Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

20.9.2021

Imieniny

Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek, 12 czerwca 2018 roku, odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność OSiR oraz organizacji sportowych z terenu gminy, wysłuchano sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz podjęto uchwały w sprawie m.in. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu MOPS i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem spotkania Rady Miejskiej wręczone zostały stypendia burmistrza Mszczonowa. Jako pierwsza nagrodę otrzymała Gabriela Gołyńska, uczennica lokalnej szkoły podstawowej, która została laureatką II miejsca w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie. Stypendia burmistrza otrzymali:

 • Patrycja Ziółkowska – zdobywczyni IV miejsca w finale Wojewódzkiego Konkursu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Zespół Szkół w Mszczonowie),
 • Maciej Kozicki – finalista konkursu przedmiotowego z języka angielskiego (Oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Mszczonowie),
 • Wiktoria Wojnarowska – zdobywczyni III miejsca w finale Wojewódzkiego Konkursu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Zespół Szkół w Mszczonowie),
 • Norbert Michalski – finalista XXX Olimpiady Filozoficznej (Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie),
 • Karolina Wasik – laureatka konkursu przedmiotowego z języka polskiego (Oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Mszczonowie),
 • Jakub Badowski – laureat konkursu przedmiotowego z języka angielskiego (Oddział gimnazjalny Szkoły Podstawowej w Mszczonowie).

Wszyscy uczniowie, oprócz wybitnych osiągnięć w konkursach i olimpiadach, charakteryzowali się także wzorowym zachowaniem i niezwykle wysokimi wynikami w nauce. Na zakończenie burmistrz Józef Grzegorz Kurek pogratulował wszystkim stypendystom oraz ich rodzicom i podziękował młodym za trud nauki a dorosłym – za wychowanie uzdolnionej młodzieży. Do tych słów przyłączyli się także Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, oraz Łukasz Koperski, przewodniczący RM. Wszyscy mówcy podkreślali, że młodzi stypendyści są dumą Ziemi Mszczonowskiej. Wyrażali także nadzieję, że po zakończeniu edukacji wrócą oni do swojej „małej Ojczyzny”, by w przyszłości pracować na rzecz jej dalszego rozwoju.

Sport na terenie gminy

Analizę działalności instytucji i organizacji sportowych rozpoczęto od sprawozdania Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2017. Przedstawił je kierownik Marcin Frentzel. W 2017 r. w ramach OSiR działały nadal trzy obiekty sportowo-rekreacyjne: hala sportowa, kompleks boisk „Orlik” oraz Termy Mszczonów. Pierwszy z nich w minionym roku odwiedziło 3 274 osób. Wykorzystując infrastrukturę hali oraz boiska „Orlik” OSiR zorganizował liczne imprezy, m.in. cykl grand prix tenisa stołowego, turniej piłki siatkowej seniorów czy mini koszykówki.

Z oferty mszczonowskich Term w 2017 r. skorzystało łącznie 167 727 osób. Ponad połowa tej liczby przypadła na okres sezonu wiosenno-letniego, czyli miesiące maj-sierpień. Lodowisko w omawianym okresie odwiedziło 9 659 osób. Kierownik Frentzel podsumował także funkcjonowanie promocji w zakupie biletów do kompleksu Term, akcje lato oraz zima w mieście a także współpracę z organizacjami pozarządowymi.

O tematyce sportu na terenie gminy Mszczonów opowiedział także Zdzisław Banasiak – prezes piłkarskiego KS „Mszczonowianka”. Na początku swojego wystąpienia podkreślił on, że Klub działa tylko i wyłącznie dzięki wsparciu samorządu, za co serdecznie podziękował.

W 2017 r. w „Mszczonowiance” do rozgrywek we wszystkich grupach wiekowych zgłoszonych było ok. 200 zawodników, których szkoliło 7 trenerów. W ramach Klubu funkcjonowało, oprócz drużyny seniorskiej, także 5 zespołów młodzieżowych. Większość swoich treningów odbywali oni na dwóch boiskach klubowych oraz obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji – hali i sąsiednim kompleksie „Orlik”. Poza sezonem zawodnicy „Mszczonowianki” brali udział w sparingach i turniejach organizowanych zarówno przez Stowarzyszenie, jak i podmioty zewnętrzne. Prezes podkreślał, że najtrudniejszy dla Klubu jest okres zimowy, kiedy to musi on ponosić koszty wynajmu boisk poza terenem gminy oraz dojazdu na treningi. W swoim wystąpieniu podsumował także obchody 60-lecia „Mszczonowianki”, które przypadało w 2017 r.

O Ludowym Klubie Sportowym w Lutkówce opowiedział zebranym jego sekretarz, Bogusław Kierzkowski. Stowarzyszenie prowadzi dwie sekcje – lekkoatletyki oraz piłki nożnej. Kilkoro podopiecznych drużyny piłkarskiej dostało propozycję dalszego szkolenia w klubie Zagłębie Sosnowiec, który od nowego sezonu grał będzie w Ekstraklasie. Wśród sukcesów lekkoatletycznych wychowanków LKS sekretarz Kierzkowski wymienił wysokie miejsca m.in. w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach biegowych.

Kolejną organizacją sportową działającą na terenie Ziemi Mszczonowskiej jest UKS Olimpijczyk 2008, którego sprawozdanie przedstawił instruktor Paweł Promowicz. Stowarzyszenie prowadzi cztery sekcje: siatkówki, pływania, piłki ręcznej oraz koszykówki, które łącznie skupiają ok. 150 uczniów w różnym wieku. Podopieczni UKS Olimpijczyk w 2017 r. brali udział w licznych imprezach  o zasięgu powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym.

Prezes SKF Fresh, Katarzyna Malinowska, przedstawiła działalność swojej organizacji za pierwsze półrocze 2018 r. Stowarzyszenie skupia 96 dziewczynek w wieku 5-20 lat. Mszczonowska sekcja taneczna istnieje już dziewięć lat a samo SKF Fresh w 2019 r. obchodzić będzie pięciolecie istnienia. Prezes opowiedziała także o planach na przyszłość – propozycji zorganizowania turnieju cheerleaders z okazji rocznicy działalności Stowarzyszenia oraz powstania klasy sportowej w lokalnej szkole podstawowej.

Na zakończenie tej części obrad przewodniczący Łukasz Koperski wyraził ogromną wdzięczność dla wszystkich, którzy bezinteresownie działają na rzecz sportu w gminie Mszczonów.

Podjęte uchwały

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za rok 2017 przedstawił Zastępca Burmistrza Grzegorz Kozłowski. Dochody w omawianym okresie wyniosły 66 338 544,43 zł a wydatki – 63 808 973,36 zł. Oznacza to, że 2017 r. gmina zamknęła nadwyżką w wysokości 2 529 571,07 zł. Skarbnik Jadwiga Barbulant zapoznała radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu za miniony rok.

Zgromadzenia radni podczas obrad zatwierdzili zarówno przedstawione sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu. Następnie, udzielono burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Stało się to na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Krawczyka.

Projekt uchwały dotyczącej ujednolicenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowała Bogusława Banasiak, przedstawicielka instytucji. Zmiana ta została spowodowana wprowadzeniem ubiegłorocznej ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Zgodnie z ustawodawstwem ujednolicenie statutu jest obowiązkiem instytucji pomocy społecznej, którego muszą one dopełnić w przeciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie aktu prawa uchwalonego przez Sejm.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Badów Górny. Zmiana dokumentu dla omawianej działki jest konieczna, ponieważ obecne zapisy uniemożliwiają dalszy jej podział. Z wnioskiem o dokonanie korekty zapisów wystąpili właściciele nieruchomości.

Kolejną uchwałę przedstawiła Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. Dotyczyła ona dotacji celowej – dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Zgodnie z jej zapisami odtąd mieszkańcy będą mieli możliwość pozyskania wsparcia nie tylko w przypadku wymiany pieca węglowego na gazowy lub olejowy, ale także i na elektryczny bądź pompę ciepła. Utrzymana zostaje wysokość dofinansowania, która wynosi do 50% kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł na zakup pieca gazowego, olejowego lub elektrycznego oraz do 8 tys. zł w przypadku pompy ciepła.

Naczelnik Koszulińska przedstawiła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany. Obejmuje ona działki położone w Mszczonowie przy ul. Dworcowej. Jedna z nich jest własnością gminy, druga – osoby prywatnej. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedstawiła także uchwałę dotyczącą zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mszczonowie, które będą przeznaczone na drogę. Zbycie nieruchomości w miejscowości Nosy Poniatki było tematem następnej uchwały omówionej przez naczelnik Koszulińską. Teren ten w miejscowym planie zagospodarowania jest przeznaczony na obsługę komunikacji – m.in. usługi gastronomiczne i noclegowe. Pojawiły się osoby zainteresowane zakupem działki i prowadzeniem na niej działalności o takim charakterze.

Naczelnik Wolak zaprezentowała zebranym uchwałę dotyczącą zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy Mszczonów odnośnie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Nowe ustawodawstwo nakłada obowiązek skonsultowania dokumentu z sołectwami.

Zmiany w bieżącym budżecie oraz powiązane z nimi korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła skarbnik Jadwiga Barbulant.

Działalność burmistrza i wolne wnioski

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał 6 zarządzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych, regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim oraz powołania komisji stypendialnej.

Zebrani zostali poinformowali o wstępnej zgodzie ministra na zaprojektowanie przystanku kolejowego, który będzie przylegał do terenów Park of Poland. Gmina pozyskała także od wojewody 1,6 mln zł na budowę drogi w Grabcach Towarzystwo, która to inwestycja będzie zrealizowana najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Zgodnie z planem zakończyła się termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych.

Jako pierwszy w ramach wolnych wniosków głos zabrał radny Krzysztof Krawczyk, który korzystając z obecności Arkadiusza Piotrowskiego, p.o. zastępcy komendanta lokalnej Policji, wnioskował o zwiększenie liczby patroli w okolicach fontanny przy budynku Geotermii, w związku z zakłóceniami spokoju, które nagminnie zdarzają się tam w czasie weekendów. Gość obiecał zająć się tą sprawą. O wsparcie apelował także wiceprzewodniczący Marek Zientek, który przedstawił problem transportu ciężkich ładunków od strony Białej Rawskiej przez Osuchów do Chudolipia. Pomimo doskonale widocznego ograniczenia do 10 t drogę niszczą przejeżdżające pojazdy o znacznie większej masie. Także i ten problem komendant obiecał spróbować rozwiązać.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, serdecznie zaprosiła zgromadzonych na V Festiwal Świętojański w dniu 17 czerwca, który organizuje Gminne Centrum Informacji. Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek złożył wnioski o usunięcie drzew, które utrudniają przejazd przez ul. Klonową w Zimnicach oraz zlikwidowanie problemu z weekendowymi brakami wody w miejscowości Strzyże. Radny Andrzej Osial podziękował za udział w zebraniu wiejskim, podczas którego środki z tzw. funduszu sołeckiego przeznaczono na wnioskowane przez niego utwardzenie terenu położonego przy szkole podstawowej we Wręczy. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne dowiezienie dzieci do placówki. Na tym zakończono obrady, podczas których zatwierdzono wszystkie przedłożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
 • Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7557792

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat