Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

18.10.2021

Imieniny

Łukasza, Juliana, Bogumiły

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 27 kwietnia 2020 r.

Podczas pierwszego w czasie stanu epidemii spotkania Rady Miejskiej w Mszczonowie spotkali się członkowie wszystkich, działających w jej ramach, Komisji. Głównym tematem obrad było zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję. Wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski. Spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami bezpieczeństwa.

W imieniu burmistrza zmianę do porządku obrad zgłosiła Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego. Zgłoszony przez nią projekt dotyczy zmian w bieżącym budżecie gminy.

Zaopiniowane uchwały

Pierwszy projekt uchwały dotyczył Statutu Gminy Mszczonów a przed zebranymi omówiła go sekretarz gminy Małgorzata Badowska. Zanim jednak to nastąpiło, przewodniczący Łukasz Koperski przypomniał, że prace nad tym dokumentem były prowadzone bardzo intensywnie, ponieważ władze lokalne chciały zaprezentować nowy herb miasta podczas uroczystości z okazji 30-lecia przywrócenia samorządności, które planowano na dzień 27 maja. Niestety, z uwagi na stan epidemii obchody te, podobnie jak wiele innych, nie odbędą się we wcześniej zakładanej formie.

Sekretarz w swoim wystąpieniu przypomniała, że statut decyduje o ustroju gminy i jest najważniejszym aktem uchwalanym przez władze lokalne. Obecnie obowiązujący dokument został uchwalony w 2003 r. Małgorzata Badowska poinformowała również zebranych, jakie zmiany w tym akcie zaszły od tego czasu. W październiku 2016 r. powołana została Komisja Statutowa, która zajęła się pracami nad nowym dokumentem. Procesem opracowania nowych symboli gminy, które należało dostosować do wytycznych Komisji Heraldycznej, zajęło się Gminne Centrum Informacji. Prezentowany obecnie statut zawiera fundamentalne zasady funkcjonowania gminy Mszczonów, m.in. jej ustrój, przepisy dotyczące tworzenia jednostek pomocniczych czy też opis wewnętrznej organizacji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował sekretarz Małgorzacie Badowskiej za koordynowanie procesu powstawania nowego statutu. Radna Barbara Gryglewska przyłączyła się do tych słów, również składając wyrazy uznania za pracę nad tym dokumentem.

Dyrektor MOPS Monika Malczak przedstawiła projekt uchwały, który dotyczył statutu zarządzanej przez nią jednostki. Zmiany w tym dokumencie zostały spowodowane przekazaniem instytucji zadania związanego z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, które wprowadziło rodzime ustawodawstwo.

Sprawozdanie z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 zaprezentowała zebranym zastępca burmistrza Halina Wawruch. W 2019 roku główny cel, zapisany w dokumencie, został zrealizowany poprzez realizację zadań, wśród których znalazły się m.in. budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego, organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka czy też przebudowa ulicy Brzoskwiniowej. Zastępca burmistrza opowiedziała również o uzyskanych w ramach rewitalizacji wskaźnikach.

Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej, przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 r. Omówiła także zmiany w uchwale dotyczącej takiego dokumentu na rok bieżący.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak przedstawiła z kolei Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2020 r. Samorządy mają obowiązek posiadania i realizowania zapisów takiego dokumentu.

Kolejny projekt uchwały omówiony w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej dotyczył ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego a zaprezentowała go naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. W związku ze zmianą prawodawstwa do istniejącej już uchwały wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy.

Naczelnik Taida Sochańska przedstawiła również projekt dokumentu dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch obszarów Mszczonowa. Z wnioskiem o rozpoczęcie tego procesu zwrócili się posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na tych terenach.

Dalsze dwa projekty uchwał zaprezentowane przez naczelnik Sochańską dotyczyły zgód na zbycie nieruchomości położonych w Mszczonowie. Obydwoma działkami zainteresowani są inwestorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ich sąsiedztwie. Trzecia nieruchomość, której zbycia dotyczył kolejny projekt, położona jest w miejscowości Suszeniec. Z uwagi na jej kształt, działka ta nie może być zagospodarowana samodzielnie, stąd wniosek właściciela sąsiedniego gruntu o możliwość jej nabycia i połączenia z już posiadanym.

Przedstawicielka Wydziału omówiła również projekt uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości. Z prośbą o przedłużenie zwrócił się dotychczasowy dzierżawca, który prowadzi na wspomnianej działce działalność gospodarczą.  

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zebranym kilka projektów uchwał. Pierwszy dotyczył zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska. Istnieje możliwość umorzenia 10% tego kredytu.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów. Naczelnika Aneta Ciechańska-Gołyńska zaprezentowała następnie zmiany w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sprawy różne

Jako pierwszy w tej części głos zabrał włodarz gminy. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował o otrzymaniu odpowiedzi od Zakładu Energetycznego w sprawie przejęcia przez samorząd starej stacji trafo zlokalizowanej w przykościelnym parku. PGE Dystrybucja zaproponowało zamianę działki, na której stoi obiekt, na inną. Burmistrz zaprezentował również projekt odtworzenia stacji trafo, uzgodniony z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym. Wspomniał również o zmianie koncepcji zagospodarowania byłego budynku komisariatu.

Przewodniczący Łukasz Koperski zadał pytanie odnośnie starego młyna i jego możliwego zakupu. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że proces próby jego pozyskania został rozpoczęty i należy uzbroić się w cierpliwość.

Włodarz wspomniał także o konieczności zmian w programie inwestycyjnym z uwagi na mniejsze dochody z tytułu podatków i opłat w związku z epidemią. Nadal prowadzone są prace rewitalizacyjne na obszarze przykościelnego parku. Burmistrz poinformował radnych, że pomnik papieża Jana Pawła II został przewieziony do renowacji, w wyniku której będzie także podwyższony.

Zebrani radni dowiedzieli się także, że ogłoszony został przetarg na budowę wodociągów w miejscowości Budy-Zasłona oraz kanalizacji sanitarnej w Ciemno-Gnojnej. W najbliższym czasie rozpoczęta będzie modernizacja budynku straży w Grabcach Towarzystwo. Gmina czeka na decyzję odnośnie dofinansowania na drogę w Bobrowcach. Na pewno zrealizowana będzie budowa nowego skrzyżowania w Mszczonowie oraz tężni, ponieważ zostały już one zamówione i nie można wycofać się z tej inwestycji. Na tym zakończono obrady wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...
  • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie,...

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7646493

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat