Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

7.12.2021

Imieniny

Ambrożego, Marcina, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • VIII sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

29 maja 2019

Jednym z pierwszych punktów majowej sesji była ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok. Szczegółowo omówiła to zagadnienie Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

- Z tej oceny wynika, że jest mniej klientów pomoc społecznej. Natomiast dużo więcej klientów jest w różnych programach projektowych takich jak 500+, Dobry Start, 300+ oraz usług opiekuńczych dla seniorów – informowała kierownik.

Ponad 500 osób korzysta też z programu dożywiania., który funkcjonuje co roku w okresie od września do końca czerwca. MOPS współpracuje również z wieloma organizacjami pozarządowymi, m. in. MONAR w Oryszewie, Stowarzyszenie „Podajmy sobie dłonie” w Radomiu. Kierownik informowała również, że obecnie społeczeństwo się starzeje i należy organizować coraz szerszą opiekę dla osób starszych. Potwierdzają to liczby. W 2015 roku MOPS na pobyt podopiecznych w DPS wydał 52 tys. zł a w 2018 roku już  182 385 zł. Duże kwoty pochłaniają też wydatki na opiekę zastępczą. Z 49 tys. zł w 2015 roku wydatki wzrosły do 111 tys. zł w 2018 roku. Duże zapotrzebowanie jest na asystentów rodziny osób niepełnosprawnych.  Za dobrą formę pomocy kierownik uważa również organizowanie imprez dla seniorów co pozwala im na wyjście z domu, integrację.

Większość pytań kierowanych przez radnych dotyczyła konkretnych przypadków związanych z pomocą oferowaną przez MOPS. Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, dopytywał czy istnieje możliwość by osoby przebywające w domach opieki, które chcą wrócić do siebie, mogły to zrobić. Podobne zagadnienie poruszył Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Z kolei Robert Gąbiński pytał o możliwości zapewnienia pracy dwóm mieszkańcom Mszczonowa.

Jak wyjaśniła Barbara Ciszewska, wszystko zależy od indywidulanej sytuacji. W przypadku osób, które nie są ubezwłasnowolnione MOPS nie może nikogo zmusić do podjęcia pracy lub zamieszkania w konkretnym miejscu.

Dyskusję wywołał również przypadek samotnej matki z pięciorgiem dzieci, o którym poinformował Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej. Pytał o możliwości pomocy kobiecie, która szuka obecnie mieszkania do wynajęcia.

Barbara Ciszewska wyjaśniła, że przypadek dobrze zna. Rodzinie pomaga asystent rodziny. Na razie próby znalezienia mieszkania okazały się bezskuteczne. Nikt nie chce wynająć mieszkania matce z pięciorgiem dzieci.

Mirosław Wirowski zwrócił uwagę, że gmina nie może ingerować zbyt mocno w czyjeś życie a wszelka możliwa pomoc została udzielona. Głównym problem jego zdaniem jest obecnie znalezienie mieszkania. Jak wynika z przedstawionych informacji gmina nie posiada wolnego lokalu, który mogłaby przeznaczyć na ten cel. 

Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

Joanna Fijałkowska, główna księgowa Gminnego Centrum Informacji, omówiła działalność GCI w 2018 roku. Centrum prowadzi dwie izby pamięci – Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Administruje też stronami izb oraz stroną Gminy Mszczonów i własną. Wydaje również Gminny Biuletyn Informacyjny „Merkuriusza Mszczonowskiego” oraz prowadzi jego stronę na portalu Facebook. GCI jest również organizatorem i współorganizatorem imprez na terenie gminy „Festiwal Świętojański”, „Koncert Bożonarodzeniowy”. Centrum prowadzi też zajęcia umuzykalniające dla mieszkańców oraz szkolenia – m. in. komputerowe. GCI zajmuje się również promocją miasta i Gminy Mszczonów. Joanna Fijałkowska zwróciła uwagę między innymi na działalność Centrum związaną z rynkiem pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu.

- Rynek pracy się poprawia. Można powiedzieć, że bezrobocia na terenie naszej gminy nie ma lub jest znikome. Baza osób zarejestrowanych jest w zasadzie stała – wyjaśniała Joanna Fijałkowska.

Ryszard Stusiński zwrócił uwagę na bardzo szeroki zakres działalności GCI – ekonomia, sport, historia, kultura itp.

- Bardzo pozytywnie oceniamy działalność GCI wybiegającą daleko poza ramy – mówił przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. 

Mirosław Wirowski dopytywał o charakter wizyty delegacji z Chin w Mszczonowie, którą przyjmowało między innymi GCI. Tę kwestię wyjaśnił Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

- Większość delegacji przyjeżdża w celach poznawczych. Jako gmina jesteśmy typowani do odwiedzenia przez delegacje, ponieważ mamy co pokazać – wyjaśniał burmistrz.

Dzięki ostatniej delegacji gminie udało się nawiązać kontakt z lekarzami medycyny naturalnej. Wstępne plany zakładają powstanie gabinetu medycyny naturalnej na Termach w Mszczonowie. mieszkańcy mieliby dzięki temu szansę na specjalistów w leczeniu bólu, akupunktury i masażu.

Robert Głabiński dziękował GCI za pomoc w organizacji VI Zlotu Pojazdów Zabytkowych.

- Dziękuję, że GCI trwa przy tym projekcie i pomaga go organizować – mówił radny.

Słowa podziękowania za funkcjonowanie filii GCI w Osuchowie kierował również Marek Zientek. Zwracał uwagę, że dzięki pomocy pracowników GCI wielu rolników mogło wypełnić i wysłać wnioski o dopłaty oraz związane z odszkodowaniami.

- Mieszkańcy nie wyobrażają sobie już Osuchowa bez GCI – stwierdzał wiceprzewodniczący.

Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności GCI za 2018 rok.

Drugim z punktów dotyczących GCI była uchwała związana z nadaniem statutu GCI. Potrzebę zmiana szczegółowo omówiła Joanna Fijałkowska. Zmiana ma charakter porządkujący wynikający, m. in. ze zmian kanałów promocji. Nastąpiło uszczegółowienie zapisów dotyczących wydawania „Merkuriusza Mszczonowskiego”. Wprowadzono też zapis o możliwości zastępowania dyrektora przez zastępcę.

- Chodzi o umożliwienie zachowania płynności funkcjonowania GCI w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora – wyjaśniała księgowa.

Jak stwierdzili radni projekt zmian był omawiany podczas posiedzeń komisji. Przyjęto go jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały omówiła Barbara Musiał, księgowa Centrum Usług Wspólnych. Dotyczył on planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów. Jak poinformowała księgowa CUW, wynika to z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku, na ten cel w budżecie Gminy Mszczonów zarezerwowano 77 853 zł.

Marek Zientek pytał o różnice w kwotach przyznanym szkołom na terenie gminy.

- Czy wszyscy chętni, którzy chcieli się dokształcać są ujęci w projekcie – pytał wiceprzewodniczący.

Jak wyjaśniła Barbara Musiał, dużo wniosków w tym roku dotyczyło studiów podyplomowych a pieniądze zostały podzielone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów.

- Jeszcze się nie zdarzyło, by środków zabrakło – uspokajała księgowa CUW.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Rozpatrzyli również skargę na działalność kierownika Mszczonowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Piotr Chyła, wiceprzewodniczący Komisji Skarg,  Wniosków i Petycji, przedstawił stanowisko komisji. Jej członkowie uznali skargę za bezzasadną. Podczas sesji wszyscy radni jednogłośnie wyrazili taką samą opinię.

Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej, przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmiany statutów sołectw. Jak wyjaśniła zmiana polega na poprawieniu omyłki pisarskiej. Radni nie mieli w tym temacie pytań i jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Również jednogłośnie radni przychylili się do bezprzetargowego wydzierżawienia fragmentu działki. Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, wyjaśniła, że teren około 20 metrów kwadratowych ma służyć umiejscowieniu tymczasowego garażu.

Jedną z istotniejszych uchwał VIII sesji było przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Zmiany szczegółowo omówiła Aleksandra Miastowska, pracownik Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego Mazowsza Zachodniego w Wiskitkach.  Zwracała uwagę, że ten dokument umożliwia rozwój gminy i wskazuje jego kierunki. Zmiany dotyczą fragmentów gminy Mszczonów. Jedną z większych zmian jest przekształcenie obecnych terenów po wyrobiskach złóż przy powstającym we Wręczy parku wodnym, w tereny związane z turystyką, sportem i rekreacją. Wymogiem ustawowym jest również wskazanie w nowym studium złóż dostępnych na terenie gminy. Wyznaczono też teren pod lokalizację nowego gminnego punktu zasilania oraz nowego odwiertu geotermalnego. Część terenów leśnych zdecydowano się również przekształcić w tereny rolnicze.

Andrzej Osiński prosił o potwierdzenie, że naniesienie w studium obszarów złóż jest wymogiem ustawowym. Marek Zientek dopytywał czy  zmiany dotyczące złóż muszą znaleźć się w planie zagospodarowania przestrzennego. Jak wyjaśniała Aleksandra Miastowska jeśli nie będzie wniosku właściciela nie muszą zostać ujęte. W przypadku, gdy taki wniosek wpłynie decyzja pozostaje w gestii rady.

Do projektu studium wpłynęła jedna uwaga, która została odrzucona. Radni jednogłośnie przyjęli projekt studium.

Zmiany w uchwale budżetowej oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zreferowała Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansów-Budżetowego. Radni nie mieli pytań w związku z obiema uchwałami i przyjęli je jednogłośnie.

Robert Głąbiński dodał jedynie, że cieszy go informacja o przesunięciu realizacji ulicy Brzoskwiniowej z roku 2020 na 2019.

Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Krawczyk. Omówił dwie kontrole przeprowadzone w Mszczonowskim Ośrodku Kultury i Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Radni wysłuchali również sprawozdania Józefa Grzegorza Kurka z działalności pomiędzy sesjami. Jak poinformował burmistrz w tym czasie wydał osiem zarządzeń.

Dobrą informacją dla mieszkańców jest wprowadzenie terminali płatniczych w Urzędzie Miejskim, które umożliwiają płatność bezgotówkową m. in. kartą.

Gmina otrzymała ponad 3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na upiększenie miasta zielenią. Prace ma nadzorować specjalny zespół, którego powołania wymaga NFOŚiGW.

Burmistrz poinformował również o rozstrzygnięciu przetargu w związku z remontem Klubu Seniora. Jak mówił kwota wykonania tylko nieznacznie przekroczyła zakładany budżet. Jednocześnie ostrzegł, że jak to przy remontach bywa, mogą wyjść prace dodatkowe.

Pojawiła się też informacja o budowie nowych firm w Mszczonowie. Trwa budowa magazynów dla firmy PepsiCo. Wkrótce ruszy budowa fabryki firmy Rector. Józef Grzegorz Kurek przyznał, że z utęsknieniem czeka na dwie największe inwestycje w dzielnicy przemysłowej wykonane przez firmę Panattoni. Powstać mają dwa obiekty. Jeden (magazyn) o powierzchni około 15 hektarów będzie największym w Polsce. Drugi nieco mniejszy (hala produkcyjna).  

- Jest nadzieja na to, że nasza sytuacja ulegnie poprawie - mówił burmistrz.

Józef Grzegorz Kurek, wrócił też do sprawy mieszkań socjalnych dla mieszkańców. W jego ocenie, w przypadku budowy mieszkań dla osób, których nie stać na czynsz, trzeba będzie zapomnieć o inwestycjach. Kolejka oczekujących na mieszkania będzie tylko rosła. Miasta, które zdecydowały się na budowę takich mieszkań dziś mają problem z odwołaniami od wydanych decyzji odmownych. Zdaniem burmistrza rozwiązaniem mógłby być program Mieszkanie+, jednak gmina Mszczonów, ze względu na dochody na mieszkańca, nie została ujęta w programie.

Burmistrz poinformował również radnych o prośbie skierowanej do Ratusza przez Arkadiusza Zgieba, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Policja prosi o pomoc w zakupie radiowozu. Stan obecnych jest fatalny a ich remont nieopłacalny.

Gmina będzie też musiała znaleźć 900 tysięcy złotych w ramach podwyżek dla nauczyciel. Jak ostrzegał burmistrz to jeszcze nie koniec związanych z tym wydatków.

Informacje przekazane przez Józefa Grzegorza Kurka wywołały ożywioną dyskusję.

Łukasz Koperski dopytywał o lokalizację i liczbę terminali zainstalowanych w urzędzie. Sprawę przedstawiła Jadwiga Barbulant, skarbnik Gminy Mszczonów. Poinformowała, że gmina otrzymała dwa terminale w ramach przystąpienia do programu Polska Bezgotówkowa.  Jeden na stałe zainstalowany jest w kasie w Ratuszu. Lokalizacja drugiego jest ustalana. Zdaniem burmistrza kolejne terminale powinny znaleźć się w MOK oraz ZGKiM.

Mirosław Wirowski wrócił do sprawy zakupu radiowozu. Stwierdził, że gmina powinna zdecydować się na zakup, bo na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać. Józef Grzegorz Kurek stwierdził, że prawdopodobnie gmina udzieli wsparcia policji. Oczekuje jednak również zaangażowania finansowego gminy Radziejowice, ponieważ komisariat w Mszczonowie obsługuje zarówno gminę Mszczonów jak i Radziejowice.

Omówiono też sprawę przeniesienia skrzynki energetycznej w ulicy Maklakiewicza. Krzysztof Krawczyk poinformował o potrzebie zakupy samochodu WUKO, ponieważ stan niektórych studzienek wymaga natychmiastowej interwencji a obecne WUKO jest za słabe.

O usunięcie pni po wycince topoli w Sosnowicy i Kamionce prosiła Katarzyna Ciećwierska, radna Rady Miejskiej. Jak mówiła sprawa była już omawiana na zebraniach sołeckich.

Mirosław Wirowski, radny Rady Miasta pytał o możliwość zakrycia rowu melioracyjnego i sprzedaży gruntu mieszkańcom, by mogli powiększyć swój teren. Józef Grzegorz Kurek nie ukrywa, że ma obawy z zastępowaniem odkrytego rowu rurą. W ostatnim czasie występują tak gwałtowne i intensywne opady, że rura może nie odebrać takiej ilości wody. Proponował zastosowanie przęseł. Nie widzi jednak problemu z oddaniem terenu do użytkowania mieszkańcom.

Robert Głąbiński apelował o zamontowanie dodatkowej kamery skierowanej na siłownię zewnętrzną na osiedlu Północ. Jak zauważył obecna kamera monitorująca plac zabaw sprawiła, że uszkodzeń jest mało. Siłownia zewnętrzna nie jest monitorowana i niedawno uszkodzone zostały trzy urządzenia.

Marek Zientek dopytywał o rozpoczynanych pracach remontowych przez zakład energetyczny.

- Czy gmina jest o nich informowana. W Strzyżach leżą już słupy – mówił wiceprzewodniczący.

Burmistrz wyjaśnił, że jedyna informacja z zakładu energetycznego wysyłana od urzędu dotyczy planowanych włączeń prądu. W przypadku przebudowy linii, jego zdaniem, wykonawca powinien mieć kontakt z sołtysem.

Marek Zientek złożył podziękowania za pomoc w pozyskaniu gruntów na powiększenie cmentarza w Osuchowie. Cały teren przed cmentarzem i za jest już własnością parafii w Osuchowie. Przybyło około 90 arów. Zgodnie z planami na terenie przed cmentarzem ma powstać parking. Działania związane z pozyskaniem terenu trwały dwa lata.

Ten temat zakończył obrady.

tekst i fot. Jarosław Pięcek

  • VIII sesja Rady Miejskiej
  • VIII sesja Rady Miejskiej
  • VIII sesja Rady Miejskiej
  • VIII sesja Rady Miejskiej
  • VIII sesja Rady Miejskiej
  • VIII sesja Rady Miejskiej
  • VIII sesja Rady Miejskiej

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7876605

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat