Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

21.10.2021

Imieniny

Hilarego, Urszuli, Jakuba

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

2018

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis

1

Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Szkolnej w miejscowości Bobrowce i Suszeniec w Gminie Mszczonów na długości 1500,00 mb, szer. 3,5m pow. 5250,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 540 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 280 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 2250 m2, Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w wysokości 181.423,92 zł.

Koszt - 291.921,21 zł

2

Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie

Inwestycja została wykonana w terminie do 15.06.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 450 m2 na warstwie odsączającej gr. 5 cm, podbudowie ze stabilizacji 5 MPa gr. 10cm; ustawienie opornika 12x25x100 na ławie betonowej z oporem 280 mb; ustawienie 3 szt. słupków typu U-12C; przełożenie chodnika na pow. 40 m2; wymiana obrzeży 8 x 30x100 na długości 25 mb; wymiana krawężnika 15x30 na długości 18 mb.; wykonanie linii kablowej na długości 115 mb, układanie kabla YAKXS 4 x 35 mm2 długości 125 mb, montaż opraw oświetleniowych LED 35W na słupach wysokości 6 m – 2 szt.

Koszt - 107.349,31 zł

3

Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Zachodniej w Zdzieszynie w Gminie Mszczonów na długości 570,00 mb szer. 3,5m pow. 2095 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 209,3 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 251 m3; wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 855 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 1 szt. o łącznej długości 8 mb, znaki drogowe 8 szt., oczyszczenie rowów na długości 570 mb.

Koszt - 181.361,44 zł

4

Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Sosnowej, Granicznej, Wiejskiej, Gościnnej, Północnej w Gminie Mszczonów na długości 2016,00 mb szer. 3,5m pow. 7066,50 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 687,51 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 2454,88 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 3028,5 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 3 szt. o łącznej długości 18 mb. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 100.000,00 zł.

Koszt - 513.568,33 zł

5

Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Jodłowej w Badowo – Dańkach w Gminie Mszczonów na długości 273,00 mb szer. 3,5m pow. 1199,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 119,9 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 98 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 436,5 m2, znaki drogowe 8 szt.

Koszt - 81.438,66 zł

6

Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Polnej w Osuchowie w Gminie Mszczonów na długości 622,00 mb, szer. 3,5m pow. 2269,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 233,12 m3 , na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 373,2 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 933 m2, wykonanie przepustów fi 50 - 1 szt. o łącznej długości 8 mb, znaki drogowe 6 szt.

Koszt - 164.876,30 zł

7

Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo w Gminie Mszczonów na długości 430,00 mb szer. 3,0m pow. 1308 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy gr. 10 cm. na pow. 1308 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 3 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 13.783,73 zł

Koszt - 80.344,31 zł

8

Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 31.08.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Brzozowej w Kowiesach w Gminie Mszczonów na długości 255,00 mb szer. 3,5m pow. 1018,20 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 101,82 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 171,7 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 645 m2, znaki drogowe 5 szt. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 14.321,45 zł

Koszt - 74.704,30 zł

9

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 11.06.2018r. Zakres robót obejmował: wykonanie warstwy odsączającej gr. 25 cm na pow. 464,5 m2, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm na pow. 442 m2, ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem 90 mb, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo—piaskowej na pow. 442 m2, ustawienie 1 szt. znaku drogowego, wykonanie oznakowania poziomego na pow. 18 m2. Inwestycja sfinansowana została ze środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 w kwocie 18.140,50 zł

Koszt - 77.314,02 zł

10

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych

Inwestycja została zakończona i rozliczona do 25.06.2018r. W ramach poniesionych środków została wykonana droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych z kruszonego betonu.

Koszt - 93.621,45 zł

11

Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów

Inwestycja została wykonana w terminie do 19.11.2018r. W ramach inwestycji zrealizowano: budowę nowej drogi gminnej na odcinku o długości 1785 mb. Zakres obejmował wykonanie: jezdni na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 7,0 m, ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1 785 mb i szerokości 2 m, 12 zjazdów na posesje, 1 zatokę autobusową, budowę 3 skrzyżowań, w tym jedno typu rondo, pobocza o szerokości 1 m, chodnik na odcinku o długości 1 785 mb, o szerokości 1,5 -4,5 m, montaż 129 nowych tablic znaków drogowych, ustawienie barier wygrodzeniowych dla pieszych o długości 306 m, oznakowanie poziomego o łącznej powierzchni 1 243 m2 , oświetlenie skrzyżowań , w tym montaż 35 słupów i opraw oświetleniowych, wykonanie odwodnienia drogi- kanalizacja deszczowa i rowy przydrożne oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Na inwestycję Gmina uzyskała dotację ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.000.000,00 zł, dotację ze środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 3.000.000,00 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.600.000,00 zł.

Koszt - 10.585.727,52 zł

12

Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo

Inwestycją została zrealizowana w terminie do 06.11.2018r. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na długości 1669 mb, szerokości jezdni 5,0 m, rozwiązanie uspokajające ruch - 2 progi wyspowe, pobocza z kruszywa na długości 1669 mb i szer. 0,75 m ( strona lewa i strona prawa), w tym:

- nawierzchnię jezdni z mieszanki asfaltowej – warstwa ścieralna gr 5 cm o pow. 8555 m2 . i warstwa wiążąca gr 7 cm o pow.8828 m2,

- podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm o łącznej powierzchni 9737 m 2

- 14 zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o łącznej powierzchni 485 m2 ,

- 78 szt. nowych tablic znaków drogowych,

- 488 mb. barier ochronnych U-14a,

- odwodnienie- rowy odwadniające wraz z przepustami.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych z Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Koszt - 2.188.149,88 zł

13

Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa

Łączna wartość projektu to kwota 90.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Na realizacje projektu w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Poniesione koszty dotyczyły opracowania projektów stałej organizacji ruchu oraz wykonania azylu w ulicy Tarczyńskiej przy rondzie z ul. Warszawską.

Koszt - 8.959,32 zł

14

Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności

 

Wykonano prace budowlane związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie. Wydatek dotyczył również wykonania usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru podczas prac.

Koszt – 147.720,84 zł

15

Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie

Wykonano ogrodzenie boiska w Osuchowie.

Koszt – 25.000,00 zł

16

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia – w celu poprawy stanu środowiska naturalnego

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace termomodernizacyjne w 3 gminnych

budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach , Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie

oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie .

Inwestycja rozpoczęta w 2016r. ma na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem

ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę

wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

Inwestycja została zakończona w I półroczu 2018r.

Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 2 694 322 zł

Koszt – 4.072.835,00 zł

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7651712

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat