ograniczyć swoją samorządność. Włodarz wskazał także kolejne korzyści związane z powstaniem Centrum Usług Społecznych, którego działalność będzie częściowo finansowana z funduszy zewnętrznych. W dalszej części dyskusji poruszono m.in. temat Dziennego Domu Pobyt oraz najważniejszych problemów społecznych występujących w gminie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski pytał o to, czy po testowaniu działalności CUS przez rząd, które jest założone do 2023, możliwe jest, że władze państwowe odejdą od tego pomysłu. Dyrektor Malczak wyjaśniła, że istnieje taka możliwość, ale wszystko, co zostanie zrealizowane w ramach projektu, przejdzie na własność gminy.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska podkreślała, że cieszy ją, iż w ramach CUS powstanie Dom Dziennego Pobytu, który jest bardzo potrzebny w gminie. Wyraziła także uznanie dla działalności Klubu „Senior +”. NA tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Przewodniczący Łukasz Koperski
  • Członkowie Komisji Oświaty
  • Dyrektor MOPS Monika Malczak
  • Członkowie Komisji Oświaty

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

6964059

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Ważny komunikat