Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

19.9.2021

Imieniny

Januarego, Konstancji, Teodora

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

Informacja na temat rynku pracy, działalności Gminnego Centrum Informacji za ubiegły rok oraz szereg uchwał związanych z funkcjonowaniem gminy. To sprawy, nad którymi obradowali radni podczas majowej sesji. Wysłuchali również sprawozdania Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa.

W sesji wzięło udział 13 radnych. Wśród nieobecnych znaleźli się radni Piotr Chyła i Jerzy Siniarski. Obecni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Jak poinformował Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miasta, nie wpłynęło do niego żadne uwagi w tej sprawie.

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. Przedstawił sytuację na rynku pracy w powiecie, województwie i kraju. Stopa bezrobocia przedstawia się analogicznie 11, 5,2 oraz 6,6 procent. Jak przyznał dyrektor PUP gmina Mszczonów jest ewenementem w powiecie. Główny Urząd Statystyczny nie wylicza stopy bezrobocia dla poszczególnych gmin. Zdaniem Jana Maciejskiego w gminie Mszczonów bezrobocie rokrocznie spada. W ubiegłym roku o 16 procent. Zwracał uwagę, że obecnie jest „rynek pracownika”. Dyrektor przedstawił też klasyfikacje bezrobotnych według szeregu wskaźników, m. in wieku, płci czy wykształcenia. Zwracał uwagę, że bezrobotni mieszkańcy gminy Mszczonów najaktywniej uczestniczą w aktywizacji.

Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dopytywał o powody wydłużenia czasu wydawania wniosków pozwalających na zatrudnienie bezrobotnych. Jak wyjaśniał Jan Maciejski problem nie dotyczy tylko powiatu żyrardowskiego ale całego kraju. Obecnie opóźnienia w żyrardowskim PUP sięgają tygodnia, ale w kraju czas oczekiwania jest jeszcze dłuższy. Winą jest wydłużona procedura wydawania pozwoleń. Dyrektor wyjaśnił również kwestię wprowadzonej opłaty za złożenie wniosku.

Słowa podziękowania za pomoc osobom bezrobotnym kierował w stronę Jana Maciejskiego Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miasta. Podkreślał, że zarówno jako samorządowiec jaki przedsiębiorąca jest zadowolony ze współpracy z PUP.

Robert Głąbiński, radny Rady Miejskiej, pytał czy Park of Poland składał już jakieś oferty w urzędzie pracy. Kwestię tę wyjaśnił Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa, który poinformował ,że najprawdopodobniej rekrutacja ruszy jesienią. Zwrócił się też z prośbą o organizację szkoleń, ponieważ potrzeba będzie na pewno dużej liczby ratowników wodnych.

Burmistrz zwrócił też uwagę, że gdy zaczynał pracę w Mszczonowie liczba osób trwale bezrobotnych była taka sama jak dziś. Jego zdaniem powinny zostać wprowadzone regulacje prawne zobowiązujące takie osoby, a zdolne do pracy, do odpracowania składek zdrowotnych, które opłaca na ich rzecz gmina. Burmistrz również przyłączył się do podziękowań za dobrą współpracę z PUP w Żyrardowie.

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego, stwierdził, że urzędy pracy „wyleciały” z pośrednictwa pracy. Zastąpiły je między innymi firmy headhunterskie i agencje pracy. Starosta zwrócił uwagę, że powiat żyrardowski, jako jeden z nielicznych, otrzymał ponad 7 milionów dofinasowania na kształcenie zawodowe.

Korzystając z obecności starosty Mirosław Wirowski, radny Rady Miejskiej, pytał o budowę kompleksu sportowego przy mszczonowskim liceum oraz zespole szkół. Wojciech Szustakiewicz wyjaśnił, że jest szansa na zakończenie prac jeszcze w tym roku. Poinformował też jakie obiekty sportowe powstaną w ramach kompleksu.

Informację z działalności Gminnego Centrum Informacji w roku 2017 złożyła Beata Sznajder, dyrektor GCI w Mszczonowie. Przed stawiła główne obszary działalności GCI. Zwracała uwagę, że obecnie najbardziej absorbującą jest praca związana z promocją miasta i gminy Mszczonów. GCI obsługuje m.in. trzy serwisy internetowe, publikuje biuletyn informacyjny  „Merkuriusza Mszczonowskiego”, prowadzi fanpage na portalu społecznościowym. Promocja związana jest też ściśle ze współpracą z mediami – zarówno lokalnymi jak i ogólnopolskimi. GCI zajmuje się również opracowaniem dokumentów do konkursów, np. rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”, „Perły Samorządu” czy „Przyjazna gmina”

Istotnym obszarem działalności GCI jest też prowadzenie szkoleń dla mieszkańców. Tych w ubiegłym roku nie brakowało. Mieszkańcy korzystali zarówno z kursów komputerowych jak i językowych. We współpracy z żyrardowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości oraz Lokalną Grupą Działania  „Ziemia Chełmońskiego” odbyły się też szkolenia dla osób planujących otworzyć działalność gospodarczą.

Beata Sznajder podkreślała też coraz niższe bezrobocie na terenie gminy Mszczonów, które odnotowuje GCI. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie GCI wynosi bowiem zaledwie 40 osób. Około 60 firm współpracujących z GCI przesłało w ubiegłym roku ponad 360 ofert pracy.

GCI opiekuje się też dwiema Izbami Pamięci. W sumie Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz  Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odwiedziło w ubiegłym roku około tysiąca osób: indywidulanych oraz zorganizowanych wycieczek. W Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbywają się też, cieszące się olbrzymi zainteresowaniem, zajęcia umuzykalniające.

Jak mówiła Beata Sznajder, GCI współpracuje z szeregiem organizacji i instytucji, do których należą między innymi Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, GRH STRZELCY im. 31 pSK, Mszczonowski Ośrodek Kultury, OSiR. GCI organizuje też imprezy kulturalne takie jak „Festiwal Świętojański” oraz „Koncert Bożonarodzeniowy”.

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu GCI odgrywa też filia w Osuchowie. W ubiegłym roku dzięki Osuchowskiej filii rolnicy wysłali 259 wniosków o odpłaty bezpośrednie i 52 wnioski o odszkodowania.

Beata Sznajder omówiła też budżet GCI oraz najważniejsze jego pozycje. Podziękowała też Magdalenie Podsiadły, która zastępowała ją w ubiegłym roku na stanowisku dyrektora oraz całemu zespołowi GCI.

Słowa podziękowania za działalność filii w Osuchowie składał Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jak mówił dziś nikt, nie wyobraża sobie Osuchowa bez GCI. Zwracał też uwagę na szeroką działalność GCI. Jak mówił nie ma sfery życia, w której centrum nie brałoby udziału. 

Do podziękowań przyłączyła się również Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Skupiła się przede wszystkim na działalności Izb Pamięci, które w jej ocenie posiadają tak bogate zbiory, że mogłyby otrzymać status muzeów. Przewodnicząca zwracała też uwagę na zaangażowanie dzieci i młodzieży i krzewienie w nich miłości do historii. Podkreślała, że goście odwiedzający Mszczonów są zbudowani tym co się tu dzieje.

Podziękowania kierował też Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Podobnie jak Marek Zientek, zwracał uwagę na bardzo szeroki zakres działania GCI.

Z działalności GCI zadowolony był też Łukasz Koperski. Jak mówił, w trakcie prezentacji został zasypany ogromem informacji z wydarzeń. Przypomniał, że wiele lat trwały zbiegi by stworzyć izby pamięci, które dziś są dumą Mszczonowa. Zwracał też uwagę, że to co dla niektórych mogło spowszednieć, nadal budzi zazdrość gości.

Wśród dziękujących znalazł się również Mirosław Wirowski, radny Miasta Mszczonowa, który był też uczestnikiem zajęć umuzykalniających. Jak przyznał, zawsze marzył by nauczyć się gry na instrumencie i dzięki GCI było to możliwe. 

Po krótkiej przerwie w obradach pierwszą z prelegentek była Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Przypomniała, że sprawa oceny zasobów MOPS za 2017 rok była omawiana podczas posiedzeń gminnych komisji.

Marek Zientek złożył podziękowania za pomoc, którą MOPS kieruje do mieszkańców. Pytał też o możliwość mobilnego etatu opiekuńczego dla osób starszych. Jego zdaniem praktycznie w każdej wsi jest osoba, która potrzebowałaby takiej opieki. Barbara Ciszewska wyjaśniła, że MOPS utrzymuje kontakt z takimi osobami poprzez pracowników socjalnych.

Kierownik MOPS wyjaśniła też kwestię programu Opieka 75 +. Według niego osoby po 75 roku życia miałby zapewnioną bezpłatne usługi opiekuńcze. Połowę kosztów opłacałaby gmina a drugą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.  Radni jednogłośnie poprawili uchwałę wprowadzająca zmiany.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej omówiła uchwałę dotyczącą przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mszczonów. Konieczność zmian wynika z upływającego obowiązywania obecnych zapisów. Marek Zientek stwierdził, że sprawa została szczegółowo opisana w materiałach. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przedstawiała projekt uchwały wprowadzający nazwę nowej ulicy w Sosnowicy. Jak wyjaśniła, uchwała to efekt wniosku właściciela gruntu. Radni jednogłośnie poparli propozycję nazwania ulicy Baśniową.

Identyczna uchwała dotyczyła ulicy w Mszczonowie. Proponowana przez mieszkańców nazwa ulicy to Ogrodowa. Wątpliwości co do podejmowania uchwały miał Łukasz Koperski. Wyjaśniał, że przyjęta została zasada, że w tej części miasta nazwy ulic będą wiązały się z bohaterami II wojny światowej. Przypomniała też o tym Barbara Gryglewska. Józef Grzegorz Kurek obiecał zająć się sprawą i porozmawiać z mieszkańcami. Robert Głąbiński złożył wniosek formalny o zdjęcie uchwały z porządku obrad.  Radni poprawili go jednogłośnie.

Teresa Koszulinska omówiła też kwestię opłat związanych z zajęciem pasa drogowego pod inwestycje telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, i związanych z tym zmian w uchwale. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzane są na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego. Radni jednogłośnie poparli proponowane zmiany.

Naczelnik przedstawiła też projekt uchwały związany z projektem gminy „Rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych w Mszczonowie”. Jak wyjaśniała Teresa Koszulińska, projekt obejmuje zagospodarowanie około 7 hektarów terenów. Gmina ubiega się o dofinasowanie. Wszyscy poparli projekt.

Szczegółowo zmiany w budżecie omówiła Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów. Radni nie mieli pytań do przedstawionych informacji i jednogłośnie je zatwierdzili.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, złożył jej przewodniczący Krzysztof Krawczyk. Jak informował komisja przeprowadziła trzy posiedzenia kontrolne. Sprawdziła realizację finansów w MOK, ZGKiM oraz prawidłowość realizacji budżetu gminy. Wszystkie kontrole wypadły bardzo dobrze a członkowie komisji nie mieli zastrzeżeń co do realizacji budżetów.

Radni wysłuchali też informacji Burmistrza z działalności między sesjami. W tym okresie wydanych zostało siedem zarządzeń. Józef Grzegorz Kurek omówił też prace związane z wymianą sieci wod-kan na osiedlu Dworcowa 3. Poinformował również, że z początkiem czerwca ruszy prawdopodobnie budowa basenu dla nurków obok Term. Ostrzegał też, że wkrótce ruszą prace związane z budową przyłącza energetycznego dla parku rozrywki. Wiązać się to będzie z utrudnieniami w ruchu pomiędzy Mszczonowem a Wręczą. Burmistrz poinformował też o stanie przetargów na remonty gminnych dróg oraz zakończeniu termomodernizacji w czterech obiektach gminnych. Przekazał też informacje uzyskane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że prawdopodobnie do 15 czerwca mają potrwać prace związane z budową rond w Mszczonowie na drodze numer 50.

Obecny podczas sesji Roman Grzejszczak, mieszkaniec Mszczonowa pytał o powody rezygnacji dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Jak wyjaśnił Burmistrz to decyzja dyrektor. Gmina zapewniła kontynuację funkcji. Pełniącą obowiązki dyrektora będzie Anna Rusinowska, obecna wicedyrektor szkoły podstawowej. 

W punkcie wolne wnioski głos, na prośbę przewodniczącego Rady Miasta, zabrał Krzysztof Puszcz, komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie. Poinformował, że pod koniec czerwca mają zakończyć się prace związane z budową nowego komisariatu. Poinformował też, że prawdopodobnie z okresem letnim powróci problem hałasującej w nocy młodzieży. Jak mówił obecnie komisariat mszczonowski ma 7 wakatów. Komendant liczy na wsparcie z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.

Robert Głąbiński dopytywał o włamania do mieszkań i garaży oraz plany na wprowadzenie monitoringu w mieście i zrobienie centrali w nowym komisariacie. Jak wyjaśnił komendant, poza pojedynczymi zdarzeniami nie doszło do kolejnych włamań. W przypadku monitoringu nie otrzymał zgody na oddelegowanie do jego nadzoru policjanta. Jest jednak zdania, że montaż monitoringu w kluczowych punktach miasta byłby zasadny.

Robert Głąbiński złożył też podziękowanie Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za remont ulicy Malinowej. W ocenie radnego został przeprowadzony perfekcyjnie.

Sprawy różne zakończyły LII sesję Rady Miasta. Była to pierwsza sesja prowadzona z użyciem nowego programu Esesja.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek

  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie
  • LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7556315

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
baner toplayer
Komunikat