Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności

Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności

Z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 maja 2020 roku, odbyła się uroczysta XX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której symbolicznie uczczono przypadającą tego dnia 30. rocznicę restytucji samorządu terytorialnego. Oprócz tego wysłuchano także informacji o zasobach pomocy społecznej i funkcjonowaniu Gminnego Centrum Informacji. Odświętne spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

30 lat samorządu terytorialnego w Mszczonowie

Uroczystą sesję rozpoczęła zarządzona przez przewodniczącego Łukasza Koperskiego chwila zadumy. - Minutą ciszy uczcijmy pamięć mszczonowskich samorządowców: zastępców burmistrza, drugiego przewodniczącego Rady, radnych, sołtysów i pracowników gminnych instytucji, którym nie dane było doczekać dzisiejszego dnia i wraz z nami cieszyć się z trzydziestu lat przywróconej samorządności – poprosił wszystkich zgromadzonych prowadzący obrady. Po uhonorowaniu zmarłych samorządowców przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia, w których dokonano podsumowania trzech ostatnich dekad gminy.

– Na początku lat 90-tych minionego stulecia w jednej z ogólnopolskich gazet ukazał się artykuł o wiele mówiącym tytule „Krzyż na zaoranym polu”. Redaktorzy opisali w nim Mszczonów jako zaścianek, małą, ponurą mieścinę, w której nic się nie dzieje, i do której nie warto zaglądać. Minęło trzydzieści lat i ta sama gazeta stawia naszą Gminę za wzór, przykład nowoczesnego zarządzania i dynamicznego rozwoju, nazywając ją „Tygrysem Mazowsza”. Fakt ten pokazuje, jak ogromne zmiany zaszły na Ziemi Mszczonowskiej przez te trzy dekady. Dostrzegamy je nie tylko my, Mieszkańcy, ale także osoby postronne. Gdyby nie zgoda i współdziałanie radnych oraz burmistrza od samego początku samorządności, nie mielibyśmy tak ogromnej metamorfozy Ziemi Mszczonowskiej mówił Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

– Jako najdłużej urzędujący burmistrz w Polsce czuję dumę i satysfakcję, że mieszkańcy powierzają mi tę funkcję nieprzerwanie od trzydziestu lat. Każda kolejna kadencja na tym stanowisku była nie tylko dowodem społecznego zaufania, ale także tego, że wspólnie z Radą Miejską prowadzimy Ziemię Mszczonowską właściwą drogą. W stronę rozwoju, poprawy jakości życia i lepszej przyszłości nie tylko dla nas, ale i kolejnych pokoleń. (…) Marka Mszczonowa, która dawniej opierała się zaledwie na dogodnej lokalizacji pomiędzy dwoma dużymi miastami, nie wyewoluowała jednak samoistnie. Do jej poszerzenia i ugruntowania w zbiorowej świadomości potrzebne było trzydzieści lat zgody, współpracy, cierpliwości i wyobraźni. Potrzeba było wizji, która powstała w 1990 r. i przez kolejne trzy dekady prowadziła nas do miejsca, w którym wszyscy obecnie się znajdujemy. Prowadziła nas do marzenia, które urealniło się poprzez inwestycje i wodę geotermalną. Prowadziła nas do marzenia, które, mam nadzieję, mieliśmy wspólnie i dlatego też wszyscy możemy być dumni z jego zrealizowania podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Obydwaj włodarze na zakończenie przemówień podziękowali wszystkim, którzy przez trzydzieści lat tworzyli lokalny samorząd, przyczyniając się do rozwoju tego terenu: wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i wszystkim radnym minionych kadencji, zastępcom burmistrza oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego i gminnych instytucji.

Przewodniczący Łukasz Koperski oraz jego zastępcy, radni Marek Zientek i Waldemar Suski, dokonali także prezentacji nowego herbu Mszczonowa, który będzie wykorzystywany po jego uprawomocnieniu.

Pomoc społeczna

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukasz Kłopotowski zaprezentował materiały podsumowujące wspieranie mieszkańców gminy Mszczonów w 2019 roku. W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy skorzystało z niego 365 osób, a więc 3,16% populacji całego terenu. Rok 2019 przyniósł zmniejszenie tej liczby o 49; zmalała również liczba rodzin objętych pomocą społeczną. Miniony okres sprawozdawczy to 98 osób korzystających z długotrwałego wsparcia – to o 77 mieszkańców mniej niż w 2018. Trudna sytuacja życiowa najczęściej była spowodowana ciężką lub długotrwałą chorobą lub ubóstwem.  Świadczenia pieniężne w 2019 roku otrzymywało 216 osób z 209 rodzin a pomoc pozafinansową – 201 ze 137 familii. Oprócz tego gmina za pośrednictwem MOPS ponosiła odpłatność za pobyty w Dom Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych.

Pomoc rodzinom w 2019 r. świadczyło dwóch asystentów, którzy udzielali profesjonalnego wsparcia całym familiom. Liczba pobierających w 2019 r. świadczenie wychowawcze w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku wyniosła 890 rodzin. Od 1 lipca roku do 31 grudnia liczba ta osiągnęła 1470. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła o 491. Na taki wzrost wpływ miała dokonana 1 lipca 2019 r. zmiana przepisów, pozwalających na przyznanie wsparcia na pierwsze dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Całkowita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 10 861 469,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 2 850 279 zł.

Zasiłek rodzinny w 2019 r. pobierało 348 gospodarstw domowych. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zmalała o 28 (co stanowi spadek o 7,45% w stosunku do wcześniejszych 12 miesięcy). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 508 534,26 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 126 945,89 zł.

Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował pracownikom MOPS, którzy przygotowali przedłożone informacje, za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne materiałów i ich obszerność. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska podkreśliła, że pomoc społeczna była tematem połączonych Komisji i uzyskała pozytywną opinię radnych.

Monika Malczak, dyrektor MOPS zaprezentowała uchwałę dotyczącą określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Kierująca jednostką omówiła również dokument w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Uchwała ta nadaje dyrektor MOPS uprawnienia wydawania decyzji w sprawie dodatku energetycznego.

Działalność Gminnego Centrum Informacji

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCI w 2019 r. przedstawiła dyrektor instytucji Magdalena Podsiadły. Na początek przypomniała obszary działalności jednostki, którymi są promocja gminy, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa, kultywowanie tradycji i pamięci o historii Ziemi Mszczonowskiej, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, udostępnianie pracowni komputerowej oraz współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Kierująca instytucją przedstawiła następnie zadania wykonywane przez GCI w każdym z wymienionych obszarów funkcjonowania. W zakresie rynku pracy w 2019 r. były to m.in. pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, udostępnianie ofert zatrudnienia oraz wspieranie rekrutacji personelu przez firmy takie jak Park of Poland czy PepsiCo. Centrum współpracowało również z innymi podmiotami np. z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości.

Promocja gminy Mszczonów, którą zajmuje się GCI, w minionym roku obejmowała m.in. wydawania biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, wysyłkę newslettera i SMS-ów informacyjnych, prowadzenie gminnej strony internetowej i fanpage`a na Facebooku a także realizację wydań „MMTV”, czyli telewizyjnej wersji gminnej gazety. Pracownicy Centrum współpracowali także z lokalnymi mediami; prasą, rozgłośniami radiowymi i telewizją. Na potrzeby promocyjne przygotowywane były również materiały i prezentacje multimedialne. Gminne Centrum Informacji zajmowało się także procedurami związanymi z udziałem samorządu w konkursach i rankingach. Oprócz tego GCI było także współorganizatorem wydarzeń o charakterze promocyjnym.

W 2019 r. GCI przeprowadziło szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, podnoszące umiejętność obsługi komputera. Łącznie wzięło w nich udział 120 osób a tematami kursów były: Działam w sieciach społecznościowych, Moje finanse i transakcje w sieci, a także Rolnik w sieci. Szkolenia te skierowane były do mieszkańców gminy Mszczonów a zrealizowano je w ramach Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość uzyskanej dotacji wyniosła 67 200 zł.

Cały 2019 rok był okresem propagowania wiedzy o historii rejonu poprzez działalność edukacyjną prowadzoną w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. W ramach jej podstawowej działalności organizowane były lekcje muzealne dla grup zorganizowanych z pobliskich oraz ościennych szkół i przedszkoli. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 37 wycieczek z placówek oświatowych z terenu Mszczonowa, Radziejowic, Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w tym okresie wzięło udział 567 osób, łączna liczba zwiedzających wyniosła 1174 osoby, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku.

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające w IPRM. W 2019 r. zajęcia kontynuowała grupa 26 osób, a 13 rozpoczęło naukę gry na instrumencie. Trzech instruktorów na zakończenie minionych dwunastu miesięcy uczyło łącznie 39 młodych artystów. Gminne Centrum Informacji zrealizowało również projekt „Muzyczny Mszczonów”, na który otrzymało dofinansowanie w kwocie 15 000 zł z małych grantów przyznawanych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”. W ramach tego działania zorganizowane były pokazy instrumentów (warsztaty/szkolenia) a także audycje i lekcje o muzyce i rodzie Maklakiewiczów. Kulminacją projektu był uroczysty koncert, zaplanowany na 24 listopada 2019 r. – w dniu przypadania 120. rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza. Na zakończenie dyrektor Magdalena Podsiadły podziękowała władzom samorządowym i gminnym instytucjom za współpracę i wsparcie.

Radna Barbara Gryglewska dziękując kierującej GCI podkreślała, jak szeroki zakres działań realizuje jej jednostka, także tych w zakresie promowania historii i tradycji Ziemi Mszczonowskiej. Podziękowała także za podejmowane przez dyrektor Magdę Podsiadły i jej zespół działania w trakcie trwającej pandemii, które nie zostały jeszcze ujęte w sprawozdaniu dotyczącym 2019 r. Podkreślała także ogromny potencjał zespołu Gminnego Centrum Informacji.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek przyłączając się do słów poprzedniczki zaznaczył, że GCI jest otwarte na wszelkie pomysły i inicjatywy. Szczególnie podziękował za istnienie i działalność filii GCI w Osuchowie.

Podsumowując temat przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, jak wielką pasję ma załoga GCI i to, że jednostka zawsze stara się pomagać nawet, jeśli zgłoszony problem nie leży w jej zadaniach statutowych. Podziękował również dyrektor i jej pracownikom za wzorową współpracę z Radą Miejską a także za bezinteresowne inicjatywy np. szycia maseczek w czasie pandemii.

Ostatnia zaopiniowana w trakcie sesji uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na kierującą GCI. Dotyczyła ona odpowiedzi dyrektor na postulat redaktora portalu „Echo Mszczonowa”, którą uznał on za niezadowalającą. Na wniosek przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzeja Osiala skarga została uznana za bezzasadną.

Działalność burmistrza, interpelacje i wolne wnioski

W okresie wydano 11 zarządzeń, dotyczących zmian w budżecie, przedłużenie kadencji dyrektor przedszkola i dyrektora SP w Lutkówce, powołania komisji ds. zbadania przyczyny upadku pszczół w pasiekach Osuchów i Strzyże. Burmistrz poinformował, że te pożyteczne owady na pewno zostały otrute. Zgromadzeni radni dowiedzieli się także o otwarciu przetargów na wykonanie ronda łączącego ul. Żyrardowską, Rawską i Warszawską oraz budowę wodociągu w miejscowości Budy-Zasłona. Zakończył się dwudniowy audyt certyfikatu ISO, który wypadł pozytywnie i zakończył się przyznaniem certyfikatu.

Do przewodniczącego wpłynęła interpelacja radnej Doroty Kaźmierczak, która dotyczyła (na wniosek mieszkańca) poprawy nawierzchni ul. Wiśniowej i Spacerowej oraz sprawdzenie szerokości pierwszej z wymienionych.

Radny Andrzej Osial skierował do włodarza pytanie o prace na drodze powiatowej w Świnicach. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że stan pandemii skomplikował realizację inwestycji drogowych, stąd możliwe są opóźnienia w ich wykonywaniu.

Z okazji trzydziestolecia restytucji samorządności kilka słów podsumowania minionych kadencji wypowiedzieli radny Mirosław Wirowski i radna Barbara Gryglewska. Radny Dariusz Olesiński poinformował o problemach z drogą prowadzącą z Piekar do Lindowa. Burmistrz obiecał zainterweniować w sprawie zdewastowanego pobocza. Na tym zakończono obrady uroczystej sesji, upamiętniającej 30-lecie przywrócenia samorządności w Polsce.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności
 • Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557616

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat